BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kursus

Курс монтажника солнечных батарей

Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kurs

Kursuse hind
2500 €
Kogumaht:
koolituse kogumaht on 220 akad.tundi, millest auditoorset tööd 108 akad.tundi, praktilist tööd 112 akad.tundi.
Õppekavarühm:
Energeetika ja elektriala
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 10 inim

Üldine teave. Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kursus

Õppe kogumaht: koolituse kogumaht on 220 akad.tundi, millest auditoorset tööd 108 akad.tundi, praktilist tööd 112 akad.tundi.

Õppekavarühm: Energeetika ja elektriala
Õppekeel: vene ja eesti
Rühm kuni 10 inimest

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Kursuse õppejõud

Vladimir Danilevski – tal on kõrgharidus, ta on suure töökogemusega insener-elektrik, kellel on kogemusi töötamisel päikesepaneelisüsteemi projektidega, samuti päikesepaneelide paigaldamise ja hooldamise kogemus.
Viktor Žikin – tal on tehniline kutseharidus, ta on suure töökogemusega elektrik, kellel on päikesepaneelide paigaldamise ja hooldamise kogemus.

Koolitusprotsessi kirjeldus

Koolitus koosneb loengutest ja praktilistest töödest. Kursuse loengud toimuvad koolituskeskuse auditooriumides. Praktilised tööd viiakse läbi koolituskeskuse laboris.Курс состоит из 6 тем:
1. Paigaldustööd
2. Süsteemi kontrollimine ja seadistamine
3. Paigaldustööde dokumenteerimine
4. Kasutaja või kliendi nõustamine süsteemi kasutamise osas
5.Seadmete tehniline hooldamine
6. Kõrgustes töötamise ohutuskursus

Kursuse programm sisaldab 12 praktilist tööd. Praktilised tööd viiakse läbi järgmistel teemadel: „Paigaldustööd“, „Süsteemi kontroll ja seadistamine“, „Paigaldustööde dokumentatsioon“, „Seadmete tehniline hooldus“.
Praktiline töö 1
Projekti ja seadmete paigaldusjuhiste loeng. Töö valmis projekti ja selle dokumentatsiooniga (töömaht on 8 akadeemilist tundi)
Esimese praktilise töö käigus omandavad õpilased projektiga töötamise oskused, saavad selgeks projektides kasutatavaid nimetusi ja professionaalseid sümboleid, õpivad eristama eri tüüpi katuste projekte ja päikesepaneelide kinnitamise meetodeid, omandavad oskused tööks päikesepaneelisüsteemide paigaldamise juhistega.

Praktiline töö 2
Paigaldustööde dokumentatsiooni koostamine (maht 8 akadeemilist tundi)
Teise praktilise töö käigus õpivad õpilased koostama paigaldustööde dokumentatsiooni.

Praktiline töö 3
Päikesepaneelide paigaldamine (maht 12 akadeemilist tundi)
Kolmanda praktilise töö käigus saavad õpilased päikesepaneelide eri tüüpi kinnituste kasutamise oskused.

Praktiline töö 4
Päikeseelektrijaama paigaldamine maapinnale  (maht 12 akadeemilist tundi)
Neljanda praktilise töö käigus omandavad õpilased oskused päikesepaneelide paigaldamiseks maapinnale, samuti seadmete ühendamise ja seadistamise oskused, süsteemi käivitamise ja peatamise oskused ning programmeerimise oskused

Praktiline töö 5
Victroni inverteri ühendamine (maht 8 akadeemilist tundi)
Viienda praktilise töö käigus omandavad õpilased Victroni inverteriga tölötamise oskused, õpivad inverterit tööks ette valmistama ja süsteemiga ühendama, omandavad inverteri seadistamise oskused ning tutvuvad akude laadimisfunktsiooniga.

Praktiline töö 6
Kaugjuhtimise ühendamine inverteriga (maht 8 akadeemilist tundi)
Kuuenda praktilise töö käigus õpivad õpilased paigaldama seadmeid, mis võimaldavad seadistada inverteri kaugjuhtimist.

Praktiline töö 7
SmartSolar MPPT 150/70  ülevaade (maht 4 akadeemilist tundi)
Seitsmenda praktilise töö käigus demonstreeritakse õpilastele SmartSolar MPPT 150/70 võimalusi, õpitakse kasutama seadmeid töös, mõõtma ja reguleerima elektritootmist

Praktiline töö 8
Smart Battery Sense  ühendamine ja seadistamine (8 akadeemilist tundi)
Kaheksanda praktilise töö käigus õpitakse ühendama Smart Battery Sense  sensorit päikesepaneelisüsteemiga ning mõõtma pinget päikesepaneeli plokiväljundites.

