BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Õigusassistendi kursus 17.12.2024

700,00 

Õigusassistendi kursus 17.12.2024. Õppe kogumaht: 48 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 48 akadeemilist tundi. Koolituse aeg: 18:00-21:15.

Õigusassistendi kursus 17.12.2024

Õigusassistendi kursus 17.12.2024. Õppe kogumaht: 48 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 48 akadeemilist tundi. Koolituse aeg: 18:00-21:15.

Õppe alustamise tingimused.

Koolitusel osalemiseks peab soovijal olema vähemalt põhikooli lõputunnistus

Õigusassistendi koolituse läbinud õppija saab läbi viia eeltööd kliendiga ja ette valmistada vajalikke materjale kliendile juriidilise teenuse osutamiseks juristi poolt.

Kursus on ette nähtud kõigile, kes soovivad alustada karjääri juriidika alal. Samuti ka isikutele, kellel on kogemusi ettevõtte asjaajamise korraldamises ja pidamises või raamatupidamise korraldamises ning neile, kes soovivad saada lisateadmisi juriidika alal.

Õpiväljundid.

Koolituse läbinud isik viib läbi eelvestlust kliendiga tema juuridilise abi vajaduste väljaselgitamise eesmärgil
Teatab kliendile juriidilise teenuse osutamise korrast
Viib juriidilise teenuse analüüsi läbi kasutades ametimeetodeid
Oskab koostada juriidilise teenuse kalkulatsiooni juhindudes hinnakirjast, juriidilise teenuse eriärasustest ja tingimustest
Tunneb seadusandlust informatsiooni usalduslikkusest Oskab ette valmistada juriidilisi dokumente
Tunneb veebi- ja infokeskkondi tööülesannete täitmiseks
Oskab korraldada asjaajamist ja juriidilise dokumentatsiooni arhiveerimist
Tunneb koosolekute läbiviimise korda ja protokollimist arvestades juriidilise talituse spetsiifikat Korraldab informeerimist kolleegide ja klientide jaoks uutest juriidilistest aktidest ja muutustest

Õppekava.

Õigusassistendi kursus õppekava põhineb kutsestandardil Õigusassistent, tase 5

1. Eeltöö kliendiga 12 akad.t undi

1.1. Kliendi vajaduste väljaselgitamine, probleemi määramine ja sõnastus ning huvide konflikti väljaselgitamine
1.2. Kliendiga positiivsete suhete loomise võtted
1.3. Kliendiga suhtlemiseks valmisolek. Kommunikatsiooni vahendite kasutamine
1.4. Kliendi informeerimine juriidilise teenuse tingimustest arvestades juriidilise teenuse osutamise organisatsiooni tegevuse spetsiifikat, vajaliku info edastamine kliendile sobivas vormis

2. Kliendi esmane nõustamine 16 akad. tundi

2.1. Juriidilise teenuse analüüs ja kliendile juriidilise teenuse osutamise protseduuri seletamine (protseduuri sammud, vastavad tähtajad). Teenindamise meetodite kasutamine lähtudes kliendi vajadustest ja kompanii töö korraldamisest.

2.2 Teenuse hind. Teenuse kalkulatsioon. Teenuste hinnakiri ja hinnapakkumine. Teenuse hinna arveldus. Tähtajad ja maksmise kord lähtudes teenuse osutamise protseduurist. Juriidiliste teenuste osutamise eriärasused. Tasumise kontroll.
2.3. Seadusandlus informatsiooni usalduslikkusest vastavalt teenuse osutamise tingimustele ja organisatsiooni protseduuridele.

3. Juriidiliste teenuste tugi 20 akad. tundi

3.1. Kliendi probleemi esmane juriidiline analüüs ametialase metoodika kasutamisega (õigusnormide kasutamise praktika ja kohtupraktika analüüs jne).
3.2. Juriidiliste dokumentide ettevalmistus (lepingute, kirjade projektid).
3.3. Adressaadile juriidiliste dokumentide saatmise kord. Dokumendibaasi loomine. Dokumentide hoidmine ja arhiveerimine.
3.4. Seadusandluse nõudmised, mis on seotud juriidilistele dokumentidele juurdepääsu piiramisega.
3.5. Veebi- ja infokeskkonnad tööülesannete täitmiseks, sh atesteerimise protseduuri ettevalmistus, ametijärelduste ettevalmistus, õigushindamiseks vajalike tingimuste ja nõudmiste määramine arvestades andmekaitse nõudeid.
3.6. Koosolekute läbiviimise kord ja protokollimine arvestades juriidilise talituse spetsiifikat.
3.7. Uute õigusaktide töösse sisseviimine. Jõustunud õigusaktist teadete kord. Jõustunud õigusaktiga seotud üldkättesaadava info loomine. Avaliku info ja isikuandmete kaitse nõudmiste järgimine.

Аadress ja kontaktinfo

+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50d, 11415 Tallinn, Estonia