BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kursus 10.09.2024

2500,00 

Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kursus 10.09.2024. Õppe kogumaht: koolituse kogumaht on 220 akad.tundi, millest auditoorset tööd 108 akad.tundi, praktilist tööd 112 akad.tundi. Koolituse aeg: 09:30-12:45.

Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kursus 10.09.2024

Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kursus 10.09.2024. Õppe kogumaht: koolituse kogumaht on 220 akad.tundi, millest auditoorset tööd 108 akad.tundi, praktilist tööd 112 akad.tundi. Koolituse aeg: 09:30-12:45.

Õpiväljundid. Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kursus 10.09.2024

Päikesepaneelide paigaldaja kursuse lõpetajal on järgmised teadmised ja oskused:

– paigaldab päikeseenergiasüsteeme vastavalt projektile;
– tunneb elektritööde ohutuse tingimusi ja nõudeid;
– paigaldab ja hooldab paneele, jaotus- ja juhtimiskeskusi, invertereid ja muid seadmeid ja süsteeme, mis toodavad elektrit taastuvast energiaallikast – päikesest;
– 
tunneb kõrgustes tehtavate tööde ohutusnõudeid paneelide kinnitamisel ja katusekonstruktsioonide kokkupanemisel.

Päikeseenergia süsteemide paigaldaja töötab vastutava isiku järelevalve all.

Koolitus koosneb loengutest ja praktilistest töödest. Kursuse loengud toimuvad koolituskeskuse auditooriumides. Praktilised tööd viiakse läbi koolituskeskuse laboris:
1. Paigaldustööd
2. Süsteemi kontrollimine ja seadistamine
3. Paigaldustööde dokumenteerimine
4. Kasutaja või kliendi nõustamine süsteemi kasutamise osas
5. Seadmete tehniline hooldamine
6. Kõrgustes töötamise ohutuskursus

Õppekava.

1. Montaažitööd

Seadme paigalduse projekti ja juhendite lugemine
Projekti realiseerimise analüüs.
Tööde lubatud korrigeerimised projekti alusel
Töökoha ettevalmistus ja tööriistade valik
Tarindite montaaž. Kvaliteedi ja ohutuse nõuded, mis on märgitud seadme montaaži juhendis.
Seadme montaaž ja ühendamine.
Seadme paigaldus vastavalt projektile.
Meetodid ja tööriistad. Kasutusjuhendid, kvaliteedi ja ohutuse nõuded.

Teemakoolituse maht 84 akadeemilist tundi, sealhulgas loengute maht 44 akadeemilist tundi, praktiliste tööde maht 40 akadeemilist tundi.

Praktiline töö 1 (maht 8 akadeemilist tundi)
Projekti ja seadmete paigaldamise juhendite lugemine. Töö valmis projekti ja dokumentatsiooniga

Praktiline töö 2 (maht 8 akadeemilist tundi)
Paigaldustööde dokumentatsioon
Paigaldamisega seotud toimingute protokollide koostamine. Paigaldustööde logi täitmine. Tööst tulenevate muudatuste fikseerimine ja registreerimine vastavalt dokumentatsiooni nõuetele.

Praktiline töö 3 (maht 12 akadeemilist tundi)
Päikesepaneelide paigaldus

Praktiline töö 4 (maht 12 akadeemilist tundi)
Päikeseelektrijaama paigaldamine maapinnale

2.Kontroll ja seadistamine

Mehaaniliste ja elektriühenduste kontroll
Mehaaniliste ja elektriühenduste projekti ja kaasakäiva dokumentatsiooni vastavuse kontroll
Kontrollseadmed ja -meetodid
Seadistamine
Seadme seadistus vastavalt projektis ettenähtud parameetritele, kasutades vastavaid programme ja tööriistu, sh sideprogrammid ja seadistused.
Kontrollsüsteemi sisselülitamine ja seiskamine
Kontrollsüsteemi sisselülitamine ja väljalülitamine kasutades vastavaid ahelaid seadmete õige töötamise tagamiseks

Teemakoolituse maht 92 akadeemilist tundi, sealhulgas loengute maht 48 akadeemilist tundi, praktiliste tööde maht 56 akadeemilist tundi.