Praktiline töö 9
Seadete programmeerimine – päikeselaengu kontroller Victron Energy SmartSolar MPPT 100/20 (maht 8 akadeemilist tundi)
Üheksanda praktilise töö käigus õpitakse ühendama Victron Energy SmartSolar MPPT 100/20 laadijat päikesepaneelide süsteemiga, jälgima väljundil pinget ja voolu ning seadeid programmeerima. Õpitakse eemalt kontrollima ja juhtima sisseehitatud Bluetoothiga seadet SmartSolar MPPT, ühendades see nutitelefoni või muu seadmega VictronConnecti rakenduse kaudu.

Praktiline töö 10
Victron Energy SmartSolar MPPT 75/15 ülevaade (maht 4 akadeemilist tundi)
Kümnenda praktilise töö käigus demonstreeritakse õpilastele Victron Energy SmartSolar MPPT 75/15 võimalusi

Praktiline töö 11
Victron Energy SmartSolar MPPT 75/15 ja VE.Direct Bluetooth Smart dongle ühendamine (maht 8 akadeemilist tundi)
Üheteistkümnenda praktilise töö käigus õpitakse ühendama laadimisseadet Iktron Energy SmartSolar MPPT 75/15 päikesepaneelisüsteemiga, jälgima pinge ja voolu väljundit. Samuti õpitakse sisseehitatud Bluetoothiga SmartSolar MPPT-seadet eemalt jälgima ja juhtima, ühendades see VictronConnecti rakenduse kaudu nutitelefoni või muu seadmega.

Praktiline töö 12
Paigaldusega seotud tegevusprotokollide koostamine. Töö tulemusena tekkivate muutuste fikseerimine ja protokollimine vastavalt dokumentatsiooni nõuetele (maht 8 akadeemilist tundi).
12 praktilise töö käigus õpitakse koostama päikesepaneelide süsteemi tehnilise hoolduse plaani ja vormistama tehtud tööde protokolle.
Kõrgustes töötamise ohutuskursuse raames vaadeldakse ohutustehnika nõudeid katustel ja muudes kõrgustes töötamisel. Vaadeldakse kasutatavate seadmete seisundinõudeid ning erinevate tööde ohutut teostamiskorda.

Praktiline töö 13 (maht 8 akadeemilist tundi).Tehnilise hoolduse plaani koostamine vastavalt kasutusjuhendile
Seadme tehnilise hoolduse protseduuride mõistmine vastavalt tehnilisele hooldusele ja tööjuhenditele.

Õppematerjalide loend. Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kursus

Igale õpilasele antakse väljatrükitud konspektid. Õpilane saab konspektid enne iga kursuse teema algust. Videomaterjalid ja nende selgitused, õpetaja kommentaarid väljastatakse USB-mälupulgal (flash-kaardil). Flash-kaart väljastatakse koolituskeskuse kulul. Õppematerjalide maksumus sisaldub kursuse hinnas.Konsepktide koostamisel kasutati järgmisi allikaid:
Kospel: Руководство по монтажу солнечных коллекторов KSH, KSP на
плоской крыше или фундаменте;
Мекка инструмента, статьи: Диаметр отверстия под метрическую резьбу;
Victron Energy: Which Solar Panel? Check out our live PV comparison tes;
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 01.09.2022;
Growatt: 1000-S-3000-S Manual;
Centrosolar: инструкция по установке;
Sinovoltaics: Measuring the temperature coefficient of a PV module;
РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК ELERING;
VictronConnect — VE.BusConfiguration guide;
How to use the EPEver PC software for charge controllers;
An introduction to EPEVER «Solar Station» software; EPEVER Official Video;
Energy Matters: Cleaning Solar Panels: Why, When, and How You Should Do It;
BP Metalmeccanica: SOLAR CLEANER C4000 Telescopic;
hyCLEANER : hyCLEANER solarROBOT;
Buhl & Bønsøe: Practical guide Thermography for photovoltaic plants (Testo);
Acoustic Control Systems – ACS Group Saarbrücken, German: ULTRASONIC;
FLAW DETECTOR A1211 MINI;
Analysis of Alternative Energy Options for Buildings, Behnaz Rezaie, Thesis for: MASc Advisor: Ebrahim Esmailzadeh & Ibrahim Dincer.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav keskkond. Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Peterburi tee 50D, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid,tahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video-ja audiotehnika jm). Klassiruumides on 8-12 kohta. Rühma klassiruum valitakse sõltuvalt õpilaste arvust rühmas. Praktilised tööd viiakse läbi koolituskeskuse laboris.

