BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Raamatupidaja-juhiabi kursused 26.11.2024

2450,00 

Õppe kogumaht: 292 akad. tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 244 akad. tundi ja iseseisev töö 48 akad. tundi

Kursuse programm lähtub Raamatupidaja kutsestandarditest tase 5, Sekretär, tase 5, Personalispetsialist, tase5

Raamatupidaja-juhiabi kursused 26.11.2024

Õppe kogumaht: 292 akad. tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 244 akad. tundi ja iseseisev töö 48 akad. tundi.  Õhtune koolituse aeg 18:00-21:15.  Koolituse päevad (õhtune koolitus): teisipäev, neljapäev.

Kursuse programm lähtub Raamatupidaja kutsestandarditest tase 5, Sekretär, tase 5, Personalispetsialist, tase5

Õpiväljundid. Raamatupidaja-juhiabi kursused 26.11.2024

Kursuse lõppedes õppija:

Mõistab ettevõtte raamatupidamise põhimõtet ja koostab raamatupidamise dokumente;
Oskab koostada kuu- ja aastaaruandeid ning pidada arvestust; Oskab vormistada maksudeklaratsioone;
Teab maksustamise ja tööõiguse aluseid;
Saab koostada personaliarvestuse dokumente;
Koostab asjaajamise dokumentatsiooni, organiseerida ja juhtida ettevõtte asjaajamist; Samuti oskab töötada raamatupidamistarkvaraga 1C.

Sihtgrupp. Raamatupidaja-juhiabi koolitus 26.11.2024

Kursus on mõeldud neile, kes soovivad omandada Eesti mikro- ja väikeettevõtete töö korraldamiseks ja läbiviimiseks põhjalikud vajalikud teadmised ning raamatupidamise, personaliarvestuse ja personalitöö korraldamise ja asjaajamise põhialused. Kursus sobib neile, kes alustavad õpet nullist, kui ka neile, kes pole pikka aega oma erialal töötanud.

Õppekava. Raamatupidaja-juhiabi kursused26.11.2024

 

I. Raamatupidamine

1. Raamatupidamisarvestuse olemus, eesmärgid ja ülesanded

Raamatupidamisarvestuse objekt ja meetod
Raamatupidamine korraldamine. Raamatupidamisseadus
Sise-eeskirjad. Kaasaegsed raamatupidamisarvestuse korraldamise süsteemid. Kontoplaan ja kahekordne kirjendamine.
Algdokument. Raamatupidamisandmikud
Finantsaruandluse rahvusvahelised standardid.

2. Firma registreerimine

Asutamisdokumendid
Põhikapital

3. Ostu-müügi reskontro

Arveldused tarnijatega. Arveldused ostjatega
Tasaarveldused. Ettemaksu arvestus
Tehingud välisvaluutaga

4. Kulude ja tulude arvestus

Kasumiaruanne. Tulevaste perioodide kulud ja tulud
Finantsaruanded

5. Rahaliste vahendid. Materiaalse vastutuse leping

Kassa ja pangatehingute kajastamine
Valuutaoperatsioonide arvestus

6. Aruanekohuslased isikud

Avansilised maksed
Komandeerimisraha

7. Põhivara liigid

Soetamine ja arvelt mahakandmine
Põhivahendite inventuur

8. Laenude ja liisingute arvestus
9. Varude liigid

Mahakandmine
Varude realiseerimise arvestuse iseärasused
Kaupade arvestuse jae- ja hulgikaubanduses
Valmistoodangu arvestus
Varude inventuur

10. Praktiline töö “Ettevõtte raamatupidamise korraldamine” -1 osa

11. Maksundus
Käibemaksuseadus ja käibemaksumäärad
Käibemaksu deklareerimine
Tulumaks
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmaks
Pensionikindlustuse seadus
Raamatupidamise seadus
Tuludeklaratsioon

12. Töö ja töötasu arvestus

Töölepingu seadus
Võlaõigusseadus
Töötasu liigid ja töötasu arvestus
Keskmine töötasu
Puhkuseraha

