BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Eesti keele A2-taseme kursus 09.07.2024

1300,00 

Kogumahus: 200 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorse töö 160 ak.tundi ja iseseisva töö osakaal 40 tundi
Koolituse päevad: teisipäev, neljapäev. Koolituse aeg: 9.30 – 12.45.

Kategooria: , Sildid: ,

Eesti keele A2-taseme kursus 09.07.2024

Kogumahus: 200 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorse töö 160 ak.tundi ja iseseisva töö osakaal 40 tundi

Sihtrühm

Täiskasvanud, kes soovivad alustada või jätkata eesti keele õppimist, et
omandada keeleoskuse tase, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates
suhtlusolukordades.

Õppejõud, eesti keele A2 täienduskoolitus 09.07.2024

Jelena Allas, filoloog, väga kogenud eesti keele õpetaja, kes on töötanud eesti keele kursustel ja valmistanud õppijaid tasemeeksamiteks
Elena Feklistova, filoloog, mitte-eesti kooli eesti keele õpetaja, suure töökogemusega
Jelena Walz, filoloog ja eesti keele kui võõrkeele lingvist. Omab kogemusi eesti keele õpetamisel alates 2006. aastast, kogemusi täiskasvanute kursustel, ettevalmistuseks eksamiteks A2, B1, B2 kategoorias.
Kadri Siller,filoloog, eesti keele õpetaja suure kogemusega.

Õpiväljundid

Kursuse lõpus üliõpilane:

mõistab selgelt ja aeglaselt öeldud fraase ja lauseid, mis on seotud oluliste eluvaldkondadega (näiteks teave perekonna, ostude, kodulinna, töö kohta);
mõistab prognoositavaid, lihtsaid ja selgeid väiteid ja juhiseid ning lühikeste, selgelt esitatud tekstide olemust;
mõistab lühikesi tekste, mis sisaldavad sageli kasutatavaid sõnu, lühikesi isiklikke kirju, lihtsaid igapäevaseid juhiseid ning märke ja kuulutusi avalikes kohtades;
teab, kuidas suhelda lihtsates igapäevastes olukordades, kui vestlus koosneb lihtsast ja otsesest teabevahetusest tuttaval teemal (näiteks töö ja puhkus);
kirjutab igapäevaeluga seotud lühisõnumeid, väga lihtsaid isiklikke kirju, täidab lihtsaid isiklikke andmeid nõudvaid vorme.

Kursuse õppekava

Kursuse teemad
1. Isiklikud andmed;
2. Keel;
3. Ilm;
4. Kodu, perekond, lähikond (sõbrad, kolleegid, naabrid);
5. Igapäevane elu;
6. Vaba aeg ja hobid;
7. Reisid;
8. Suhtlemine eri inimestega;
9. Tervis ja hügieen;
10. Haridus;
11. Poeskäik;
12. Söögid ja joogid;
13. Meeldejäävad kohad.

Grammatika
Asesõnad ainsuses ja mitmuses. Käänded. Nimisõnad. Nimisõnad ainsuses ja mitmuses. Morfoloogia. Loendatud ja loendamatud nimisõnad. Nimisõnade käänamine. Omadussõnad ja võrdlusastmed. Ülivõrre. Arvsõnad. Tegusõnad. Olevik ja mineviku vormid. Ma-, Da- infinitiiv. Tegusõna. Kaudne kõneviis. -V, -TUD, -TAV kesksõnad. Eitav kõneviis. Sidesõnad. Hüüdsõnad. Eessõnad ja kaassõnad.

Sõnavara
Töö sõnaraamatutega. Sõnavara vastavalt teemale. Audio materjal. Töö audio / video failidega.

Kõne
Audio / video materjalide kuulamine / vaatamine, dialoogid, ümberjutustamine, jutustamine piltide järgi, teksti ettelugemine, rollimängud, hääldus, töö õppematerjalidega, suhtlemise rühmad.

Õppemeetod
Ettekanded kursuse teemadel. Töövihiku harjutused. Dialoogid, ümberjutustamine, suulised ja kirjalikud ülesanded, rollimängud. Eriülesanded vastavalt kursuse teemale. Teksti kuulamine. Töö õppematerjalidega auditooriumis.

Iseseisev töö
Töövihiku harjutused. Eriülesanded vastavalt kursuse teemale. Audio / video materjalide kuulamine / vaatamine, ümberjutustamine, tekstide tõlkimine, teised kirjalikud ja suulised ülesanded.

Аadress ja kontaktinfo
+372 53957408
buseduc@buseduc.com
Peterburi tee 50D, 11415, Tallinn, Eesti