BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Raamatupidamisarvestuse täiskurs Teooria ja praktilised oskused

Raamatupidaja-juhiabi koolitus

Raamatupidamisarvestuse kurs

Kursuse hind
1700 €
Maht:
192 akad.tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö 152 akad.tundi ja iseseisev töö 40 akad.tund
Õppekavarühm:
Majandusarvestus ja maksundus
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 10 inim

Üldine teave. Raamatupidamisarvestuse kurs

Õppe kogumaht:
192 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 152 akadeemilist tundi ja iseseisev töö 40 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus
Õppekeel: Vene
Rühm kuni 10 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Kursuse õppejõud

Jelena Postnikova, keskeri haridus, suur kogemus personaaliosakonna juhina
Valentina Denissenko, Haridus: Kõrgharidus (Majandusarvestus); Töökogemus : pearaamatupidaja suure kogemusega
Olga Bukaševa, omab kõrgharidus,  pearaamatupidaja suure kogemusega, ettevõtte juht

Raamatupidamise täielik kursus “Teooria ja praktilised oskused” 2007-2022

Alates 2007 aastast BTEducation pakub koolitust täieliku raamatupidamise kursuse “Teooria ja praktilised oskused” õppekava mahus. Kursuse õppekava on loodud raamatupidaja kutsestandardi alusel, tase 5 Täielik raamatupidamise kursus “Teooria ja praktilised oskused” koosneb 28 auditoorsest tunnist, 4 akadeemilist tundi neist on: 2 praktilist tööd “Ettevõtte raamatupidamise korraldamine” mahus 32 tundi. Praktiliste tööde jaoks on loodud 4 tüüpi tabelregistrit ja õpetamismetoodika, mis on kaitstud
autoriõigusega ja on BTEducation omand. Teised organisatsioonid ei saa kasutada tabelregistrite vorme ega õpetamismetoodikat õpetamiseks kursustel. Loengud ja praktilised tööd – 60 akadeemilist tundi. Raamatupidamise programmi 1C Raamatupidamine – 20 akadeemilist tundi. Õppijal, kes on läbinud kursuse “Raamatupidamise täielik kursus “Teooria ja
praktilised oskused” on teadmised, mis vastavad raamatupidaja kutsestandardile, tase 5

Auditoorse tunni struktuur. Raamatupidamisarvestuse kurs

Iga tund koosneb:

 • Läbitud materjali kordamine
 • Loeng uuel kursuse teemal (teoreetiline osa)
 • Praktiline töö uuel kursuse teemal
 • Iseseisev töö uuel kursuse teemal

Praktiline töö “Ettevõtte raamatupidamise korraldamine” 

 • Esmaste dokumentide töötlemine
 • Igakuise aruandluse vormistus
 • Andmete hange ja aasta aruandluse ettevalmistamine

Mis on kutsestandard?

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

Milleks on kutsestandardit vaja?

Kutsestandard on

 • aluseks tööturu nõudmistele vastavate õppekavade, koolitusprogrammide koostamisel;
 • aluseks kompetentsuse hindamisel;
 • abiks tööandjale ametite kirjeldamisel-tutvustamisel, töötajate värbamisel, ametijuhendite koostamisel, töötajate kutsenõuete määratlemisel, koolituse planeerimisel;
 • abiks töötajale, kes soovib saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel, annab võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning loob aluse elukestavale õppimisele;
 • abiks koolitajale, õppurile, lapsevanemale, nõustajale ja teistele info hankimisel selle kohta, millist töötajat tööturul vajatakse;
 • aluseks kutsetunnistuste rahvusvahelisel võrdlemisel.

Kursuse läbimise tulemusena tunneb õppija raamatupidamise korraldamist reguleerivate seaduste nõudeid Eestis, mõistab ettevõtte raamatupidamise korraldamise põhimõtteid, teab maksustamise põhinõudeid ja tingimus, teab aastaaruande tegemise põhimõtteid. Samuti oskab töötada raamatupidamistarkvaraga 1C.

Kursus on mõeldud neile, kes alustavad raamatupidamise õppimist nullist, neile, kes pole pikalt teinud erialast tööd ja ka neile, kes omavad haridust Majandusarvestuse või Raamatupidamise valdkonnas, kuid kellel puudub töökogemus.

Kursuse lõppedes õppija:
tunneb Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse nõudeid ja raamatupidamise korraldust ettevõttes ning oskab koostada vajalikke aruandeid ja dokumente;
teab raamatupidamise aruande põhitõdesid;
teostab igakuiseid põhilisi arvestusi: varude arvestamist, kaupade ja teenuste omahinna arvestamist, amortisatsiooni arvestamist, palga ja muude maksude arvestamist; 
tunneb põhilisi maksumäärasid ja koostab lihtsaid maksudeklaratsioone;
koostab põhiaruandeid: bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne;
analüüsib finantsaruandeid;
teab, kuidas sisestada jooksvaid andmeid raamatupidamisprogrammi 1C ja koostada aruandeid.Kursuse õppekava. Raamatupidamisarvestuse kurs

Kutsestandard Raamatupidaja, tase 5

I. Raamatupidamine  

1. Raamatupidamisarvestuse olemus, eesmärgid ja ülesanded
Raamatupidamisarvestuse objekt ja meetod
Raamatupidamisarvestuse korraldamine. Raamatupidamisseadus
Raamatupidamise sise-eeskirjad. Kaasaegsed raamatupidamisarvestuse korraldamise süsteemid. Kontoplaan ja kahekordne kirjendamine.
Algdokument. Raamatupidamisandmikud
Finantsaruandluse rahvusvahelised standardid.

2. Firma registreerimine

Asutamisdokumendid
Põhikapital

3. Ostu-müügi reskontro
Arveldused tarnijatega. Arveldused ostjatega
Tasaarveldused. Ettemaksu arvestus
Tehingud välisvaluutaga

4. Kulude ja tulude arvestus
Kasumiaruanne. Tulevaste perioodide kulud ja tulud
Finantsaruanded

5. Rahaliste vahendid. Materiaalse vastutuse leping
Kassa ja pangatehingute kajastamine
Valuutaoperatsioonide arvestus

6. Aruanekohuslased isikud
Avansilised maksed
Komandeerimisraha

7. Põhivara liigid
Soetamine ja arvelt mahakandmine
Põhivahendite inventuur

8. Laenude ja liisingute arvestus

9. Varude liigid
Mahakandmine
Varude realiseerimise arvestuse iseärasused
Kaupade arvestuse jae- ja hulgikaubanduses
Valmistoodangu arvestus
Varude inventuur

10. Praktiline töö "Ettevõtte raamatupidamise korraldamine" 

11. Maksundus
Käibemaksuseadus
Käibemaksumäärad
Käibemaksu deklareerimine
Tulumaks
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmaks
Pensionikindlustuse seadus
Raamatupidamise seadus
Tuludeklaratsioon

12. Töö ja töötasu arvestus
Töölepingu seadus
Võlaõigusseadus
Töötasu liigid
Töötasu arvestus
Keskmine töötasu
Puhkuseraha

13. Omakapitali arvestus
Väärtpaberid
Dividendid
Reservid

14.Praktiline töö "Ettevõtte raamatupidamise korraldamine" 

15. Aastaaruanne
Raamatupidamisbilanss
Kasumiaruanne
Rahavoogude aruanne
Aastaaruande lisad

II.Raamatupidamisetarkvara 1C: Raamatupidamine 8.3

1. Programmist 1С: Raamatupidamine 8.3
- operatsioonisüsteem
- programmi tööakna menüü
- 1С: Raamatupidamise 8.3 võimalused, funktsioonid, operatsioonid, dokumendid, arveldused ja aruandlus

2. Programmi tööks ettevalmistamine
- andmete kontroll ja eemaldamine
- konstantide sisestamine programmi 1С: Raamatupidamine 8.3
- teatmike sisestamine

3.Dokumentide sisestamine: Raamatupidamine 8.3

3.1. Tarnijate arvete sisestamine
- kulude sisestamine
- põhivara soetamiseks dokumentide sisestamine
- varude soetamiseks dokumentide sisestamine
- ettemaksuks arve programmi sisestamine

3.2. Ostajate arvete sisestamine
- ostjale arve esitamine
- krediit-arve esitamine
- ettemaksu arve esitamine

3.3. Arvelduste sisestamine aruandekohustuslike isikutega
- kuludokumentide arvestus
-lähetuste kulude arvestus

3.4. Valuutatehingute ja valuutakursside erinevuste arvestus

3.5. Panga- ja kassatehingute sisestamine
- sissetulekuorderi sisestamine
-väljaminekuorderi sisestamine
-panga väljatrüki sisestamne
-valuutatehingute sisestamine

3.6.Palga juurdearvutus ja väljamaksmine programmis: Raamatupidamine 8.3

4.Muu dokumentatsiooni sisestamine
-krediitide ja liisingute arvestus
-maksude juurdearvutus ja maksusoodustuste sisestamine
-põhikirjakapitali sisestamine ja omakapitalist väljamaksud
- dividendide ja omakapitalist teiste väljamaksude juurdearvutus ja väljamaksed

5.Aruandlus raamatupidamise programmis 1С: Raamatupidamine 8.3
- jooksva aruandluse vormistamine: kaardid OC ja varud, võlgnevused tärnijatele, nõuded ostjatele ja muu
- igakuise aruandluse moodustamine
- töötajate arvelduse aruandlus
- inventuurid
- kirjade koostamine

6.Aastaaruandeks andmete hange

Registreeri kursusele