BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Raamatupidamisarvestuse täiskursus Teooria ja praktilised oskused +Merit Aktiva

Raamatupidaja-juhiabi koolitus

Raamatupidamisarvestuse täiskursus Teooria ja praktilised oskused +Merit Aktiva

Kursuse hind
1700 €
Maht:
192 akad.tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö 152 akad.tundi ja iseseisev töö 40 akad.tund
Õppekavarühm:
Majandusarvestus ja maksundus
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 10 inim

Üldine teave. Raamatupidamisarvestuse kursus

Õppe kogumaht: 192 akad. tundi koos auditoorse tööga 152 akadeemilist tundi, mis sisaldab 100 akadeemilist tundi praktilist tööd ja 52 akad. tundi loenguid, kodune iseseisev töö on 40 akad. tundi.

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus
Õppekeel: Vene
Rühm kuni 10 inimest

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Kursuse õppejõud

Jelena Postnikova, keskeri haridus, suur kogemus personaaliosakonna juhina
Valentina Denissenko, Haridus: Kõrgharidus (Majandusarvestus); Töökogemus : pearaamatupidaja suure kogemusega
Natalia Žitkovskaja, omab kõrgharidust,  pearaamatupidaja suure kogemusega, ettevõtte juht.
 

Õppeprotsessi kirjeldus

Alates 2007 aastast BTEducation pakub raamatupidamise kursust “Teooria ja praktilised oskused”. Kursuse õppekava on loodud raamatupidaja kutsestandardi alusel, tase 5. Raamatupidamise täiskursus “Teooria ja praktilised oskused” koosneb teoreetilisest osast ja praktilistest töödest, mis toimuvad auditooriumis.  Kursuse programmi kuuluvad ka kaks suurt praktilist tööd “Ettevõtte raamatupidamise korraldamine” 40 akad. tundi (10 õppetundi 4 akad. tundi) ja praktiline töö raamatupidamistarkvaraga MeritAktiva (32 akad. tundi, see on 8 õppetundi 4 akad. tundi). Praktiliste tööde jaoks on loodud 4 tüüpi tabelregistrit ja õpetamismetoodikat, mis on kaitstud autoriõigusega ja on BTEducation omand. Teised organisatsioonid ei saa kasutada tabelregistrite vorme ega õpetamismetoodikat õpetamiseks oma kursustel.  

Auditoorse tunni struktuur

Raamatupidamisarvestuse kursus iga tund koosneb:
– läbitud materjali kordamine;
– loeng uuel teemal (teoreetiline osa);
– praktiline töö uuel teemal;
– iseseisev töö uuel teemal.

Praktiline töö “Ettevõtte raamatupidamise korraldamine” 

Praktilise töö “Ettevõtte raamatupidamise korraldamine” esimene osa viiakse läbi klassiruumis õpetaja juhendamisel. Praktilise töö teine osa sooritatakse osaliselt õpetaja juhendamisel klassiruumis ja osaliselt iseseisvalt õpilase poolt kursuse eksami raames. Praktilise töö käigus täidetakse järgmised ülesanded:
– esmaste dokumentide töötlemine;
– igakuiste aruannete koostamine;
– andmete kogumine ja iga-aastase aruande ettevalmistus.

Õppematerjalide loend. Raamatupidaja-juhiabi koolitus

Õpiased saavad kõikide kursuse teemade osas välja prinditud konspektid. Õpilane saab konspektid enne igat kursuse teema algust. Raamatupidamise praktiliseks tööks väljastatakse töövihikud. Õigusaktid ja nende selgitused väljastatakse USB-mälupulgal (flash-kaardil). Flash-kaart antakse koolituskeskuse kulul. Õppematerjalide maksumus sisaldub kursuse hinnas. Konspektide koostamisel kasutati järgmisi allikaid:
Raamatupidamise seadus
Raamatupidamise toimkonna juhendid (RTJ)
Äriseadustik
Maksukorralduse seadus
Käibemaksuseadus
Töölepingu seadus
Tulumaksuseadus
Sotsiaalmaksuseadus
Töötuskindlustuse seadus
Kogumispensionide seadus

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Peterburi tee 50D, Tallinn.
Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid,tahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video-ja audiotehnika jm). Raamatupidamisprogrammi  kursus toimub 11 arvutiga varustatud arvutiklassis. Klassiruumides on 8-12 kohta. Rühma klassiruum valitakse sõltuvalt õpilaste arvust rühmas.

Lõpetamise tingimused 

Õppekava läbimine tähendab õppekavas ettenähtud ainete läbimist õppekavaga ettenähtud mahus. Kursus lõpeb õppekava läbimisega ja kursuseeksami sooritamisega. Kursuse eksamina sooritab õpilane praktilise töö “Ettevõtte raamatupidamise korraldus”, 2. osa. Osa tööst teeb õpilane klassiruumis õpetaja juhendamisel, osa tööst teeb õpilane õpetaja juhendamisel kodus iseseisvalt. Õpetaja kontrollib õpilase iseseisvat tööd ja annab töö eest protsentuaalse hinde. Töö loetakse lõpetatuks ja kursuse eksam sooritatuks, kui õpilane on täitnud vähemalt 65% kõigist praktilistest tööülesannetest.

