BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Курсы в Таллинне — Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Мы создаем будущее наших клиентов...

Курс эстонского языка B2

Курс эстонского языка B2

Курс эстонского языка B2

Цена курса
2000 €
Объем:
450 акад. часа, в том числе 200 акад.часов аудиторной работы и 250 акад. часов самостоятельной работы
Учебная группа:

keeleõppe
Язык обучения:
русский
Группа:
до 8 человек

Общая информация. Курс эстонского языка В2

Общий объем обучения
450 академических часов, из них 200 академических часов аудиторной работы и 250 акад. часов самостоятельной работы

Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba — 1.1-3/21/150
Учебная группа: keeleõppe
Язык обучения: Русский
Группа до 8 человек

После подачи налоговой декларации физического лица возможно получить 20% стоимости курса.

Преподаватели

Kaйя Рястас, филолог, преподаватель эстонского языка как иностранного, имеет опыт многолетний опыт работы и подготовки к сдаче экзамена на категорию
Кристи Лепс, преподаватель эстонского языка как иностранного, имеет большой опыт подготовки к сдаче экзамена на категорию
Карина Метсярв, филолог, преподаватель эстонского языка, имеет большой опыт подготовки к сдаче экзамена на категорию
Тийя Мария Вене, филолог, преподаватель эстонского языка.

Методика курса эстонского языка В2

Õppetöö toimub auditoorses vormis ja online. Metoodika lähtub kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest. Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele.
Õppetöö käigus kasutatakse laia valikut erinevaid meetodeid toetamaks iga õppija õpistiili.

Meetoditeks on:
1) aktiivõppemeetodid: rollimängud, lauamängud, sõnamängud, mosaiiklugemine, ristsõnade lahendamine ja koostamine, veebipõhised mälumängud (nt. Quizizz.com, quizlet.com, learningapps.org), videote vaatamine ja analüüsimine.
2) traditsioonilised meetodid: frontaalne töö, lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja tõlkeharjutused, paaristöö, iseseisev töö tunnis ja kodus.
Kursust korraldatakse kahes vormis: kolm akadeemilist tundi neli korda nädalas või neli tundi kolm korda nädalas.

Европейская система уровней владения иностранным языком

Основанием для определения обязательного уровня владения языком являются уровни владения языком, описанные в Документе Совета Европы под названием «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание, оценка» («Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment»)
описанные в Европейском рамочном документе о языковом обучении.

Описание уровня владения эстонским языком. Курс эстонского языка B2

Категория В, в Европейской системе владения иностранным языком, определяется как самостоятельное владение языком (Independent User). Владеющий иностранным языком на уровне B2 (пороговый продвинутый уровень(Vantage)) обладает следующими знаниями и навыками:
— понимает общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты;
— говорит достаточно быстро, без предварительной подготовки, свободно общается с носителями языка, без особых затруднений для любой из сторон;
— формирует подробные сообщения на различные темы и излагает свою точку зрения на проблему, указывая на преимущество и недостатки разных мнений.

Учебные материалы. Курс эстонского языка B2

Учебники:
1. Põhiõpik: Mare Kitsnik 2012. EESTI KEELE ŐPIK B1, B2 + CD.
2. Mare Kitsnik 2019. Sõnajalaõis. Gümnaasiumi eesti keele kui teise keele õpik + töövihik, 1., 2. osa. B2.
3. Mall Pesti “K nagu Kihnu”
4. Inga Mangus, Merge Simmul “Tere taas”
5. Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp “Avatud uksed”
6. Krista Kerge 2001. Eesti süntaks keeleőppe praktikule: käsiraamat.
7. Tiiu Erelt 2016. Eesti ortograafia.
8. Aavo Valmis 2012. Eesti keele ortograafia harjutuste ja võtmetega.
9. Raili Pool 2019. Eesti keele sihitise ja rektsiooni harjutusi.
10. Aino Siirak, Annelii Juhkama „Kõnele ja kirjuta õigesti“
Filmid: “Seenelkäik”, “Mandariinid”, “1944”
Veebiressursid:
http://kohanemisprogramm.tlu.ee/
http://www.efant.ee/std/
http://www.kutsekeel.ee/eestikeel
http://www.meis.ee/raamatukogu
http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid
http://web.meis.ee/testest/