Lõpetamise tingimused

Kursus lõpeb õppekava läbimisega ja kursuseeksami sooritamisega. Õppekava täitmine tähendab õppekavas ettenähtud õppeainete läbimist. Eksam toimub iga kursuse teema kohta eraldi. Eksamid viiakse läbi eksamitesti vormis. Eksam loetakse sooritatuks ja kursuse eksamitulemus loetakse positiivseks, kui õpilane on täitnud vähemalt 70% kõigist eksamitesti ülesannetest.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Tunnistus kursuse läbimise osas väljastatakse, kui õpilane on osalenud vähemalt 70% tundidest ja/või sooritanud kursuse eksami. Kui õpilane on osalenud vähem kui 70% tundidest  ja/või sooritanud kursuse eksami ebaõnnestunult, väljastatakse kursuse lõpus tõend kursuse läbimise kohta.

Kursuse läbimise lõputunnistus sisaldab õpilase isiku- ja kooliandmeid, õpiväljundeid (teadmised ja praktilised oskused, mille õpilane on koolituse tulemusena omandanud), õppekava mahtu, õppeaega, kutsestandardit, andmeid tegevusloa ja registreerimise kohta ettevõtlusregistris, õpetajate nimekirja.

Tõend sisaldab õpilase isiku- ja kooliandmeid ning õpilase poolt läbitud akadeemiliste tundide arvu, õppeperioodi, litsentsi andmeid ja registreeringut majandustegevuse registris ning õpetajate loetelu.

Päikesepaneelide paigaldaja kursuse lõpetajal on vajalikud teadmised päikesepaneelide paigaldamiseks ja hooldamiseks

Päikesepaneelide paigaldaja kursus on mõeldud: 
- isikutele, kellel on vähemalt energeetika- või elektrialane kutsekeskharidus;
- isikutele, kellel on vähemalt põhiharidus ja kogemused energia- või elektrisektoris.

Päikesepaneelide paigaldaja kursuse lõpetajal on järgmised teadmised ja oskused:

- paigaldab päikeseenergiasüsteeme vastavalt projektile;
- tunneb elektritööde ohutuse tingimusi ja nõudeid;
- paigaldab ja hooldab paneele, jaotus- ja juhtimiskeskusi, invertereid ja muid seadmeid ja süsteeme, mis toodavad elektrit taastuvast energiaallikast - päikesest;
-
tunneb kõrgustes tehtavate tööde ohutusnõudeid paneelide kinnitamisel ja katusekonstruktsioonide kokkupanemisel.

Päikeseenergia süsteemide paigaldaja töötab vastutava isiku järelevalve all.

Õppekava. Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kursus

1.Montaažitööd 

Seadme paigalduse projekti ja juhendite lugemine
Projekti realiseerimise analüüs.
Tööde lubatud korrigeerimised projekti alusel
Töökoha ettevalmistus ja tööriistade valik
Tarindite montaaž. Kvaliteedi ja ohutuse nõuded, mis on märgitud seadme montaaži juhendis.
Seadme montaaž ja ühendamine.
Seadme paigaldus vastavalt projektile.
Meetodid ja tööriistad. Kasutusjuhendid, kvaliteedi ja ohutuse nõuded. 

Teemakoolituse maht 84 akadeemilist tundi, sealhulgas loengute maht 44 akadeemilist tundi, praktiliste tööde maht  40 akadeemilist tundi.

Praktiline töö 1 (maht 8 akadeemilist tundi)
Projekti ja seadmete paigaldamise juhendite lugemine. Töö valmis projekti ja dokumentatsiooniga

Praktiline töö 2 (maht 8 akadeemilist tundi)
Paigaldustööde dokumentatsioon
Paigaldamisega seotud toimingute protokollide koostamine. Paigaldustööde logi täitmine. Tööst tulenevate muudatuste fikseerimine ja registreerimine vastavalt dokumentatsiooni nõuetele.

Praktiline töö 3 (maht 12 akadeemilist tundi)
Päikesepaneelide paigaldus

Praktiline töö 4 (maht 12 akadeemilist tundi)
Päikeseelektrijaama paigaldamine maapinnale 

2.Kontroll ja seadistamine 

Mehaaniliste ja elektriühenduste kontroll
Mehaaniliste ja elektriühenduste projekti ja kaasakäiva dokumentatsiooni vastavuse kontroll
Kontrollseadmed ja -meetodid
Seadistamine
Seadme seadistus vastavalt projektis ettenähtud parameetritele kasutades vastavaid programme ja tööriistu, sh sideprogrammid ja seadistused
Kontrollsüsteemi sisselülitamine ja seiskamine
Kontrollsüsteemi sisselülitamine ja väljalülitamine kasutades vastavaid ahelaid seadmete õige töötamise tagamiseks

Teemakoolituse maht 92 akadeemilist tundi, sealhulgas loengute maht 48 akadeemilist tundi, praktiliste tööde maht  56 akadeemilist tundi.

