BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Praktilise raamatupidamise kursus

Praktilise raamatupidamise kursus

Praktilise raamatupidamise kursus

Kursuse hind
1700.00 €
Köide:
200 akad.tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö 160 akad.tundi ja 40 akad.tundi iseseisev töö
Õppekavarühm:
Majandusarvestus ja maksundus
Õppekeel:
vene ja eesti
Rühm:
kuni 10 inimest

Üldine teave. Praktilise raamatupidamise kursus

Õppe kogumaht: 160 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 160 akadeemilist tundi ja 40 tundi iseseisev töö

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus
Õppekeel: vene
Rühm kuni 10 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Kursuse õppejõud

Valentina Denissenko, omab kõrgharidust (Majandusarvestus), pearaamatupidaja suure kogemusega, ettevõtte juht;
Irina Vorobjeva, omab kõrgharidust (Majandusarvestus), pearaamatupidaja suure kogemusega, ettevõtte juht.

Õppeprotsessi kirjeldus. Praktilise raamatupidamise kursus

Iga tund koosneb lühiloengust kursuse teemal ja praktilisest tööst. Pärast iga tundi saavad õpilased kodutööd, mille nad ise täidavad.
Lühiloengu (sissejuhatav osa) kestus ei ületa 45 minutit. Loengu eesmärk on tuletada õpilastele meelde õpitava teema põhimõisteid ja määratlusi. Lühiloengule järgneb praktiline töö õppeaine teemal, mis viiakse läbi õpetaja juhendamisel. Praktiliste harjutuste ajal selgitab õpetaja nende läbiviimise põhimõtet ja korda. Kursuse programm sisaldab kahte suurt praktilist harjutust “Ettevõtte raamatupidamise korraldamine”.

Auditoorse tunni struktuur.Praktilise raamatupidamise kursus

Iga tund koosneb:
– läbitud materjali kordamine
– loeng uuel kursuse teemal (teoreetiline osa)
– praktiline töö uuel kursuse teemal
– iseseisev töö uuel kursuse teemal

Praktiline töö “Ettevõtte raamatupidamise korraldamine”

Praktilise töö “Ettevõtte raamatupidamise korraldamine” esimene osa viiakse läbi klassiruumis õpetaja juhendamisel. Praktilise töö teine osa sooritatakse osaliselt õpetaja juhendamisel klassiruumis ja osaliselt iseseisvalt õpilase poolt kursuse eksami raames. Praktilise töö käigus täidetakse järgmised ülesanded:
– esmaste dokumentide töötlemine;
– igakuise aruandluse vormistus;
– andmete hange ja aasta aruandluse ettevalmistamine.

Nende praktiliste tööde eesmärk on ühendada kursusel õpitud praktilised oskused kursusel omandatud praktiliste oskustega ettevõtte raamatupidamisarvestuse käigus.

Õppematerjalide loend. Praktilise raamatupidamise kursus

Õppematerjalide loend. Raamatupidaja-juhiabi koolitus
Õpiased saavad kõikide kursuse teemade osas välja prinditud konspektid. Õpilane saab konspektid enne igat kursuse teema algust. Raamatupidamise praktiliseks tööks väljastatakse töövihikud. Õigusaktid ja nende selgitused väljastatakse USB-mälupulgal (flash-kaardil). Flash-kaart antakse koolituskeskuse kulul. Õppematerjalide maksumus sisaldub kursuse hinnas. Konspektide koostamisel kasutati järgmisi allikaid:
Raamatupidamise seadus
Raamatupidamise toimkonna juhendid (RTJ)
Äriseadustik
Maksukorralduse seadus
Käibemaksuseadus
Töölepingu seadus
Tulumaksuseadus
Sotsiaalmaksuseadus
Töötuskindlustuse seadus
Kogumispensionide seadus

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Peterburi tee 50D, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid,tahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video-ja audiotehnika jm).

Lõpetamise tingimused 

Õppekava läbimine tähendab õppekavas ettenähtud õppeainete läbimist.
Kursus on lõpetatud õppekava läbimisega ja kursuse eksami sooritamisega. Praktilise raamatupidamise kursuse eksam (praktiline töö “Ettevõtte raamatupidamise korraldus”, 2. osa). Osa töödest teeb õpilane klassiruumis õpetaja juhendamisel, osa töödest teeb õpilane õpetaja juhendamisel kodus iseseisvalt. Õpetaja kontrollib õpilase iseseisvat tööd ja annab töö eest protsentuaalse hinde. Töö loetakse lõpetatuks ja kursuse eksam sooritatuks, kui õpilane on täitnud vähemalt 80% kõigist praktilistest tööülesannetest.

Kursuse lõpus väljastatavad dokumendid

Tunnistus kursuse läbimise osas väljastatakse, kui õpilane on osalenud vähemalt 80% tundidest, täitnud vähemalt 80% kodutöödest ja iseseisvatest töödest ja/või sooritanud kursuse eksami. Kui õpilane on osalenud vähem kui 80% tundidest, täitnud vähem kui 80% kodutöödest ja/või sooritanud kursuse eksami ebaõnnestunult, väljastatakse kursuse lõpus tõend kursuse läbimise kohta.

Kursuse läbimise lõputunnistus sisaldab õpilase isiku- ja kooliandmeid, õpiväljundeid (teadmised ja praktilised oskused, mille õpilane on koolituse tulemusena omandanud), õppekava mahtu, õppeaega, kutsestandardit, andmeid tegevusloa ja registreerimise kohta ettevõtlusregistris, õpetajate nimekirja.

