BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50A, Tallinn, 11415.
Kursused Narvas – Linda 4, Narva, 20309.
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Kursus INCOTERMS 2020

Kursus INCOTERMS 2020

Kursus INCOTERMS 2020

Kursuse hind
600 €
Köide:
20 akad.tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö 20 akad.tundi
Õppekavarühm:
Transporditeenus
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 10 inim

Kursus INCOTERMS 2020

Õppe kogumaht

20 akad.tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö 20 akad.tundi

Õppekavarühm: Transporditeenus
Õppekeel: Vene
Rühm kuni 10 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Õppejõud:

 

Kursuse programm põhineb kutsestandardil Logistik, tase 5

 

Kursus INCOTERMS 2020

Mis on kutsestandard?

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

Milleks on kutsestandardit vaja?

Kutsestandard on

  • aluseks tööturu nõudmistele vastavate õppekavade, koolitusprogrammide koostamisel;

  • aluseks kompetentsuse hindamisel;

  • abiks tööandjale ametite kirjeldamisel-tutvustamisel, töötajate värbamisel, ametijuhendite koostamisel, töötajate kutsenõuete määratlemisel, koolituse planeerimisel;

  • abiks töötajale, kes soovib saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel, annab võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning loob aluse elukestavale õppimisele;

  • abiks koolitajale, õppurile, lapsevanemale, nõustajale ja teistele info hankimisel selle kohta, millist töötajat tööturul vajatakse;

  • aluseks kutsetunnistuste rahvusvahelisel võrdlemisel.

Anda õppijatele teadmisi kaubaveo ja väliskaubanduse kõige levinumate kaubandusterminite tõlgendamisest ja kasutamisest rahvusvaheliste reeglite alal

Kursus INCOTERMS on ettenähtud
- neile, kellel on kontrahtide ettevalmistuse kogemust
- neile, kes planeerib tegeleda logistika ja kaubaveo korraldamise, tarnete ja tollideklaratsioonide vormistamisega
- transpordiettevõtete mänedžeridele
- rahvusvahelise raskeveo transpordi juhtidele
- neile, kellel on müügi-, logistika-, varustus- ja sisseostuosakonna kogemust ning neile, kes sooviks tõsta kvalifikatsiooni
- neile, kes soovib uuendada oma teadmisi tarne tingimuste alal
- neile, kellel puudub töökogemus ja kes sooviks õppida tarne rahvusvahelisi tingimusi
- juristidele, kes soovivad avardada oma teadmiste taset logistika ja rahvusvaheliste majandussuhete alal

Kursuse läbijal on järgmised teadmised oskused:
- on tutvunud põhiliste rahvusvaheliste õigusaktidega, mis reguleerivad tarneid ostu-müügi lepingutes
- on tutvunud rahvusvaheliste veo lepingute koostamise printsiipidega. Normatiivbaas
- on tutvunud muudatustega, mis kehtivad koroonapandeemia tingimustes
- on tutvunud vajaliku dokumentatsiooniga
- on tutvunud võimalike riskide ja nende vähendamise viisidega
- teab veosekindlustuse tingimusi

1. Eesti õigusaktid ja põhilised rahvusvahelised konventsioonid (Incoterms 2020) tarne ja ostu-müügi lepingutes
2. Incoterms 2020 kontrahti töö praktikas. Vead ja kahjum Incoterms 2020 vale kasutamise korral
3. Rahvusvaheliste kommertslepingute printsiibid ja segaveaod rahvusvahelises kaubanduses, sõidukite liigid, lubatud kaalud ja suurused
4. Töö EU riikidega

5. Eksport/import Hiinaga
6. Töö EEU riikidega
7. Töö riikidega, mis ei kuulu ühindustesse. Töö Ukrainaga
8. Kaubandusveo kontrahtid koroonapandeemia piirangute tingimustes
9. Tüüpilised vead rahvusvaheliste lepingute sõlmimisel: tarne tingimuste valiku vead, lepingu sõlmimise moment, kirjavahetuse vead, hinna määramine pikaajaliste lepingute kohaselt
10. Lepingu vormi valik. Vead ja nende tagajärjed
11. GAFTA-lepingud
12. Lepingud FOSFA
13. Lepingud FIDIC
14. Kuidas vähendada kahjumi force majeure korral, sealhulgas ka koroonapandeemia ja majanduskriisi tingimustes
15. Dokumentatsioon
(Auto-, mere-, lennu-) sõiduki ja veetud lastide vajalikud dokumendid
16. Riskide hindamine rahvsvaheliste lepingute sõlmimisel
Potentsiaalse kontrahendi kontorll. Potentsiaalsete riskide hinnang kontrahendi riigis. Tarvituskõlbliku õiguse, arbitraaži ja kohtu, tarne ja arvestuste tingimuste valik. Riskide vähendamise nõuanded ja probleemsete küsimuste lahendamine maksu tingimuste rikkumise korral.
17. Veosekindlustus
Kohustusik ja vabatahtlik veosekindlustus ja lühendid ning anglitsismid logistikas. Kindlustuse vead
18. Praktikanäited

Registreeri kursusele