Провести обучение и подготовить учащихся к сдаче экзамена  на категорию B2

Взрослые люди, которые владеют эстонским языком на уровне B1, имеют соответствующий сертификат или могут подтвердить вледение эстонским языком на уровне B1 пройдя тест в учебном центре BTEducation. А также, желают продолжить изучение эстонского языка, с целью сдать экзамен на категорию B2

Для того, чтобы приступить к обучению на категорию эстонского языка B2, требуется:
- наличие сертификата подтверждающего вледение эстонским языком уровене B1;
- прохождение теста (в учебном центре BTEducation) на уровень B1, при отсутствии сертификата уровня B1.

Школьный тест состоит из письменного теста, проверки аудирования, чтения ии беседа с преподавателем. Тестовое задание
выполняется письменно. Задание на прослушивание прослушивается на компьютере или читается тестировщиком вслух.
Задания подготовлены преподавателями учебного центра на примере диагностических тестов уровня В1.

Программа курса эстонского языка на категорию B2

Teema

Alateemad, Lugemine, kuulamine, rääkimine

Kirjutamine

Haridussüsteem

 

• Õppe- ja päevakava, vajalike őppevahendite, koduülesannete sisu ja vormi kohta info andmine

• Küsimustele ja kaebustele vastamine

• Vestlus pedagoogiga lapse arengust, edasijőudmisest, käitumisest, suhtlusoskusest

• Väitlus haridust puudutavatel üldhuvitavatel vői päevateemadel

• Vajadusel pedagoogidele ettepaneku, kaebuste, nõudmiste esitamine ja  pőhjendus

• Aruanne läbitud kursuse kohta

• Arutlus “Tänapäeva ühiskonnas on edukas vaid see, kes valdab võõrkeeli”

• Arutlus „Erakoolides saavad lapsed parema hariduse kui riiklikes õppeasutustes“

Elukutse, amet ja töö

 

• Ametit, elukutset, tööd ja töö kindlat valdkonda puudutavad küsimused

• Töökoosoleku, läbirääkimiste ülesehituse kirjeldus

• Töö probleemsed olukorrad ja lahendamised

• Vestluspartnerile oma ameti, elukutse vői töö vajalikkuse, huvitavuse, iseloomu ja omaduste selgitamine

• Teade oma firma töötajatele ürituse kohta

• Motivatsioonikiri organisatsioonile soovist osaleda rahvusvahelises koolitusprogrammis

• Arutlus „Töökoha valikul on kõige tähtsam selle lähedus kodule“

•Arutlus „Iga viie aasta järel peaks töökohta vahetama

Teenindus

• Oma vaadete esitamine teenindusele

• Teeninduse teemal vestlemine ja väitlemine

• Kaebuse esitamine ja vastamine sellele, pakkudes lahendusvariante

• Vastus järelepärimisele oma firma pakkuvate teenuste kohta

• Arutlus „Teaduse ja tehnika saavutused (aatompomm,  telefon, televiisor arvuti, tolmuimeja, lennuk) toovad inimkonnale üksnes kasu

• Seletuskiri raamatukokku laenatud  tagastamata raamatute kohta

Igapäevaelu, kodu ja kodukoht

• Kaebused, küsimused ja nõuded elamisega seotud teenuse pakkujale

•  Probleemse situatsiooni kirjeldus elukohas ning oma ettepaneku esitamine selle lahendamiseks

