BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Süsteemiadministraatorite kursused 19.08.24

2200,00 

120 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne: 120 akadeemilist tuundi. Koolituse päevad: esmaspäev, kolmapäev. Koolituse aeg 9:30-12:45

Kursuse programm põhineb kutsestandardil IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4

Süsteemiadministraatorite kursused 19.08.24

120 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne: 120 akadeemilist tuundi. Koolituse päevad: esmaspäev, kolmapäev. Koolituse aeg 9:30-12:45

Sellel kursusel osaleda soovijatel peavad olema järgmised oskused ja teadmised:
– valdama tehnilist inglise keelt nimetuste ja lühendite mõistmise tasemel;
– tundma Windowsi elementaarse halduse tasemel;
– olema võimeline tarkvara installima ja desinstallima;
– teadma ja mõistma juhtpaneeli funktsionaalsust.

Eesmärk. Süsteemiadministraatorite kursused 19.08.24

kursuse läbimise tulemusel õppija õpib:

 • koostama pakkumusi IT-süsteemi komplekteerimise kohta
 • teostama IT-süsteemi töö igapäevast tugi
 • vormistama vajalikke dokumente tekkinud probleemide ja parandamise ettepanekute kohta
 • teostama IT-süsteemi töö muutuste juurutamist ja tugi
 • lahendama standardseid probleeme, mis tekivad IT-süsteemi töös
 • tagama info ohutust

Õpiväljundid. Süsteemiadministraatorite kursused 19.08.24

 1. Hindab tehniliste tingimuste sobivust ja IT-lahenduse kõlblikkust
 2. Koostab pakkumist tarkvara valimiseks
 3. Installeerib tarkvara
 4. Teostab reglemendi järgi süsteemide töid vastavalt antud juhenditele ja nõudmistele
 5. Kannab muutusi süsteemi sisse ja hindab muutuste mõju tööle ning süsteemi tootlikkust
 6. Määrab defektseid komponente ja selgitab tõrke põhjusi
 7. Jälgib süsteemide jõudlust ja kehtestatud nõudmiste järgimist (KPI)
 8. Koostab testimise plaani ja testib süsteemi
 9. Dokumenteerib tehtud tööd ja selle tulemusi, fikseerib kõrvalekaldeid ning lahendusi, koostab aruandeid vastavalt õigele erialasele terminoloogiale; koostab ja uuendab vajalikke kasutaja juhendeid
 10. Tagab süsteemi katkestamatut tööd, sh arhiveerib andmeid
 11. Hindab riske, mis on seotud süsteemi komponentidega, nende mõju süsteemi tööle tervikuna, teeb ettepanekuid nende vähendamiseks
 12. Järgib info ohutuse poliitikat ja küberhügieeni üldprintsiipe, mis on organisatsioonis määratud
 13. Tuvastab info ohutuse lihtsamat intsidenti ja tegutseb vastavalt tehnoloogilistele juhenditele selle tekkimise kohta
 14. Informeerib juhtkonda ja aitab tehniliste lahenduste juurutamisele kaasa konfidentsiaalsuse ja info aktiivide terviklikkuse tagamiseks

Kursuse  õppekava. Süsteemiadministraatorite kursused 19.08.24 

1. IT-taristu arendamine

1.1. IT-süsteemi põhikasutajate, kasutamise eesmärkide ja lahendust vajavate ülesannete määramine
1.2. Ressurssides vajaduste ja tootmise keskkonna tingimuste hindamine
1.3. Sobiva tehnilise lahenduse valimine; lahenduse kooskõlastamine ja väljatöötamine. Kasutustingimuste väljatöötamine

2. IT-süsteemi installeerimine ja juhtimine

2.1. Programmi-aparaadi vahendite tehniliste tingimuste sobivuse määramine, komponentide kõlblikkuse hindamine (sh komplektid, mäluseadmed, arvutivõrkude komponendid, mobiilseadmed) lähteülesande lahendamiseks;
2.2. Süsteemi ja süsteemi komponentide installeerimine vastavalt antud juhenditele ja nõudmistele;
2.3. Info kooskõlastamine ja tarkvara paigaldamine vastava keskkonna planeerimiseks ning valimiseks (kaasa arvatud operatsioonisüsteem ja selle võimalused, äppi serverid ja nende võimalused);
2.4. Tarkvara ja programmi komponentide installeerimine;
2.5. Süsteemi reglemendi tööd vastavalt antud juhenditele ja nõudmistele;
2.6. Süsteemi muutused, vajadusel muutuste reaalse mõju süsteemile (sh ka tootlikkusele) hindamine;
2.7. Defektsete komponentide määramine ja tõrke põhjuste väljaselgitamine terves lahenduses;
2.8. Süsteemi jõudluse tugi ja määratud nõudmiste järgimine;
2.9. Süsteemi katkestamatu töö tagamine, sh andmete reservi loomine, süsteemi töö kontroll (komponentide ja serverite süsteemid).