Eksam teemal “Töö raamatupidamisprogrammiga Merit Aktiva”. See on praktiline töö tarkvaraga, andmete sisestamine ja aruannete koostamine. Töö loetakse lõpetatuks ja kursuse eksam sooritatuks, kui õpilane on täitnud vähemalt 65% kõigist praktilistest tööülesannetest

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus kursuse läbimise osas väljastatakse, kui õpilane on osalenud vähemalt 70% tundidest, täitnud vähemalt 70% kodutöödest ja iseseisvatest töödest ja/või sooritanud kursuse eksami. Kui õpilane on osalenud vähem kui 70% tundidest, täitnud vähem kui 70% kodutöödest ja/või sooritanud kursuse eksami ebaõnnestunult, väljastatakse kursuse lõpus tõend kursuse läbimise kohta.

Kursuse läbimise lõputunnistus sisaldab õpilase isiku- ja kooliandmeid, õpiväljundeid (teadmised ja praktilised oskused, mille õpilane on koolituse tulemusena omandanud), õppekava mahtu, õppeaega, kutsestandardit, andmeid tegevusloa ja registreerimise kohta ettevõtlusregistris, õpetajate nimekirja.

Tõend sisaldab õpilase isiku- ja kooliandmeid ning õpilase poolt läbitud akadeemiliste tundide arvu, õppeperioodi, litsentsi andmeid ja registreeringut majandustegevuse registris ning õpetajate loetelu.

Mis on kutsestandard?

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

Milleks on kutsestandardit vaja?

Kutsestandard on
– aluseks tööturu nõudmistele vastavate
– õppekavade, koolitusprogrammide koostamisel;
– aluseks kompetentsuse hindamisel;
– abiks tööandjale ametite kirjeldamisel-tutvustamisel, töötajate värbamisel, ametijuhendite koostamisel, töötajate kutsenõuete määratlemisel, koolituse planeerimisel;
– abiks töötajale, kes soovib saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel, annab võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning loob aluse elukestavale õppimisele;
– abiks koolitajale, õppurile, lapsevanemale, nõustajale ja teistele info hankimisel selle kohta, millist töötajat tööturul vajatakse;
aluseks kutsetunnistuste rahvusvahelisel võrdlemisel.

Kuidas toimub kutsestandardi eksam Raamatupidaja, tase 5

Eksam on kirjalik töö, mis koosneb mitmest ülesandest. Töö tuleb lõpetada rangelt ettenähtud aja jooksul. Eksam toimub eesti keeles. Eksamile registreerimine toimub kaks korda aastas: kevadel ja sügisel. 

Kellel on õigus sooritada kutsestandardi eksamit Raamatupidaja, tase 5?

Kutse raamatupidaja, tase 5 taotlemise eeltingimused on:
Koolilõpetajal
a) erialase kutsehariduse täismahus tasemeõppe õppekava läbimine;
Töömaailma taotleja
b) keskharidus, läbitud erialane täiendkoolitus ja olemas eelnev töökogemus raamatupidajana;
c) erialane kutseharidus ja eelnev töökogemus raamatupidajana.

Registreerimiseks vajalikud andmed leiate leheküljel thttps://www.erk.ee/kutse-omistamine

 Teavet kategooria Raamatupidaja, tase5 eksami kohta vaata siit

Raamatupidaja kutsestandardi, tase 5 eksamiülesannete näited vaata siit

Õpilane, kes on läbinud täismahus raamatupidamise kursuse "Teooria ja praktilised oskused", tunneb raamatupidamise teooria aluseid, EV raamatupidamise seaduse nõudeid raamatupidamise korraldamisele, tunneb raamatupidamisteenistuse juhendi nõudeid, teab Eesti Raamatupidamise Toimkonna juhendi (RTJ) nõudeid majandustehingute kajastamisele ettevõtte raamatupidamises.
Kursuse läbinud õpilane koostab esmaseid raamatupidamisdokumente, teeb põhilisi igakuiseid arvutusi, kohaldab maksumäärasid vastavalt Eesti raamatupidamise seaduste nõuetele ja koostab iseseisvalt maksudeklaratsioone.
Kursuse lõpus koostab õpilane majandusaasta aruande vastavalt Eesti raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhendi (RTJ) nõuetele.
Kursuse läbinud praktikant sisestab jooksva dokumentatsiooni raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva ja koostab raamatupidamisaruande.

Kursus on mõeldud neile, kes alustavad raamatupidamise õppimist nullist. Neile, kes pole pikalt teinud erialast tööd. Neile, kes omavad haridust majandusarvestuse või raamatupidamise valdkonnas, kuid kellel puudub töökogemus.

