BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Kursus „Personalitöö ja personaliarvestuse korraldamine“ 26.11.2024

500,00 

Kursus „Personalitöö ja personaliarvestuse korraldamine“ 26.11.2024. Õppe kogumaht: 44 akadeemilist tundi, millest klassiruumi ja praktiline töö – 44 akadeemilist tundi. Koolituse aeg: 18:00-21:15.

Kursus „Personalitöö ja personaliarvestuse korraldamine“ 26.11.2024

Kursus „Personalitöö ja personaliarvestuse korraldamine“ 26.11.2024. Õppe kogumaht: 44 akadeemilist tundi, millest klassiruumi ja praktiline töö – 44 akadeemilist tundi. Koolituse aeg: 18:00-21:15.

Koolituse eesmärk.

Kursuse läbimise tulemusena teab õppija seaduste ja õigusaktide põhinõudeid ettevõtte töötajate töökorraldusele, personali koolitusele,  töötervishoiule, tööhügieenile ja tööohutusele.

Õpiväljundid.

Kursuse lõppedes õppija:
teab ettevõtte töökorralduse ja personaliarvestuse põhimõtteid;
oskab vormistada äridokumentatsiooni;
teab töötajate koolituse korraldamise põhimõtteid;
korraldab ettevõttes hügieeni ja tööohutuse tagamise

Mis on kutsestandard?

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

Milleks on kutsestandardit vaja?

Kutsestandard on
– aluseks tööturu nõudmistele vastavate
– õppekavade, koolitusprogrammide koostamisel;
– aluseks kompetentsuse hindamisel;
– abiks tööandjale ametite kirjeldamisel-tutvustamisel, töötajate värbamisel, ametijuhendite koostamisel, töötajate kutsenõuete määratlemisel, koolituse planeerimisel;
– abistamiseks töötajale, kes soovib saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel, annab võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning loob aluse elukestavale õppimisele;
– abiks koolitajale, õppurile, lapsevanemale, nõustajale ja teistele info hankimisel selle kohta, millist töötajat tööturul vajatakse;
aluseks kutsetunnistuste rahvusvahelisel võrdlemisel.

Kursuse õppekava. Kursus „Personalitöö ja personaliarvestuse korraldamine“ 26.11.2024. 

Программа курса создана на основе профессиональных стандартов Personalispetsialist, tase5

1. Personalitöö alused
1.1. dokumentide vormistamist ja säilitamist käsitlevad õigusaktid;
1.2. Töösuhete sõlmimisel vormistatavad dokumendid
1.3. Ametijuhendi koostamine, kohustuslikud punktid ja nende sisu
1.4. Organisatsiooni sisekorraldus, selle otstarve ja sisu
1.5. Ohutustehnika instruktsioonid

2. Suhtekorralduse alused
– personaliotsing ja –valik
töö internetiressurssidega
foorumid ja teadetetahvlid
töö tööagentuuridega
– intervjuu kandidaatidega
– ankeedid ja testid

3. Personali andmebaasid
-personaliarvestuse korraldus
-arvestusdokumendid
-kartoteek

4.Тööõigus
4.1. Töölepingu vormistamine.
-töötaja andmed
-tööandja andmed
-lepingu kehtivusaeg
-katseaeg
4.2. Töötaja kohustused.
4.3. Tööandja kohustused.
4.4.Tööaeg ja puhkuse aeg
-tööaeg
-tööaeg vastavalt töölepinguseadusele,
-alaline töö
-töötamine öisel ajal
-töötamine pühade
-ületunnitöö
4.4. Puhkuse liigid ja töövõimetuslehed
4.5. Materiaalne vastutus
varalise vastutuse lepingule esitatavad nõuded
varalise vastutuse objekt
hüvitis varalise vastutuse eest
4.6. Töölepingu muutmine ja lõpetamine
töölepingusse muudatuste sisseviimise kord
töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel
lepingu lõpetamine tööandja algatusel
töölepingu lõpetamine töötaja algatusel
4.7. Töövaidluskomisjon
– tööinspektsioonis vaidluste läbivaatamise kord
-kõige sagedamini esinevad probleemid ja konfliktide põhjused

Aadress ja kontaktinfo

+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50D, 11415 Tallinn, Eesti