13. Omakapitali arvestus

Väärtpaberid
Dividendid
Reservid

14.Praktiline töö “Ettevõtte raamatupidamise korraldamine” – 2 osa ( 16 akad.tund)

15. Aastaaruanne

Raamatupidamisbilanss
Kasumiaruanne
Rahavoogude aruanne
Aastaaruande lisad

 

II.Raamatupidamisetarkvara Merit Aktiva

1. Programmist Merit Aktiva

– operatsioonisüsteem
– programmi tööakna menüü
– Merit Aktiva võimalused, funktsioonid, operatsioonid, dokumendid, arveldused ja aruandlus

2. Programmi tööks ettevalmistamine

– andmete kontroll ja eemaldamine
– konstantide sisestamine programmi Merit Aktiva
– teatmike sisestamine

3.Dokumentide sisestamine

3.1. Tarnijate arvete sisestamine
– kulude sisestamine
– põhivara soetamiseks dokumentide sisestamine
– varude soetamiseks dokumentide sisestamine
– ettemaksuks arve programmi sisestamine
3.2. Ostajate arvete sisestamine
– ostjale arve esitamine
– krediit-arve esitamine
– ettemaksu arve esitamine
3.3. Arvelduste sisestamine aruandekohustuslike isikutega
– kuludokumentide arvestus
-lähetuste kulude arvestus
3.4. Valuutatehingute ja valuutakursside erinevuste arvestus
3.5. Panga- ja kassatehingute sisestamine
– sissetulekuorderi sisestamine
-väljaminekuorderi sisestamine
-panga väljatrüki sisestamne
-valuutatehingute sisestamine
3.6.Palga juurdearvutus ja väljamaksmine programmis

4.Muu dokumentatsiooni sisestamine

-krediitide ja liisingute arvestus
-maksude juurdearvutus ja maksusoodustuste sisestamine
-põhikirjakapitali sisestamine ja omakapitalist väljamaksud
– dividendide ja omakapitalist teiste väljamaksude juurdearvutus ja väljamaksed

5.Aruandlus raamatupidamise programmis Merit Aktiva

– jooksva aruandluse vormistamine: kaardid OC ja varud, võlgnevused tärnijatele, nõuded ostjatele ja muu
– igakuise aruandluse moodustamine
– töötajate arvelduse aruandlus
– inventuurid
– kirjade koostamine

6.Aastaaruandeks andmete hange

 

III. Personalitöö alused – 44 akad.tund

1.Dokumentide vormistamine

Dokumentide vormistamist ja säilitamist käsitlevad õigusaktid
Töösuhete sõlmimisel vormistatavad dokumendid

2.Тööõigus

Töölepingu seadus. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.
Kollektiivlepingu seadus

3. Suhtekorralduse alused

Personaliotsing ja valik
Töö internetiressurssidega foorumid ja teadetetahvlid töö tööagentuuridega
Intervjuu kandidaatidega. Ankeedid ja testid
Personali andmebaasid

4. Töölepingu vormistamine

Töötaja andmed ja tööandja andmed
Lepingu kehtivusaeg ja katseaeg
Töötaja kohustused ja tööandja kohustused.
Tööaeg ja puhkuse aeg
Puhkuse liigid ja töövõimetuslehed
Materiaalne vastutusvaralise vastutuse lepingule esitatavad nõuded
Varalise vastutuse objekt hüvitis varalise vastutuse eest
Töölepingu muutmine ja lõpetamine. Muudatuste sisseviimise kord. Töösuhete lõpetamine poolte kokkuleppel, tööandja algatusel, töötaja algatusel

5. Töövaidluskomisjon

Tööinspektsioonis vaidluste läbivaatamise kord
Kõige sagedamini esinevad probleemid ja konfliktide põhjused

 