Praktiline töö 5 (maht 8 akadeemilist tundi)
Victroni inverteri ühendamine

Praktiline töö 6 (maht 8 akadeemilist tundi)
Kaugjuhtimise ühendamine inverteriga

Praktiline töö 7 (maht 4 akadeemilist tundi)
SmartSolar MPPT 150/70 ülevaade

Praktiline töö 8 (maht 8 akadeemilist tundi)
Smart Battery Sense  ühendamine ja seadistamine

Praktiline töö 9 (maht 12 akadeemilist tundi)
Seadete programmeerimine – päikeseenergia laengu controller Victron Energy SmartSolar MPPT 100/20

Praktiline töö 10 (maht 8 akadeemilist tundi)
Victron Energy SmartSolar MPPT 75/15 ülevaade

Praktiline töö 11 (maht 8 akadeemilist tundi)
Victron Energy SmartSolar MPPT 75/15 ja VE.Direct Bluetooth Smart Dongle ühendamine

3. Montaažitööde dokumentatsioon

Tegevuste protokollide koostamine, mis on seotud montaažiga Montaažitööde päeviku täitmine
Töö käigus tekkivate muutuste fikseerimine ja protokolli sissekandmine vastavalt dokumentatsiooni nõuetele.

Teemakoolituse maht 8 akadeemilist tundi, sealhulgas praktiliste tööde maht 8 akadeemilist tundi.
Praktiline töö 12 (maht 8 akadeemilist tundi) Paigaldamisega seotud tegevuste protokollide koostamine. Tööde tulemusel tehtud muudatuste dokumenteerimine ja registreerimine vastavalt dokumentatsiooni nõuetele

4. Tarbija või tellija nõustamine süsteemi kasutamise kohta – 8 akad.t.

Süsteemi kasutamise info seletuste kättesaadavus

Teemakoolituse maht 8 akadeemilist tundi, sealhulgas loengute maht 8 akadeemilist tundi.

5. Seadme tehniline hooldus – 8 akad.t.

Tehnilise hoolduse plaani koostamine vastavalt kasutusjuhendile
Seadme tehnilise hoolduse protseduuride mõistmine vastavalt tehnilisele hooldusele ja tööjuhenditele.
Seadme plaaniline hooldus
Komponendisüsteemi kinnituste reguleerimine, puhastus, kontroll. Tehnilise hoolduse läbiviimine vastavalt seadme kasutusjuhenditele.
Tehnilise hoolduse dokumentatsiooni vormistamine.
Aruanne kasutatud tööajast, läbitud marsruudist, kasutatud varuosadest ja väljaselgitatud defektidest.

Teemakoolituse maht 8 akadeemilist tundi, sealhulgas praktiliste tööde maht 8 akadeemilist tundi.
Praktiline töö 13 (maht 8 akadeemilist tundi).  Tehnilise hoolduse plaani koostamine vastavalt kasutusjuhendile
Seadme tehnilise hoolduse protseduuride mõistmine vastavalt tehnilisele hooldusele ja tööjuhenditele.

6. Kõrgustes töötamise ohutuskoolitus

1. Töötervishoiu ja tööohutuse tähtsus kõrguses töötamisel
2. Kõrguses töötamist reguleerivad õigusaktid
3. Kõrguses töö korraldamine
4. Tööohutus järgmiste vahendide kasutamisel:
-tellingud
-korvtõstuk
teisaldatav redel
5. Tööohutus lastide (materjalide ja abivahendite) teisaldamisel
6. Isikukaitsevahendid ja nende kasutamine:
vajalik varustus
turvavarustus (ohutusrakmed)
7. Riskianalüüs ja sisekontroll

Teemakoolituse maht 4 akadeemilist tundi, sealhulgas loengute maht 4 akadeemilist tundi.

7. Elektriohutuse kursus

1. Eesti Vabariigi õigusaktid ja elektripaigaldiste ekspluatatsioon.
1.1. Seadme ohutuse seadus.
1.2. EVS-EN 50110-1 põhisätted ja -nõuded
2. Elektripaigaldiste ekspluateerimise eeskirjad
3. Töö etapid
3.1 Elektritööde üldised ohutusnõuded,
3.2. tööd pinge mahavõtmisega,
3.3. tööd ilma pinge mahavõtmiseta,
3.4. hooldustööd.

Teemakoolituse maht 4 akadeemilist tundi, sealhulgas loengute maht 4 akadeemilist tundi.

Aadress ja kontaktandmed

+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50d, 11415 Tallinn, Estonia