3. IT-süsteemi testimine

3.1. Testimise plaani koostamine;
3.2. Testi ettevalmistamine ja läbiviimine vastavalt testimise plaanile kasutades automatiseeritust (sh skirptid, monitooringu elemendid, planeeritud tegevused) ja tulemuste dokumenteerimine;
3.4. Testimise tulemuste analüüs ja parandamiseks ettepanekute kirjapanemine testimise tulemuste alusel.

4. Kasutajate tehniline tugi

4.1. Kasutajate päringute registreerimine ja nende staatuse jälgimine. Intsidentide juhtimine. Lihtsad probleemid ja lihtsate probleemide iseseisvad lahendused;
4.2. Kasutajate teenindamine ja nõustamine (sh annab juhiseid lahenduse juurutamiseks);
4.3. Intsidendi põhjuste määramine ja vea või tehnilise tõrke mõju selgitamine (kaasa arvatud talitused ja süsteemid, kasutajate arv, vea kriitilisus, kasutuse alternatiivvariandi olemasolu).

5. Muutuste juurutamine

5.1. Muutuste juurutamise kord organisatsiooni IT-süsteemi sisse;
5.2. Muutuste väljatöötamine päringu alusel;
5.3 Muutuste tööplaani koostamine vastavalt päringus kirjeldatud muutustele. Lähtesituatsiooni taastamine, kui muutus ei õnnestunud;
5.4. Juhtkonna ja kolleegide teavitamine tehtud muutustest.

6. Klientide teenindamine

6.1. Teenindamise tingimused kooskõlastatud kokkuleppes teenindamise tasemest;
6.2. Tootlikkuse ja infosüsteemi turvalisuse jooksev kontroll;
6.3. Infosüsteemi töö kõrvalekallete registreerimine ja kliendi teavitamine;
6.4. Kõrvalekallete põhjuste määramine, võimalike vigade riskide hindamine ja ettepanekute lisamine teenindamise parandamiseks;
6.5.Süsteemi komponentide tehnilise seisundi hindamine ja profülaktikaürituste läbiviimine süsteemi hooldamiseks;
6.6. Teenindamise kvaliteedi tagamise põhimõtted. Ettepanekud printsiipide aktualiseerimiseks.

7. IT-süsteemide töö probleemide juhtimine

7.1 Probleemi või probleemi tekkimise riski määramine korduvate intsidentide alusel;
7.2. Probleemi registreerimine vastavalt probleemide juhtimise protsessile;
7.3. Probleemi põhjuste väljaselgitamine, intsidendi analüüs ja vastavate diagnostikavahendite kasutamine;
7.4. Probleemi ajutine lahendus;
7.5. Teavitamine probleemi iseloomust, vahelahendusest, lõplikust lahendusest ja teise vastava info esitamine.

8. Personali koolitus

8.1. Juhendid lõppkasutajate ja kolleegide jaoks tarkvara kasutamise ja arvutitehnika kohta;
8.2. Oma pädevuste ja oskuste hindamine enesehinnangu alusel ning koolituse vajaduste määramine;

9. Suhtlemine tarnijate ja klientidega

9.1. Teenuste ja toodete valimine vastavalt klientidega sõlmitud kokkulepete tingimustele, tehnilistele tingimustele ja seadusandlusele.
9.2. Tehnilise ülesande koostamine toote ja teenuste outsourcing´ule lähtudes lahendatavast ülesandest või organisatsiooni vajadustest.
9.3. Suhtlemise eetika tarnijate ja klientidega.

10. Infoohutuse juhtimine

1. Info aktiivide vastavuse hindamine määratud liigitusele ja juhtkonna teavitamine võimalikest kõrvalekalletest;
2. Vastavate tehniliste otsuste juurutamine usalduslikkuse ja info aktiivide terviklikkuse tagamiseks;
3. Organisatsiooni ohutuse poliitika vastavuse hindamine ohutuse etaloni süsteemile ISKE.

Aadress ja kontaktinfo 

+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50d, 11415 Tallinn, Estonia