IV. Asjaajamine -48 akad.tund

1. Asjaajamine, haldusdokumentatsioon

Asjaajamise korraldust reguleerivad õigusnormid ja dokumendid.
Organisatsiooni asjaajamist reglementeerivad dokumendid: asjaajamiskord, dokumentide loetelu.
Dokumendiringluse korraldamine organisatsioonis.
Haldusdokumentide vorminõuded. Dokumentide koostamine ja vormistamine.
Dokumendihalduse korraldamine
Käsitletakse asjaajamisdokumentide koostamise ja dokumentide säilitamise korda ning seda, mis kujul organiseeritakse dokumentide säilitamist, kuidas vormistatakse ja organiseeritakse dokumendiregistreid.
Dokumentide nimekiri, mida tuleb säilitada ja säilitamise tähtajad.
Asjaajamise korraldust reguleerivad riiklikud normdokumendid.
Organisatsiooni asjaajamist reglamenteerivad dokumendid: asjaajamiskord, dokumentide loetelu.
Dokumentide loetelu muutmine.
Praktiline töö: praktiliste harjutuste käigus omandatakse dokumentide kasutamise põhimõtted.
Dokumentide loetelu koostamine.

2. Ärikirja ja muude dokumentide koostamine

Käsitletakse erinevate dokumendiliikide koostamise reegleid.
Sisu- ja vormistusnõuded ametikirjadele, kaebustele ja hinnapakkumistele, jt. Ärikirjade ülesehitus.
Ärikirjade ja märgukirjade koostamise kuldreegel.
Lause lõpus peab olema punkt.
Kliendikesksete ärikirjade üldreeglid.
Positiivse mulje loomise võtted. Informatiivsed kirjad ja veenmiskirjad.
Otsese lähenemisega ärikirjad: päring, vastus päringule kaebused.
Kaudse lähenemisega ärikirjad: kaebuse tagasilükkamine, äraütlemiskirjad .
Praktiline töö: õppe käigus teostatakse praktilisi töid – koostatakse ametlikke kirju, hinnapakkumiste päringuid, õpitakse vastama ametikirjadele.

3. Arhiivitöö korraldamine

Arhiveerimise nõuded ja kord. Paber- ja digidokumentide säilitamine.
Arhivaalide eraldamine. Ohuplaan. Praktiline arhiveerimine.
Praktiline töö: praktiliste ülesannete käigus uuritakse arhiveerimise jaoks kasutatavaid erinevaid mooduseid ja vahendeid. Vormistame dokumentide eraldamise dokumenteerimise näidised.

4. Sisekommunikatsioon

Arutame ettekujutuse sekretäri ja juhiabi rollist ettevõttes.
Käsitleme juhiabi ja sekretäri ametikohustusi ja tööjuhiseid.
Vaatluse all on ka etiketireeglid suhtlemisel töötajate ning juhtkonnaga.
Eetilised käitumisnormid kollektiivis.
Psühholoogilised käitumise aspektid töökollektiivis, probleemide lahendamine, konfliktsituatsioonide ületamine ja igapäevane suhtlus.
Sekretär juhiabi ja koostööpartnerina.
Organisatsioonikultuur ja grupinormid. Sekretäri osa organisatsioonikultuuri kujundamisel.
Sekretäri suhted juhi ja kollegidega. Hea koostöö eeldused ja takistused.
Usaldus ja vastutus koostööprotsessis. Koostöögrupi kujunemine meeskonnaks
Kooskõla ja kompensatsioon psühholoogilistes rollides.
Olulised koostööoskused, emotsionaalne intelligentsus.
Otsustamine ja probleemide lahendamine meeskonnas .

5. Klienditeenindus

Sekretäri osatähtsus firma töökorralduses.
Sekretäri töökorralduse analüüs. Telefonitöö kuldreeglid, paberitöö süsteemid, nõupidamised.
Kutse-eetika – kohustused, õigused, vastutus, lojaalsus.
Klienditeenindus kui suhtlemine, eduka suhtlemise tegurid.
Suhtlemise komponendid, suhtlemistehnikad. Suhte alustamine ja lõpetamine, tagasiside, küsimused.
Inimese võimalikud käitumisviisid. Kliendi soovide täitmine, vajaliku tulemuse saavutamine.
Probleemide lahendamine, kriitika ja kiituse vastuvõtmine.

Aadress ja kontaktandmed

+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50a, 11415 Tallinn, Estonia