BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Sekretär-juhiabi koolitus 27.11.2023

500,00 

Õppe kogumaht: 48 akad. tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 48 akad.tundi. Päevane koolituse aeg 09:30-12:45; Koolituse päevad : esmaspäev, kolmapäev, neljapäev.

Sekretär-juhiabi koolitus 27.11.2023

Õppe kogumaht: 48 akad. tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 48 akad.tundi. Päevane koolituse aeg 09:30-12:45; Õhtune koolituse aeg 18:00-21:15 Koolituse päevad (päevane koolitus): esmaspäev, kolmapäev, neljapäev. Koolituse päevad (õhtune koolitus): teisipäev, neljapäev.

Sekretär-juhiabi koolitus õppekava põhineb kutsestandardil Sekretär, tase 5

Kursuse õppejõud

Jelena Postnikova, keskeri haridus, suur kogemus personaliosakonna juhina

Õpiväljundid

Kursuse lõppedes õppija:

mõistab ettevõtte asjaajamise põhimõtteid;
oskab organiseerida asjaajamist ja dokumentide arhiveerimist; rakendab arvele võtmise ja kontrolli meetodeid;
vormistab asjaajamise dokumentatsiooni võttes arvesse seaduse nõuded; tunneb äri etiketi ja eetika reegleid.

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud neile, kes soovivad omandada teadmised ja oskused ettevõtte asjaajamise korraldamisest ning kes alustavad asjaajamise õpinguid nullist.

Kursuse õppekava.Sekretär-juhiabi koolitus 27.11.2023 

Asjaajamine, haldusdokumentatsioon

Asjaajamise korraldust reguleerivad õigusnormid ja dokumendid.
Organisatsiooni asjaajamist reglementeerivad dokumendid: asjaajamiskord, dokumentide loetelu. Dokumendiringluse korraldamine organisatsioonis. Haldusdokumentide vorminõuded. Dokumentide koostamine ja vormistamine.

Ärikirja ja muude dokumentide koostamine

Käsitletakse erinevate dokumendiliikide koostamise reegleid. Sisu- ja vormistusnõuded ametikirjadele, kaebustele ja hinnapakkumistele, jt. Ärikirjade ülesehitus. Ärikirjade ja märgukirjade koostamise kuldreegel. Lause lõpus peab olema punkt.
Kliendikesksete ärikirjade üldreeglid. Positiivse mulje loomise võtted. Informatiivsed kirjad ja veenmiskirjad. Otsese lähenemisega ärikirjad: päring, vastus päringule kaebused. Kaudse lähenemisega ärikirjad: kaebuse tagasilükkamine, äraütlemiskirjad .
Praktiline töö: õppe käigus teostatakse praktilisi töid – koostatakse ametlikke kirju, hinnapakkumiste päringuid, õpitakse vastama ametikirjadele.

Dokumendihalduse korraldamine

Käsitletakse asjaajamisdokumentide koostamise ja dokumentide säilitamise korda ning seda, mis kujul organiseeritakse dokumentide säilitamist, kuidas vormistatakse ja organiseeritakse dokumendiregistreid. Dokumentide nimekiri, mida tuleb säilitada ja säilitamise tähtajad. Asjaajamise korraldust reguleerivad riiklikud normdokumendid. Organisatsiooni asjaajamist reglamenteerivad dokumendid: asjaajamiskord, dokumentide loetelu. Dokumentide loetelu muutmine.
Praktiline töö: praktiliste harjutuste käigus omandatakse dokumentide kasutamise põhimõtted. Dokumentide loetelu koostamine.

Arhiivitöö korraldamine

Arhiveerimise nõuded ja kord. Paber- ja digidokumentide säilitamine. Arhivaalide eraldamine. Ohuplaan. Praktiline arhiveerimine.
Praktiline töö: praktiliste ülesannete käigus uuritakse arhiveerimise jaoks kasutatavaid erinevaid mooduseid ja vahendeid. Vormistame dokumentide eraldamise dokumenteerimise näidised.

Sisekommunikatsioon

Arutame ettekujutuse sekretäri ja juhiabi rollist ettevõttes. Käsitleme juhiabi ja sekretäri ametikohustusi ja tööjuhiseid. Vaatluse all on ka etiketireeglid suhtlemisel töötajate ning juhtkonnaga. Eetilised käitumisnormid kollektiivis. Psühholoogilised käitumise aspektid töökollektiivis, probleemide lahendamine, konfliktsituatsioonide ületamine ja igapäevane suhtlus.
Sekretär juhiabi ja koostööpartnerina. Organisatsioonikultuur ja grupinormid. Sekretäri osa organisatsioonikultuuri kujundamisel. Sekretäri suhted juhi ja kollegidega. Hea koostöö eeldused ja takistused. Usaldus ja vastutus koostööprotsessis. Koostöögrupi kujunemine meeskonnaks
Kooskõla ja kompensatsioon psühholoogilistes rollides. Olulised koostööoskused, emotsionaalne intelligentsus. Otsustamine ja probleemide lahendamine meeskonnas .

Ametialane etikett ja külalised

Vaatleme käitumiskultuuri puudutavaid reegleid ärietiketist lähtuvalt. Õpime õigesti külastajaid ja partnereid vastu võtma ning seda, kuidas käituda etiketireeglite kohaselt telefoni teel suheldes, kuidas korrektselt tervitada ja koostada kutseid erinevatele üritustele. Arutame visiitkaardi rolli, selle sisu ja disainiküsimusi. Räägime sellest, kuidas käituda erinevatel ametialastel ja väga pidulikel vastuvõttudel. Peolaua katmist ja lauanõude kasutustarvet õpime praktiliste tegevuste käigus. Etiketireeglid ametialases suhtlemises ja igapäevaelus.Tervitamine ja tutvumine, esitlemine, visiitkaardid, kutsed. Ametikohtumised, lipuetikett. Joogietikett ja lauakombed.Kaasaegne keelekasutus, uued emakeele normid, ametikeel. Uurime nüüdisaegseid tähendusi, lühendamise reegleid dokumentides, termineid ja sümboleid. Õpime lisaks ka seda, milliste šriftide kasutamine on sobilik ametlikes kirjades ning kuidas dokumente sõltuvalt nende sisust vormistada. Algustäheortograafia ja jutumärgid, numbrite kirjutamine, lühendid, kokkukirjutamine. Kõne- ja kirjakeele stiilierinevused, stiilisoovitused. Seaduskeel, terminid, stiilisoovitused, halva keelekasutuse näited. Keeleuuendused.

Klienditeenindus

Sekretäri osatähtsus firma töökorralduses. Sekretäri töökorralduse analüüs. Telefonitöö kuldreeglid, paberitöö süsteemid, nõupidamised. Kutse-eetika – kohustused, õigused, vastutus, lojaalsus. Klienditeenindus kui suhtlemine, eduka suhtlemise tegurid. Suhtlemise komponendid, suhtlemistehnikad. Suhte alustamine ja lõpetamine, tagasiside, küsimused. Inimese võimalikud käitumisviisid. Kliendi soovide täitmine, vajaliku tulemuse saavutamine. Probleemide lahendamine, kriitika ja kiituse vastuvõtmine.

Aadress ja kontaktandmed

+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50d, 11415 Tallinn, Estonia