BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Eesti keele A1+A2 tasemete kursus ja ettevalmistus A2-taseme eksamiks

Eesti keele A2 täienduskoolitus online

Eesti keele A1+A2 tasemete kursus ja ettevalmistus A2-taseme eksamiks

Kursuse hind
2100 €
Maht:
340 akadeemilist tundi, millest 260 akadeemilist tundi klassiruumis ja 80 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm:
Keeleõpe
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 10 inim
Registreeri kursusele

Üldine teave. Eesti keele A1+A2 tasemete kursus ja ettevalmistus A2-taseme eksamiks

Õppe kogumaht:
340 akadeemilist tundi, millest 260 akadeemilist tundi klassiruumis ja 80 tundi iseseisvat tööd

Õppekavarühm: Keeleõpe
Õppekeel: vene
Rühm kuni 10 inim

Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba – 1.1-3 / 19/181
Koolitus toimub etapiliselt. Esmalt läbib õpilane A1 kategooria kursuse, pärast selle kursuse läbimist läbib õpilane A2 kursuse

Õppejõud

Jelena Allas, filoloog, väga kogenud eesti keele õpetaja, kes on töötanud eesti keele kursustel ja valmistanud õppijaid tasemeeksamiteks;
Anna Uleksina, fololoog, eesti keele õpetaja suure kogemusega
Jevgenia Keeroja, väga kogenud eesti keele õpetaja, kes on töötanud eesti keele kursustel.
Tia Vene, eesti keele õpetaja suure kogemusega, kes on töötanud eesti keele kursustel ja valmistanud õppijaid tasemeeksamiteks
Svetlana Jastrebova, filoloog, mitte-eesti kooli eesti keele õpetaja, suure töökogemusega
Darja Amelkina, filoloog ja eesti keele kui võõrkeele õpetaja, omab kogemusi  täiskasvanute kursustel, ettevalmistuseks eksamiteks
Diana Vender, sai magistrikraadi eesti keele teise keelena õpetamise alal ning jätkab õpinguid doktoriõppes. Praegu on ta nooremteadur Tartu Ülikooli Eesti ja üldkeeleteaduse instituudis, samuti õpetab ta eesti keelt koolis teise keelena;
Marina Sinitsõval on pedagoogiline kõrgharidus, valdab keelt kõrgtasemel. Tal on töökogemus koolis.
Valeria Izmestjeva, tal on kõrgem pedagoogiline haridus. Ta on lõpetanud Talliinna Ülikooli (BA, eesti keel võõrkeelena ja kultuur, inglise keel ja kultuur) ning Tartu Ülikooli (MA, Mitme aine õpetaja mitmekeelses koolis (suund eesti keel ja inglise keel). Õpetamiskogemust üle 10 aasta koolis, keeltekoolis ja koolieelses õppeasutuses
Svetlana Kass, eesti filoloog, suurte kogemustega eesti keele õpetaja, kõrgkooli õpetaja

Diana Vender, sai magistrikraadi eesti keele teise keelena õpetamise alal ning jätkab õpinguid doktoriõppes. Praegu on ta nooremteadur Tartu Ülikooli Eesti ja üldkeeleteaduse instituudis, samuti õpetab ta eesti keelt koolis teise keelena;
Marina Sinitsõval on pedagoogiline kõrgharidus, valdab keelt kõrgtasemel. Tal on töökogemus koolis.

Õppeprotsessi kirjeldus

Õppetöö toimub auditoorses vormis ja online. Metoodika lähtub kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest. Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele. Kõnepraktikat alustatakse kohe esimeses tunnis.
Õppetöö käigus kasutatakse erinevaid meetodeid, mis toetavad kõikide õppijate õpistiili:rollimängud, video vaatamine ja arutamine, lugemis-, kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.
Kursust korraldatakse neli akadeemilist tundi kaks korda nädalas.

Õppematerjalide loend

Õppematerjalid on tasuta, nende maksumus sisaldub kursuse hinnas. Õppetöös kasutatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovitatud õppematerjale. Materjalide komplekt ostetakse enne kursuse algust ja väljastatakse igale õppurile
Põhiõpik:
Inga Mangus, Merge Simmul – “Tere!” Eesti keele õpik algajatele 0-A1, Õppekomplekti “Tere!” kuulub: õpik, helisalvestised, sõnakaardid.
Inga Magnus, Merge Simmul. Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2. Kirjastus Kirjatark. Õppekomplekti “Tere jälle!” kuulub: õpik, helisalvestised, sõnakaardid.
Lisamaterjalid:
Mall Peste, õpik E nagu Eesti
A. Metsa, Õpime suhtlema eesti keeles 1-2
Eesti-vene /vene-eesti sõnaraamat: http://www.sonaveeb.ee

Mare Kitsnik, „Kirjuta mulle.“ Eesti keele materiaal A2, Tallinn, 2012.
Mare Kitsnik,Leelo Kingisepp „Naljaga pooleks.“ Eesti keele õppekomplekt algtasemele,Tallinn,2006.
S.Rammo, M.Teral „Keel selgeks!“ Eesti keele õpik täiskasvanutele, Tallinn, 2012.
Lihtne eesti keele grammatika. Aavo Valmis, Lembetar Valmis, TEA,2008.
Eesti keele grammatika tabelites. Aino Siirak, Pangloss,1998.
Eesti-vene /vene-eesti sõnaraamat: http://www.sonaveeb.ee
Keelealased infomaterjalid:
http://portaal.eki.ee/keelekogud.html
www.keeleklikk.ee
www.miksike.ee

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav keskkond. Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Peterburi tee 50D, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid,tahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video-ja audiotehnika jm).

