BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Inglise keele B2-taseme kursus 13.08.2024

1800,00 

Inglise keele B2-taseme kursus 13.08.2024. Õppe kogumaht: 180 akadeemilist tundi neist auditoorse ja praktilise töö 120 akadeemilist tundi ja iseseisevtöö 60 akad.tund. Koolituse aeg: 18:00-21:15.

Inglise keele B2-taseme kursus 13.08.2024

Inglise keele B2-taseme kursus 13.08.2024. Õppe kogumaht: 180 akadeemilist tundi neist auditoorse ja praktilise töö 120 akadeemilist tundi ja iseseisevtöö 60 akad.tund. Koolituse aeg: 18:00-21:15.

Eesmärk.

Koolituse lõpuks on õppija motiveeritud ja omandanud vajalikku keeleoskust eesti keelt B2-taseme eksami sooritamiseks.

Õppiväljundid.

Kursuse lõpuks on õppija võimeline:
– võib mitmesugustes kontekstides suhelda ja end mõistetavaks teha;
– suudab üldiselt jälgida pikema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et kõneldakse ühiskeeles ja hääldus on selge;
– oskab esitada oma vaatenurka või arvamust sõprade ringis toimuvas vabas mõttevahetuses;
– arusaadavalt väljendada oma jutu peamist mõtet;
– võib paindlikult kasutada lihtsaid keele vahendeid, et väljendada vajalikku;
– osaleda vestluses või mõttevahetuses, kuid aeg-ajalt võib jääda arusaamatuks, mida ta täpselt öelda tahab;
– arusaadavalt väljenduda, kuigi pikema kõnelõigu korral teeb sageli pause, et otsida sõnu ja grammatilisi vorme või korrigeerida sõnastust;
– võib tulla paindlikult toime igapäevaelu problee midega, näiteks: tuleb toime vähem tüüpilistes ühissõidukitega seotud olukordades;
– saab hakkama enamikus olukordades, mis tulevad ette reisiks valmistumisel (nt reisibüroos) või reisimisel jm sõitudel;
– on võimeline ettevalmistuseta astuma vestlusse, kui kõneaine on tuttav;
– oskab esitada kaebust;
– võib intervjuul/konsultatsioonil aeg-ajalt ilmutada algatusvõimet (nt vahetada teemat), kuid üldiselt toetub siiski tugevalt küsitlejale;
– oskab paluda vahetult kuuldu kohta selgitusi või täpsustusi.

Õppekava. Inglise keele B2-taseme kursus 13.08.2024

 

Kursuse teemad

1. Isikuandmed (minu olevik, minevik, tunded, mis mind naerma/kurvaks/vihaseks ajab jne)
2. Kodu, perekond, vahetu keskkond (isiklikud omadused, suhted, kontaktid, meeled)
3. Igapäevaelu (intsidendid, olmeprobleemid ja nende lahendused, kodutööd, ühiskond)
4. Vaba aeg (pressi, hobid, halvad harjumused, avalike kohtade külastamine).
5. Reisimine (reisi planeerimine, meeldejäävad kohad, reisiprobleemid)
6. Suhtlemine teiste inimestega (pidu, kohting, ärikohtumine jne)
7. Tervis ja hügieen (tervislik seisund, terviseseisundi kirjeldus, kaebused, ravimid, vestlus arstiga)
8. Haridus (eriala valik, õppeasutus ja motivatsioon, saavutused, leiutised, avastused, õppeprogrammid)
9. Ostureis (brändid, valik, eeliste võrdlus ja kirjeldus, ostud, pakkumine ja nõudlus)
10. Söök ja jook (tervislik toit, rahvusköök, joogid)

Grammatika

olevikuvormid (arvustus); Minevikuvormid (arvustus); Abitegusõnade kasutamine; Lihtminevik; Past Continuous; Past Perfect; Past Perfect Continuous; harjunud / tahaks / harjuma; Praegused modaalid; viisakad nõudmised;
Tuleviku vormid; keerukamad küsimuste vormid; Passiivne vs aktiivne; Present Perfect Simple; Present Perfect Continuous; Täiuslikud ajavormid (konsolideerimine); Varasemad modaalid; Spekulatsiooni modaalid (võib olla / võiks olla / peaks olema); gerundide ja infinitiivide kasutamine

Sõnavara

Sõnavara kursuse teemadel. Sõnaraamatutega töötamine. Uue sõnavara tutvustamine läbi kuulamise. Audiotekstis uue sõnavara äratundmine, teiste inimeste arvamuste kuulamine ja arutamine

Kõne

Tunded (kohmedad, lõbusad, rahulolematud jne); majanduslik kindlustatus, unepuudus, mittekonformistiks olemine jne. ambitsioonikas, ebaküps, isekas jne. ; usaldada, rääkida tõtt, usaldada sb-d jne. ; tunnevad end ohustatuna, jälestavad üksteist, kukuvad välja jne. fraasid sõnaga “saada” (saada edasi, edasi minna, takerduda jne); lukustada end välja, kinni jääda, ümber kukkuda jne; kohtu alla anda, välja saata, pettus jne; vaesus, narkootikumide kuritarvitamine, koduvägivald jne. pealkirjade keele mõistmine; väikesed valged valed, olge tõega säästlikud, võtke näpuotsatäie soolaga jne. ; kerimine, juhtmega ühendamine, pidev tilkumine jne. emotsionaalne intelligentsus, eriline intelligentsus, loovus jne; mõistusega fraasid (speak your mind, never mind, have sth in your mind jne. raha koguma, armee alistamine, rekordi püstitamine jne.
fraasid esimesega; hinna ja kvaliteedi suhe, kõrgetasemeline, ajatu jne. ; CCTV kaamerad, privaatsuse rikkumine, monitor, logi jne; bännerreklaamid, plakatid, reklaamid jne.
kaup, salakaubavedu, stimulant jne.
kodupruul, destilleeritud, teravili, agaav jne.

Õppemeetod

Heli- ja videomaterjalide kuulamine ja vaatamine. Arutelu ja ümberjutustamine
Tekstide lugemine ja ümbersõnastamine. Viktoriin. Loo koostamine. Töötage paaris ja minirühmades
Dialoogide kuulamine uute kõnemudelite kasutuselevõtuga. Kõnemallide tutvustamine. Dokumentaalvideote, intervjuude vaatamine ja arutlemine. Statistika lugemine ja kriitiline analüüs (töö paaris / minirühmas). Eeldus. lugemine, uudistejuppide arutelu. Arvatuste kontrollimine pärast kuulamist. Funktsionaalne rollimäng. Viktoriin. Ajurünnak (paaristöö) ja väitlus (rühmas). Võtmefraaside tutvustamine kuulamise rollimängu kaudu (virtuaalne linnatuur)

Iseseisev töö

Cutting Edge 3. väljaanne Upper-intermediate Workbook.
Harjutused uue kinnistamiseks materjalist
harjutus uue leksikaalse materjali koondamiseks
harjutused uue grammatilise materjali kinnistamiseks
Tekstide lugemine ja kuulamine. Ristsõnade täitmine.Esitlused, esseed, parafraasid miniuuringud

Аadress ja kontaktinfo

+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50d, 11415 Tallinn, Estonia