• Arutlus „Maal on parem elada kui linnas“

• Järelepärimine maamaja ostmise kohta

• Tellimiskiri puhastusfirmale nende puhastusteenuste kohta

Enesetunne ja tervis

• Vestlus ja väitlemine ning küsimuste esitamine tervise ja enesetunde teemadel

• Õnnetusjuhtumi kirjeldus, arstiabi ning kindlustustoetuse taotlus, võimalusel lisateabe esitamine

• Oma tervist ja tervishoidu puudutavaid vaadte esitamine ja kirjeldus

• Pöördumine oma tervise asjus arsti poole ja oma häda talle kirjeldamine

• Arutlus „Inimese tervis sõltub ainult inimesest endast“

• Arutlus „Kiire elutempo mõjutab tervist“

Vaba aeg ja meelelahutus

 

• Oma huvide, harrastuste ja meelelahutuse viiside põhjendamine ja propageerimine

• Oma eelistustest rääkimine  ja nende põhjendamine

• Vestlemine raamatust, filmist, kultuuri- ja spordiüritusest

diskuteerimine vaba aja veetmisega seotud aja- või rahakulu üle

• Järelepärimine peoagentuuri esindajale teenuste kohta

• Arutlus „Parim viis vaba aja veetmiseks on sportimine“

• Arutlus „Inimese huvid muutuvad koos vanusega. Endast noorema või vanema inimesega ei ole millestki rääkida“

Sisseostud, hinnad

• Eelistuste selgitus-põhjendus poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas

või vastumeelsus nende suhtes

• Diskuteerimine reklaami ja reklaamiviisi üle

• Arutlus „Kauba valikul on kõige määravam selle kvaliteet“

• Teenuse või kauba tutvustava reklaami koostamine

Söök ja jook

• Pere, kodukandi ja elukoha igapäevaste ja pidulike toitumisharjumuste kirjeldus

• Söögi- ja joogivalik, lauakombed

• Oma seisukohtade selgitus-põhjendus söögi-joogi valiku, alkoholi tarbimise, toitumistavade jms teemadel

• Oma toitumisharjumuste, lemmiktoidu või ‑joogi, maitseelamuste, argi‑ ja

pidulaua, lemmikrestorani vms kirjeldus

• Söögi ja joogiga seonduvate nõuannete, oma retseptide jagamine vms

• Kaebuste esitamine ja nende põhjendamine

• Arutlus “Inimeste toitumisharjumusi mõjutab kõige enam reklaam”

• Arutlus „Konkurents viib paremate tulemusteni“

Reisimine, transport, vaatamisväärsused

• Oma reisieelistuste põhjendamine

• Pretensioonide, nõuete, kaebuste esitamine reisibüroo, transpordifirma või hotelli halva teenuse korral.

• Järelepärimine turismifirma esindajale pakutavate reiside ja reisitingimuste kohta

• Kaebus bussifirma teenuste kohta

• Arutlus „ Inimesed peaksid käima kaugetes maades“

Inimeste suhted ühiskonnas

• Eesti kui osa Euroopa Liidust, Eesti haldusjaotus ja juhtimine

• Poliitika ja õigus. Eesti erakonnad

• Valimised Eestis. Seaduslik ja täidesaatev võim

• Kodanku ja inimõigused

• Arutlus „ Riik peaks tööpuuduse vähendamiseks toetama ettevõtlikke inimesi“

• Arutlus „Internetis võib igal pool ja igal teemal oma arvamust väljendada“

Majandus- ja õigussuhted

• Eesti majandussüsteem ja õiguskord

• Majandus, maksed, ettevõtlusvormid

• Rahandus ja pangad

• Politsei, kohtusüsteemi tegevus

•Arutlus „Et normaalselt elada, tuleks kondlasti võtta pangast laenu“

• Arutlus „Inimesed on ise süüdi, kui nad ei suuda endale tööd leida“

• Arutlus „Meie heaolu on otseses sõltuvuses meie tööst“

Зарегистрироваться на курс