Tõend sisaldab õpilase isiku- ja kooliandmeid ning õpilase poolt läbitud akadeemiliste tundide arvu, õppeperioodi, litsentsi andmeid ja registreeringut majandustegevuse registris ning õpetajate loetelu.

Praktilise raamatupidamise kursuse lõpetaja peab ettevõtte raamatupidamist ja maksuarveldust. Analüüsib rahalist aruandlust, koostab ja/ või aktiivselt osaleb ettevõtte eelarve koostamisel. Teeb igapäevast raamatupidamise tööd sh raamatupidamise dokumentide vormistamist, majandusoperatsioonide registreerimist, tuludeklaratsioonide, statistilise ja muu aruandluse täitmist.

Praktilise raamatupidamise kursus on ette nähtud neile,
- kellel on kutseharidus, kuid pole erialast töökogemust
- kes lõpetasid raamatupidamise kursuse, kes soovivad saada raamatupidamise praktilisi oskusi
- raamatupidajatele, kellel on töökogemust teistes riikides ja kes soovivad saada Eesti raamatupidaja töökogemust

Kursuse läbinud isikul on järgmised teadmised ja oskused:
-
 teab Eesti raamatupidamise seaduse põhinõudeid;
koostab ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjad;
loob sisekorraeeskirju;
-
 teab raamatupidamiskannete kirjutamise reegleid;
- koostab raamatupidamise algdokumen
te (kontod, kassadokumendid, vara registreerimise kaardid, vormistab panga arvelduskonto väljavõtte) ja teeb arvutusi (palga ja muude väljamaksete arvestus töötajatele, arvestab põhivara amortisatsiooni, arvutab toodete ja teenuste maksumuse);
- koostab raamatupidamisaruandeid (raamatupidamisanalüütilised ja sünteetilised registrid) ja maksudeklaratsioone;
- koostab finantsaruande
id (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali aruanne ja aastaaruande lisad);
-
 ettevõtte eelarve planeerimine (kuu ja aasta);
-
 teab, kuidas mikro- ja väikeettevõtete raamatupidamist nullist korraldada

Õppekava. Praktilise raamatupidamise kursus

1. Ettevõtte raamatupidmise korraldamine 8 akad. tundi
1.1. Ettevõtte raamatupidamise seadus
1.2. Väikeste ettevõtete raamatupidamise reeglite väljatöötamine. Raamatupidamise ettevalmistus ja pidamine vastavalt seadusandlusele
1.3. Sisekorrareeglite koostamine. Dokumendid ja sisekontrolli kord. Sisekontrolli eesmärgid ja meetodid
1.4. Raamatupidamise tõendite ja dokumentide koostamine juhtkonna informeerimiseks seadusandluse ja rahalise aruandluse muutustest
2. Konteeringu reeglite koostamine ja analüüs 12 akad. tundi
Sissetulekute ja kulude liigid. Arveldused ostjate ja tarnijatega. Vara arvestus. Tasu

3. Majandusoperatsioonide dokumenteerimine ja registreerimine 20 akad. tundi
3.1. Majandusoperatsioonide dokumenteerimine ja registreerimine. Ettevõtte raamatupidamise arvestusprintsiibid
3.2. Sissetulekute ja väljaminekute arvestus
3.3. Ostjate arvete vormistamine
3.4. Tarnijate arvete registreerimine
3.5. Maksudokumentide vormistamine
3.6. Kontoväljavõtte töötlemine
3.7. Muude dokumentide koostamine
3.8. Käibevara arvestus
3.9. Põhivara arvestus
3.10. Inventuuri läbiviimine ja aruandluse koostamine
3.11. Laenulepingute kajastus raamatupidamises
3.12. Muude operatsioonide kajastus raamatupidamises
4. Töötasu juurdearvutus ja väljamaksmine kohustusõiguslike suhete ja töölepingu alusel 12 akad. tundi
5. Muude väljamaksete juurdearvutus Töölepingu seaduse ja teiste seadusandlike aktide alusel, mis reeguleerivad tööõigust ja töötasu juurdearvutust. 12 akad. tundi
6. Ettevõtte majandustegevuse aruannete ettevalmistus, mis on nõutud riigi poolt 16 akad. tundi
- Aruanded, mida saadetakse Maksu- ja Tollliametisse
- Aruanded Statistikaametisse
- Aruanded Pakendikeskusesse
- Aruanded Sisenemise majandustegevuse registrisse (MTR)
- Ja muud

7. Debitoorse võlgnevuse jääkide ja mikroettevõtete kohustuste inventuur (k.a jooksvad arved ja rahasummad) 8 akad. tundi

8. Aasta finantssaruannete koostamine Eesti finantsaruandluse standardi alusel. 12 akad. tundi
- Mikroettevõte
- Keskmine ettevõte
9. Maksustus 20 akad. tundi
9.1. Maksu aruandluseks vajalike andmete hankimine ja süstematiseerimine
9.2. Tuludeklaratsiooni täitmine ja andmine
9.3. Maksuorgani registritesse registreerimine (sh TÕR, mitteresidentide register, lisandväärtusmaks)
10. Juhtimisaruandlus 20 akad.tundi
1. Kulu liigitus ja analüüs. Omahinna arvestuse meetodid
2. Eelarvestamine
3. Finantsaruandluse analüüs
4. Horisontaalne ja vertikaalne analüüs
5. Koefitsientide analüüs
6. Analüüs „Kulud-maht-tulu“

11. Parktilised tööd „Ettevõtte raamatupidamise korraldus Raamatupidamise seaduse nõuete alusel“ 32 akad. tundi

Registreeri kursusele


    Sisestage nädalapäeva number (1–7):