BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Eesti keele kursused tasemele A2+B1 16.07.24

2400,00 

Eesti keele kursused tasemele A2+B1 16.07.24

Kogumahus: 400 akad.tundi, sisaldab auditiorse ja praktilise töö maht 310 akad.tundi ja iseseisva töö 90 akad.tundi

Koolituse aeg: 18.00-21.15

 

 

 

Eesti keele kursused tasemele A2+B1 16.07.24

Eesti keele kursused tasemele A2+B1 16.07.24. Kogumahus: 400 akad.tundi, sisaldab auditiorse ja praktilise töö maht 310 akad.tundi ja iseseisva töö 90 akad.tundi. Kooliuse aeg: 18.00-21.15

Kursuse eesmärk on õpetada eesti keelt samm-sammult, esmalt A2-tasemele ja seejärel B1-tasemele.

Õpiväljundid. Eesti keele kursused tasemele A2+B1 16.07.24

Koolituse lõpuks õppija:
mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm;

saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse;

oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;

oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane, või tuttavas keelevariandis.

Eesti keele kursused tasemele A2+B1 16.07.24

Kursuse teemad
1. Isiklikud andmed;
2. Keel;
3. Ilm;
4. Kodu, perekond, lähikond (sõbrad, kolleegid, naabrid);
5. Igapäevane elu;
6. Vaba aeg ja hobid;
7. Reisid;
8. Suhtlemine eri inimestega;
9. Tervis ja hügieen;
10. Haridus;
11. Poeskäik;
12. Söögid ja joogid;
13. Meeldejäävad kohad.

Grammatika

Asesõnad ainsuses ja mitmuses. Käänded. Nimisõnad. Nimisõnad ainsuses ja mitmuses. Morfoloogia. Loendatud ja loendamatud nimisõnad. Nimisõnade käänamine. Omadussõnad ja võrdlusastmed. Ülivõrre. Arvsõnad. Tegusõnad. Olevik ja mineviku vormid. Ma-, Da- infinitiiv. Tegusõna. Kaudne kõneviis. -V, -TUD, -TAV kesksõnad. Eitav kõneviis. Sidesõnad. Hüüdsõnad. Eessõnad ja kaassõnad.
Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
– Asesõna. Isikulised, enesekohased, hyv, omastavad, siduvad, umbmäärased asesõnad ja nende põhivormid (Omastav, Osastav, Alaleütlev, Alalütlev, Alaltütlev, Kaasaütlev, Ilmaütlev).
– Omadussõna. Ühildumine nimisõnaga, -ni, -na, -ta, -ga reegel. Omadussõna võrdlusastmed. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
– Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine.
– Tegusõna. Pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv
kõneviis. Tegevusnimed, ühendtegusõnad. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
– Muutumatud sõnad. Kaassõnad. Sidesõnad. Määrsõnad. Määrsõnade võrdlusastmed.
– Küsisõnad.

Sõnavara

Töö sõnaraamatutega. Sõnavara vastavalt teemale. Audio materjal. Töö audio / video failidega.

Kõne

Audio/video materjalide kuulamine/vaatamine, dialoogid, ümberjutustamine, jutustamine piltide järgi, teksti ettelugemine, rollimängud, hääldus, töö õppematerjalidega, suhtlemine grupis.

Iseseisev töö

Töövihiku harjutused. Eriülesanded vastavalt kursuse teemale. Audio / video materjalide kuulamine / vaatamine, ümberjutustamine, tekstide tõlkimine, teised kirjalikud ja suulised ülesanded.

Tunni ülesehitus – 4 akadeemilist tundi

Kursus koosneb 78 õppepäevast, iga õppepäeva kestab 4 akadeemilist tundi
Iga õppepäev sisaldab:
– Läbitud materjali kordamist
– Uut kursuse teemat ja vastavat grammatikat
– Vastavat sõnavara. Tööd elektrooniliste sõnaraamatutega
– Praktikat, dialoogid
– Iseseisvat tööd

Õppe alustamise tingimused

A2+B1 eesti keele kategooria õpingute alustamiseks peab õpilasel olema dokument, mis tõendab, et ta on läbinud A1 kategooria või ta peab sooritama sisseastumistesti ja testi tulemus peab olema positiivne. Eesti keeleoskuse testi saab sooritada lehel Eesti keele tasemetestid

Аadress ja kontaktinfo
+372 53957408
buseduc@buseduc.com