Raamatupidamiskursuse lõpus õpilane:
- tunneb raamatupidamise teooria põhialuseid: raamatupidamise teema ja meetod, kontoplaan ja kontotüübid, teab kahekordse kirjendamise koostamise reegleid;
- korraldab ja peab ettevõtte raamatupidamist vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse nõuetele;
- koostab peamised esmased dokumendid: arved, kassadokumendid, põhivara ja varude raamatupidamiskaardid, töötab pangaväljavõtetega;
- teostab põhilisi igakuiseid arvutusi: palgaarvestus ja muud maksed, varude arvestus, kaupade ja teenuste maksumuse arvestus, amortisatsiooni arvestus;
- kohaldab maksustamise põhimäärasid ja koostab maksudeklaratsioone vastavalt Eesti Vabariigi seadustele;
- koostab peamiseid aruandeid: bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne;
- sisestab jooksva dokumentatsiooni Merit Aktiva raamatupidamisprogrammi ja genereerib aruandeid.

Kursuse õppekava. Raamatupidamisarvestuse kursus

Kutsestandard Raamatupidaja, tase 5

I. Raamatupidamine  

1. Raamatupidamisarvestuse olemus, eesmärgid ja ülesanded
Raamatupidamisarvestuse objekt ja meetod
Raamatupidamisarvestuse korraldamine. Raamatupidamisseadus
Raamatupidamise sise-eeskirjad. Kaasaegsed raamatupidamisarvestuse korraldamise süsteemid. Kontoplaan ja kahekordne kirjendamine.
Algdokument. Raamatupidamisandmikud
Finantsaruandluse rahvusvahelised standardid.

2. Firma registreerimine

Asutamisdokumendid
Põhikapital

3. Ostu-müügi reskontro
Arveldused tarnijatega. Arveldused ostjatega
Tasaarveldused. Ettemaksu arvestus
Tehingud välisvaluutaga

4. Kulude ja tulude arvestus
Kasumiaruanne. Tulevaste perioodide kulud ja tulud
Finantsaruanded

5. Rahaliste vahendid. Materiaalse vastutuse leping
Kassa ja pangatehingute kajastamine
Valuutaoperatsioonide arvestus

6. Aruandekohuslased isikud
Avansilised maksed.
Komandeeringukompensatsioon

7. Põhivara liigid
Soetamine ja arvelt mahakandmine
Põhivahendite inventuur

8. Laenude ja liisingute arvestus

9. Varude liigid
Mahakandmine
Varude realiseerimise arvestuse iseärasused
Kaupade arvestus jae- ja hulgikaubanduses
Valmistoodangu arvestus
Varude inventuur

10. Praktiline töö "Ettevõtte raamatupidamise korraldamine" 

11. Maksundus
Käibemaksuseadus
Käibemaksumäärad
Käibemaksu deklareerimine
Tulumaks
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmaks
Pensionikindlustuse seadus
Raamatupidamise seadus
Tuludeklaratsioon

12. Töö ja töötasu arvestus
Töölepingu seadus
Võlaõigusseadus
Töötasu liigid
Töötasu arvestus
Keskmine töötasu
Puhkuseraha

13. Omakapitali arvestus
Väärtpaberid
Dividendid
Reservid

14.Praktiline töö "Ettevõtte raamatupidamise korraldamine" 

15. Aastaaruanne
Raamatupidamisbilanss
Kasumiaruanne
Rahavoogude aruanne
Aastaaruande lisad

II.Raamatupidamisetarkvara Merit Aktiva

1. Programmist Merit Aktiva
- operatsioonisüsteem
- programmi tööakna menüü
- Merit Aktiva võimalused, funktsioonid, operatsioonid, dokumendid, arveldused ja aruandlus

2. Programmi tööks ettevalmistamine
- andmete kontroll ja eemaldamine
- konstantide sisestamine programmi Merit Aktiva
- teatmike sisestamine

3.Dokumentide sisestamine

3.1. Tarnijate arvete sisestamine
- kulude sisestamine
- põhivara soetamiseks dokumentide sisestamine
- varude soetamiseks dokumentide sisestamine
- ettemaksuks arve programmi sisestamine

3.2. Ostajate arvete sisestamine
- ostjale arve esitamine
- krediit-arve esitamine
- ettemaksu arve esitamine

3.3. Arvelduste sisestamine aruandekohustuslike isikutega
- kuludokumentide arvestus
- lähetuskulude arvestus

3.4. Valuutatehingute ja valuutakursside erinevuste arvestus

3.5. Panga- ja kassatehingute sisestamine
- sissetulekuorderi sisestamine
-väljaminekuorderi sisestamine
-panga väljatrüki sisestamne
-valuutatehingute sisestamine

3.6.Palga juurdearvutus ja väljamaksmine 

4.Muu dokumentatsiooni sisestamine
-krediitide ja liisingute arvestus
-maksude juurdearvutus ja maksusoodustuste sisestamine
-põhikirjakapitali sisestamine ja omakapitalist väljamaksed
- dividendide ja omakapitalist teiste väljamaksete juurdearvutus ja väljamaksed

5.Aruandlus raamatupidamise programmis Merit Aktiva
- jooksva aruandluse vormistamine: kaardid OC ja varud, võlgnevused tarnijatele, nõuded ostjatele ja muu
- igakuise aruandluse moodustamine
- töötajate arvelduse aruandlus
- inventuurid
- kirjade koostamine

6.Aastaaruandeks andmete hange

Registreeri kursusele


    Täna on selle nädala päev: