BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kurs

Курс монтажника солнечных батарей

Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kurs

Kursuse hind
2300 €
Köide:
148 akad. tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 148 akad. tundi
Õppekavarühm:
Energeetika ja elektriala
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 10 inim

Üldine teave. Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kurs 

Õppe kogumaht: 148 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 148 akadeemilist tundi
Õppekavarühm: Energeetika ja elektriala
Õppekeel: vene ja eesti
Rühm kuni 10 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Kursuse õppejõud
Vello Mets, omab kõrgharidus,  kursuse õppejõu suurekogemusega,  ettevõtja kogemusega
Ilja Vasjukov, omab kõrgharidus,  ettevõtte juht suure kogemusega

Õppematerjalide loend. Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kurs

Igale õpilasele antakse väljatrükitud konspektid. Õpilane saab konspektid enne iga kursuse teema algust. Praktilised tööd väljastatakse videomaterjalide kujul. Videomaterjalid ja nende selgitused, õpetaja kommentaarid väljastatakse USB-mälupulgal (flash-kaardil). Flash-kaart väljastatakse koolituskeskuse kulul. Õppematerjalide maksumus sisaldub kursuse hinnas.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Peterburi tee 50D, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid,tahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video-ja audiotehnika jm).

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 80% õppetundides ning lisaks tuleb täita vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd. Lõputunnistus väljastatakse kui õppija osales vähemalt 80% õppetundides ning täitis vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd
Õppija saab tõendi koolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui koolituse käigus osales vähem kui 80% õppetundides ning tal on täitnud vähem kui 80% kodu- ja iseseisvat tööd. Tõendile märgitakse õppekava läbitud teemad ja maht ning teised Täienduskoolituse standardiga kindlaksmääratud andmed .

Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kurse läbijal on vajalikud teadmised päikesepaneelide monteerimiseks ja hooldamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/28/EÜ elektripaigaldise ehitamise kohta.

Kursusel osalemiseks peab soovijal olema vähemalt põhikooli lõputunnistus. Vajatakse veel kutseoskuste  ja elektrotehnika valdkonnas töökogemuse olemasolu. Töö nõuab füüsilist pidavust. Töös on vajalikud kontsentreerumis-, kohanemis- ja analüüsivõime, käteosavus, koostöövõime, ökotolerantsus ja vastutavus.

  • Paigaldab ja hooldab päikesepaneele vastavalt projektile (sh tarbija vajadustele).
  • Tagab paigaldatud päikeseenergia süsteemide töökindlust, järgides tööohutustingimusi ja nõudeid ning projekti iseärasusi.
  • Paigaldab ja hooldab päikesepaneele, jaotuskilpe, invertoreid ja teisi seadmeid ning süsteeme, mis toodavad elektrienergiat taastavast energiaallikast – päikesest.
  • Järgib päikesesüsteemide koostamise nõudeid.
  • Tunneb kõrgtööde ohutusnõudeid paneelide paigaldamise ja katusetarindi koostamise tegemisel.
  • Päikeseenergia süsteemide monteerija (tase 4) töötab vastutava isiku järelevalve all. Alus: Ehituskoodeks, Seadme ohutuse seadus.

Õppekava. Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kurs

1.Montaažitööd - 64 akad.t.

Seadme paigalduse projekti ja juhendite lugemine
Projekti realiseerimise võtete analüüs.
Tööde lubatud korrigeerimised projekti alusel
Töökoha ettevalmistus ja tööriistade valik
Tarindite montaaž. Kvaliteedi ja ohutuse nõuded, mis on märgitud seadme montaaži juhendis.
Seadme montaaž ja ühendamine.
Seadme paigaldus vastavalt projektile.
Meetodid ja tööriistad. Kasutusjuhendid, kvaliteedi ja ohutuse nõuded. 

2.Kontroll ja seadistamine - 48 akad.t.

Mehaaniliste ja elektriühenduste kontroll
Mehaaniliste ja elektriühenduste projekti ja kaasakäiva dokumentatsiooni vastavuse kontroll
Kontrollseadmed ja -meetodid
Seadistamine
Seadme seadistus vastavalt projektis ettenähtud parameetritele kasutades vastavaid programme ja tööriistu, sh sideprogrammid ja seadistused
Kontrollsüsteemi sisselülitamine ja seiskamine
Kontrollsüsteemi sisselülitamine ja väljalülitamine kasutades vastavaid ahelaid seadmete õige töötamise tagamiseks

3.Montaažitööde dokumentatsioon -8 akad.t.

Tegevuste protokollide koostamine, mis on montaažiga Montaažitööde päeviku täitmine
Töö käigus tekkivate muutuste fikseeriimine ja protokolli sissekandmine vastavalt dokumentatsiooni nõuetele.

4.Tarbija või tellija nõustamine süsteemi kasutamise kohta - 8 akad.t.

Süsteemi kasutamise info seletuste kättesaadavus

5.Seadme tehniline hooldus - 12akad.t.

Tehnilise hoolduse plaani koostamine vastavalt kasutusjuhendile
Seadme tehnilise hoolduse protseduuride mõistmine vastavalt tehnilisele hooldusele ja tööjuhenditele.
Seadme plaanline hooldus
Komponendisüsteemi kinnituste reguleerimine, puhastus, kontroll. Tehnilise hoolduse läbiviimine vastavalt seadme kasutusjuhenditele.
Tehnilise hoolduse dokumentatsiooni vormistamine.
Aruanne kasutatud tööajast, läbitud  marsruudist, kasutatud varuosadest ja väljaselgitatud defektidest.

Registreeri kursusele