Praktiline töö 5 (maht 8 akadeemilist tundi)
Victroni inverteri ühendamine

Praktiline töö 6 (maht 8 akadeemilist tundi)
Kaugjuhtimise ühendamine inverteriga

Praktiline töö 7 (maht 4 akadeemilist tundi)
SmartSolar MPPT 150/70 ülevaade

Praktiline töö 8 (maht 8 akadeemilist tundi)
Smart Battery Sense  ühendamine ja seadistamine

Praktiline töö 9 (maht 12 akadeemilist tundi)
Seadete programmeerimine – päikeseenergia laengu controller Victron Energy SmartSolar MPPT 100/20

Praktiline töö 10 (maht 8 akadeemilist tundi)
Victron Energy SmartSolar MPPT 75/15 ülevaade

Praktiline töö 11 (maht 8 akadeemilist tundi)
Victron Energy SmartSolar MPPT 75/15 ja VE.Direct Bluetooth Smart Dongle ühendamine

3.Montaažitööde dokumentatsioon 

Tegevuste protokollide koostamine, mis on montaažiga Montaažitööde päeviku täitmine
Töö käigus tekkivate muutuste fikseerimine ja protokolli sissekandmine vastavalt dokumentatsiooni nõuetele.

Teemakoolituse maht 8 akadeemilist tundi, sealhulgas praktiliste tööde maht  8 akadeemilist tundi.
Praktiline töö 12 (maht 8 akadeemilist tundi) Paigaldamisega seotud tegevuste protokollide koostamine. Tööde tulemusel tehtud muudatuste dokumenteerimine ja registreerimine vastavalt dokumentatsiooni nõuetele 

4.Tarbija või tellija nõustamine süsteemi kasutamise kohta - 8 akad.t.

Süsteemi kasutamise info seletuste kättesaadavus

Teemakoolituse maht 8 akadeemilist tundi, sealhulgas loengute maht 8 akadeemilist tundi.

5.Seadme tehniline hooldus - 8 akad.t.

Tehnilise hoolduse plaani koostamine vastavalt kasutusjuhendile
Seadme tehnilise hoolduse protseduuride mõistmine vastavalt tehnilisele hooldusele ja tööjuhenditele.
Seadme plaanline hooldus
Komponendisüsteemi kinnituste reguleerimine, puhastus, kontroll. Tehnilise hoolduse läbiviimine vastavalt seadme kasutusjuhenditele.
Tehnilise hoolduse dokumentatsiooni vormistamine.
Aruanne kasutatud tööajast, läbitud  marsruudist, kasutatud varuosadest ja väljaselgitatud defektidest.

Teemakoolituse maht 8 akadeemilist tundi, sealhulgas praktiliste tööde maht  8 akadeemilist tundi.
Praktiline töö 13 (maht 8 akadeemilist tundi).Tehnilise hoolduse plaani koostamine vastavalt kasutusjuhendile
Seadme tehnilise hoolduse protseduuride mõistmine vastavalt tehnilisele hooldusele ja tööjuhenditele.

6.Kõrgustes töötamise ohutuskoolitus 

1.Töötervishoiu ja tööohutuse tähtsus kõrgusel töötamisel
2.Kõrgusel töötamist reguleerivad õigusaktid
3.Kõrgusel töö korraldamine
4.Tööohutus kasutamisel:
-tellingud
-korvtõstuk
teisaldatav redel
5.Tööohutus lastide (materjalide ja abivahendite) teisaldamisel
6.Isikukaitsevahendid ja nende kasutamine:
vajalik varustus
turvavarustus (ohutusrakmed)
7.Riskianalüüs ja sisekontroll

Teemakoolituse maht 4 akadeemilist tundi, sealhulgas loengute maht 4 akadeemilist tundi.

7. Elektriohutuse kursus

1. Eesti Vabariigi õigusaktid ja elektripaigaldiste ekspluatatsioon.
1.1. Seadme ohutuse seadus.
1.2. EVS-EN 50110-1 põhisätted ja -nõuded
2. Elektripaigaldiste ekspluateerimise eeskirjad
3. Töö etapid
3.1 Elektritööde üldised ohutusnõuded,
3.2. tööd pinge mahavõtmisega,
3.3. tööd ilma pinge mahavõtmiseta,
3.4. hooldustööd.

Teemakoolituse maht 4 akadeemilist tundi, sealhulgas loengute maht 4 akadeemilist tundi.

Registreeri kursusele


    Täna on selle nädala päev: