BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50A, Tallinn, 11415.
Kursused Narvas – Linda 4, Narva, 20309.
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus

Курс эстонского языка B2

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus

Kursuse hind
2500 €
Maht:
250 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorse töö 200 ak.tundi ja iseseisva töö osakaal 50 tundi
Õppekava rühm:

keeleõppe
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 8 inim

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus

Kogumahus

250 akad. tundi, sisaldab auditiorse ja praktilise töö maht 200 akad.tundi ja iseseisva töö 50 akad.tundi

Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba – 1.1-3/21/150

Õpperühm: keeleõppe
Õppekeel: vene
Rühm kuni 8 inim.

Õppejõud

Kaja Rästas, fololoog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis suure kogemusega
Kristi Leps, fololoog, eesti keele õpetaja suure kogemusega
Karina Metsjärv, fololoog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis
Jelena Walz, fololoog, eesti keele õpetaja

Õppetöövormid ja õppemeetodid

Õppetöö toimub auditoorses vormis. Metoodika lähtub kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest. Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele.
Õppetöö käigus kasutatakse laia valikut erinevaid meetodeid toetamaks iga õppija õpistiili. Meetoditeks on:
1) aktiivõppemeetodid: rollimängud, lauamängud, sõnamängud, mosaiiklugemine, ristsõnade lahendamine ja koostamine, veebipõhised mälumängud (nt. Kahoot.it), videote vaatamine ja analüüsimine, plakatite tegemine.
2) traditsioonilised meetodid: frontaalne töö, lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja tõlkeharjutused, paaristöö, iseseisev töö tunnis ja kodus.
Kursust korraldatakse kahes vormis: kolm akadeemilist tundi neli korda nädalas või neli tundi kolm korda nädalas.

Euroopa keeleõppe raamdokument

Euroopa keeleõppe raamdokumendi näol on tegemist ühtse alusega, mille põhimõtteid peaksid silmas pidama ja arvesse võtma kõik keeleõppega seotud inimesed. Originaali koostamiseks kulus enam kui kümme aastat, töös osales arvu kalt Euroopa Nõukogu 41 liikmesriigi rakenduslingviste ja haridus teaduste asjatundjaid.

Eesti keele B2 tase kirjeldus

Tase B2 järgneb tasemele B1 (suhtluslävi) ja on sellest sama kaugel, kui tase A2 (esmane keeleoskus) on tasemest B1. B2 vastab edasijõudnu taseme kirjeldusele. Sellele taseme saavutanud
õppija on läbinud aega mööda, kuid kindlalt kesktaseme ja näeb nüüd, et ta on kuhugi jõudnud, et asjad tunduvad teistsugused, et tema ees on uus väljavaade ja et ta saab enda ümber ringi vaadata hoopis teise pilguga. Sellist tõlgendust toetavad suurel määral sellele tasemele skaleeritud kirjelduskriteeriumid, mis väljendavad varasemate tasemetega võrreldes teatud murrangut.Järgmine tasemevahemik on eduka edasijõudnu tase (B2+). Seal kesken dutakse jätkuvalt argumenteerimisele, tulemuslikule sotsiaalsele suhtlu sele ja keeleteadlikkusele, mida vaadeldi tasemel B2. Siiski võib argumen teerimist ja sotsiaalset suhtlust tõlgendada siin vestlusoskuse uue tahuna.

Eesti keele oskajal tasemel B2 on järgmised teadmised ja oskused

On võimeline õigesti mõistma üksikasjalikke juhtnööre.
Oskab kaasa aidata töö edenemisele, kutsudes teisi liituma, küsides nende arvamust jne.
Oskab anda selge ülevaate probleemist, arutledes võimalike põhjuste ja tagajärgede üle ning kaaludes eri lähenemisviiside eeliseid ja puudusi.

Õppematerjalide loend

Õpikud:
1. Põhiõpik: Mare Kitsnik 2012. EESTI KEELE ŐPIK B1, B2 + CD.
2. Mare Kitsnik 2019. Sõnajalaõis. Gümnaasiumi eesti keele kui teise keele õpik + töövihik, 1., 2. osa. B2.
3. Mall Pesti “K nagu Kihnu”
4. Inga Mangus, Merge Simmul “Tere taas”
5. Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp “Avatud uksed”
6. Krista Kerge 2001. Eesti süntaks keeleőppe praktikule: käsiraamat.
7. Tiiu Erelt 2016. Eesti ortograafia.
8. Aavo Valmis 2012. Eesti keele ortograafia harjutuste ja võtmetega.
9. Raili Pool 2019. Eesti keele sihitise ja rektsiooni harjutusi.
10. Aino Siirak, Annelii Juhkama „Kõnele ja kirjuta õigesti“
Filmid: “Seenelkäik”, “Mandariinid”, “1944”
Veebiressursid: · http://kohanemisprogramm.tlu.ee/ · http://www.efant.ee/std/ · http://www.kutsekeel.ee/eestikeel · http://www.meis.ee/raamatukogu · http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid · http://web.meis.ee/testest/
Kooli õpetajate poolt koostatud veebiharjutused veebilehtedel:
quizlet.com
quizizz.com
jeopardylabs.com https://learningapps.org/
Tasemetestid: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid http://web.meis.ee/testest/
Sõnastikud internetis: http://www.eki.ee/dict/evs/ https://sonaveeb.ee/ http://portaal.eki.ee/sonaraamatud/2034-terminoloogia.html http://www.eki.ee/dict/qs/ http://keeleabi.eki.ee/
Lisaks teised Google otsingumootori abil leitud materjalid ja pildid ning Youtube’i videod.

Провести обучение и одготовить учащихся к сдаче экзамена  на категорию B2

Взрослые люди, которые владеют эстонским языком на уровне B1, имеют соответствующий сертификат или могут подтвердить вледение эстонским языком на уровне B1 пройдя тест в учебном центре BTEducation. А также, желают продолжить изучение эстонского языка, с целью сдать экзамен на категорию B2

Для того, чтобы приступить к обучению на категорию эстонского языка B2, требуется:
- наличие сертификата подтверждающего вледение эстонским языком уровене B1;
- прохождение теста (в учебном центре BTEducation) на уровень B1, при отсутствии сертификата уровня B1.

Школьный тест состоит из письменного теста, проверки аудирования, чтения ии беседа с преподавателем. Тестовое задание
выполняется письменно. Задание на прослушивание прослушивается на компьютере или читается тестировщиком вслух.
Задания подготовлены преподавателями учебного центра на примере диагностических тестов уровня В1.

Программа курса эстонского языка, категория B2

Teema

Alateemad, Lugemine, kuulamine, rääkimine

Kirjutamine

Haridussüsteem

 

• Õppe- ja päevakava, vajalike őppevahendite, koduülesannete sisu ja vormi kohta info andmine

• Küsimustele ja kaebustele vastamine

• Vestlus pedagoogiga lapse arengust, edasijőudmisest, käitumisest, suhtlusoskusest

• Väitlus haridust puudutavatel üldhuvitavatel vői päevateemadel

• Vajadusel pedagoogidele ettepaneku, kaebuste, nõudmiste esitamine ja  pőhjendus

• Aruanne läbitud kursuse kohta

• Arutlus “Tänapäeva ühiskonnas on edukas vaid see, kes valdab võõrkeeli”

• Arutlus „Erakoolides saavad lapsed parema hariduse kui riiklikes õppeasutustes“

Elukutse, amet ja töö

 

• Ametit, elukutset, tööd ja töö kindlat valdkonda puudutavad küsimused

• Töökoosoleku, läbirääkimiste ülesehituse kirjeldus

• Töö probleemsed olukorrad ja lahendamised

• Vestluspartnerile oma ameti, elukutse vői töö vajalikkuse, huvitavuse, iseloomu ja omaduste selgitamine

• Teade oma firma töötajatele ürituse kohta

• Motivatsioonikiri organisatsioonile soovist osaleda rahvusvahelises koolitusprogrammis

• Arutlus „Töökoha valikul on kõige tähtsam selle lähedus kodule“

•Arutlus „Iga viie aasta järel peaks töökohta vahetama

Teenindus

• Oma vaadete esitamine teenindusele

• Teeninduse teemal vestlemine ja väitlemine

• Kaebuse esitamine ja vastamine sellele, pakkudes lahendusvariante

 

• Vastus järelepärimisele oma firma pakkuvate teenuste kohta

• Arutlus „Teaduse ja tehnika saavutused (aatompomm,  telefon, televiisor arvuti, tolmuimeja, lennuk) toovad inimkonnale üksnes kasu

• Seletuskiri raamatukokku laenatud  tagastamata raamatute kohta

Igapäevaelu, kodu ja kodukoht

• Kaebused, küsimused ja nõuded elamisega seotud teenuse pakkujale

•  Probleemse situatsiooni kirjeldus elukohas ning oma ettepaneku esitamine selle lahendamiseks

 

 

• Arutlus „Maal on parem elada kui linnas“

• Järelepärimine maamaja ostmise kohta

• Tellimiskiri puhastusfirmale nende puhastusteenuste kohta

Enesetunne ja tervis

• Vestlus ja väitlemine ning küsimuste esitamine tervise ja enesetunde teemadel

• Õnnetusjuhtumi kirjeldus, arstiabi ning kindlustustoetuse taotlus, võimalusel lisateabe esitamine

• Oma tervist ja tervishoidu puudutavaid vaadte esitamine ja kirjeldus

• Pöördumine oma tervise asjus arsti poole ja oma häda talle kirjeldamine

• Arutlus „Inimese tervis sõltub ainult inimesest endast“

• Arutlus „Kiire elutempo mõjutab tervist“

Vaba aeg ja meelelahutus

 

• Oma huvide, harrastuste ja meelelahutuse viiside põhjendamine ja propageerimine

• Oma eelistustest rääkimine  ja nende põhjendamine

• Vestlemine raamatust, filmist, kultuuri- ja spordiüritusest

diskuteerimine vaba aja veetmisega seotud aja- või rahakulu üle

• Järelepärimine peoagentuuri esindajale teenuste kohta

• Arutlus „Parim viis vaba aja veetmiseks on sportimine“

• Arutlus „Inimese huvid muutuvad koos vanusega. Endast noorema või vanema inimesega ei ole millestki rääkida“

Sisseostud, hinnad

• Eelistuste selgitus-põhjendus poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas

või vastumeelsus nende suhtes

• Diskuteerimine reklaami ja reklaamiviisi üle

• Arutlus „Kauba valikul on kõige määravam selle kvaliteet“

• Teenuse või kauba tutvustava reklaami koostamine

Söök ja jook

• Pere, kodukandi ja elukoha igapäevaste ja pidulike toitumisharjumuste kirjeldus

• Söögi- ja joogivalik, lauakombed

• Oma seisukohtade selgitus-põhjendus söögi-joogi valiku, alkoholi tarbimise, toitumistavade jms teemadel

• Oma toitumisharjumuste, lemmiktoidu või ‑joogi, maitseelamuste, argi‑ ja

pidulaua, lemmikrestorani vms kirjeldus

• Söögi ja joogiga seonduvate nõuannete, oma retseptide jagamine vms

• Kaebuste esitamine ja nende põhjendamine

• Arutlus “Inimeste toitumisharjumusi mõjutab kõige enam reklaam”

• Arutlus „Konkurents viib paremate tulemusteni“

 

Reisimine, transport, vaatamisväärsused

• Oma reisieelistuste põhjendamine

• Pretensioonide, nõuete, kaebuste esitamine reisibüroo, transpordifirma või hotelli halva teenuse korral.

 

• Järelepärimine turismifirma esindajale pakutavate reiside ja reisitingimuste kohta

• Kaebus bussifirma teenuste kohta

• Arutlus „ Inimesed peaksid käima kaugetes maades“

Inimeste suhted ühiskonnas

• Eesti kui osa Euroopa Liidust, Eesti haldusjaotus ja juhtimine

• Poliitika ja õigus. Eesti erakonnad

• Valimised Eestis. Seaduslik ja täidesaatev võim

• Kodanku ja inimõigused

• Arutlus „ Riik peaks tööpuuduse vähendamiseks toetama ettevõtlikke inimesi“

• Arutlus „Internetis võib igal pool ja igal teemal oma arvamust väljendada“

Majandus- ja õigussuhted

• Eesti majandussüsteem ja õiguskord

• Majandus, maksed, ettevõtlusvormid

• Rahandus ja pangad

• Politsei, kohtusüsteemi tegevus

 

•Arutlus „Et normaalselt elada, tuleks kondlasti võtta pangast laenu“

• Arutlus „Inimesed on ise süüdi, kui nad ei suuda endale tööd leida“

• Arutlus „Meie heaolu on otseses sõltuvuses meie tööst“

Registreeri kursusele