Lõpetamise tingimused 

Kursus lõpetatakse õppekava ja kursuse eksami sooritamisega. A1+A2 eesti keele kursuse eksam toimub eksamitesti vormis vastavalt kursuse programmile. Kursuseeksam on sooritatud, kui õppija on sooritanud vähemalt 60% kõigist eksamitesti ülesannetest.

Väljastatavad dokumendid

Kursuse läbimise tunnistus väljastatakse, kui õpilane on sooritanud vähemalt 60% testist. Kui õppija on sooritanud vähem kui 60% testist, väljastatakse kursuse lõpus tõend kursuse läbimise kohta.

Kursuse läbimise lõputunnistus sisaldab õpilase isiku- ja kooliandmeid, õpiväljundeid (teadmised ja praktilised oskused, mille õpilane on koolituse tulemusena omandanud), õppekava mahtu, õppeaega, kutsestandardit, andmeid tegevusloa ja registreerimise kohta ettevõtlusregistris, õpetajate nimekirja.

Tõend sisaldab õpilase isiku- ja kooliandmeid ning õpilase poolt läbitud akadeemiliste tundide arvu, õppeperioodi, litsentsi andmeid ja registreeringut majandustegevuse registris ning õpetajate loetelu.

Euroopa keeleõppe raamdokument

Euroopa keeleõppe raamdokumendi näol on tegemist ühtse alusega, mille põhimõtteid peaksid silmas pidama ja arvesse võtma kõik keeleõppega seotud inimesed. Originaali koostamiseks kulus enam kui kümme aastat, töös osales arvu kalt Euroopa Nõukogu 41 liikmesriigi rakenduslingviste ja haridus teaduste asjatundjaid.

Eesti keele A1 ja A2 tase kirjeldus

Tase A1 (läbimurre) – üldise keelekasutuse madalaim [mõõdetav] aste, staadium, kus õppija ei piirdu enam lihtsalt väga piiratud päheõpitud situatsioonikesksete fraasidega, vaid oskab suhelda lihtsas keeles, esitada lihtsaid küsimusi ja vastata samalaadsetele küsimustele (kus ta elab, keda ta tunneb, mis tal olemas on), moodustada lihtsaid lauseid, mis puudutavad tema vajadusi või tuttavat kõneainet, ja vastata samalaadsetele lausetele.
Tase A2 vastab esmase keeleoskuse taseme kirjeldusele. Selle taseme kirjelduskriteeriumid hõlmavad enamikku keelekasutuse sotsiaalsetest funktsioonidest. Siin võib leida ka igapäevaste toimingutega seotud kirjeldus kriteeriu meid. See on lihtsustatud versioon suhtlusläve tasemel pakutud toimin gukirjeldustest täiskasvanute jaoks, kes elavad välismaal. Järgmine tasemevahemik on hea esmane keeleoskus (A2+). Selle juures võib märgata palju aktiivsemat osalemist vestluses, kuigi vajatakse mõningast abi ja esineb teatud takistusi.

Kursuse lõpus valdab koolitatav eesti keelt lihtsa igapäevase suhtluse tasemel, millest piisab eesti keele A2 kategooria eksami sooritamiseks.

A1+A2 eesti keele kursused on mõeldud inimestele, kes alustavad eesti keele õppimist nullist ja soovivad valmistuda A2 taseme keeleeksamiks

Koolituse lõpuks õppija:
• mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, mis seostuvad oluliste eluvaldkondadega (nt info perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
• mõistab ennustatava sisuga, lihtsaid ja selgelt hääldatud ütluseid ja juhiseid ning lühikeste selgelt esitatud tekstide põhisisu;
• mõistab lühikesi tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu, lühikesi isiklikke kirju, lihtsaid igapäevaseid juhiseid ning silte ja teateid avalikes kohtades;
• räägib kaasa lihtsas igapäevasuhtluses, kui vestlus seisneb lihtsas ja otseses infovahetuses tuttaval teemal (nt töö ja vaba aeg);
• kirjutab lühikesi sõnumeid, mis puudutavad igapäevaelu, väga lihtsaid isiklikke kirju, täidab lihtsaid isikuandmeid nõudvaid formulare.

Eesti keele A1+A2 tasemete kursus ja ettevalmistus A2-taseme eksamiks

Kursuse teemad
1. Endast ja teistest rääkimine
2. