BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Eesti keele B2-taseme kursus online 24.09.2024

2000,00 

450 akad. tundi, sisaldab auditiorse ja praktilise töö maht 200 akad.tundi ja iseseisva töö 250 akad.tundi. Koolituse aeg: 18:00-21:15

Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba — 1.1-3/21/150

Eesti keele B2-taseme kursus  online 24.09.2024

Eesti keele B2-taseme kursus  online 24.09.2024. 450 akad. tundi, sisaldab auditiorse ja praktilise töö maht 200 akad.tundi ja iseseisva töö 250 akad.tundi. Koolituse aeg: 18:00-21:15.

Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba – 1.1-3/21/150
Õpperühm: keeleõppe
Õppekeel: vene
Rühm kuni 8 inim.

Программа курса создаван на основе европейской системы уровней владения иностранным языком

Õpingute alustamise tingimused

  • Tõendatud B1 keele tase
  • B1 taseme tunnistuse puudumisel testi sooritamine

Kooli test koosneb kirjalikust testist, mille abil kontrollitakse kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, ning vestlusest õpetajaga, mille abil kontrollitakse rääkimisoskust. Test sooritatakse paberkandjal. Kuulamisülesannet kuulatakse arvutist või loeb selle ette testija. Ülesanded on koostatud koolitusfirma õpetaja poolt B1-taseme diagnoostestide eeskujul.

Õppekava. Eesti keele B2-taseme kursus online 24.09.2024

Õppetöövormid ja õppemeetodid

Õppetöö toimub auditoorses vormis. Metoodika lähtub kommunikatiivse keeleõppe

põhimõtetest. Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele.

Õppetöö käigus kasutatakse laia valikut erinevaid meetodeid toetamaks iga õppija õpistiili.

Meetoditeks on:

1) aktiivõppemeetodid: rollimängud, lauamängud, sõnamängud, mosaiiklugemine, ristsõnade

lahendamine ja koostamine, veebipõhised mälumängud (nt. Quizizz.com, quizlet.com, learningapps.org), videote vaatamine ja analüüsimine.

2) traditsioonilised meetodid: frontaalne töö, lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja tõlkeharjutused, paaristöö, iseseisev töö tunnis ja kodus.

Kursust korraldatakse kahes vormis: kolm akadeemilist tundi neli korda nädalas või neli tundi kolm korda nädalas.

Õpiväljundid

Kursuse lõpuks õppija:

  • saab aru  tekstidest ja erialastest artiklitest;
  • väljendab oma seisukohti selgelt, täpselt ja ladusalt, pőhjendab ja arendab teemat nii kőnes kui ka kirjas;
  • koostab allikmaterjalidele põhinedes kokkuvőtteid ja presenteerib neid suuliselt;
  • loob selget, hea ülesehitusega teksti juba keerulisemal teemal;
  • analüüsib erialaga seotud teemavaldkondi.
  • mõistab tekstide ja mõttevahetuse tuuma; koostab kokkuvõtet, teeb ülevaadet;
  • väljendab sobivas registris ladusalt oma arvamust erialastel teemadel nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  • selgitab oma vaatenurka ning toob välja nähtuste tugevaid ja nõrku külgi.

Aadress ja kontaktinfo

+372 53957408

buseduc@buseduc.com

online обучение в ZOOM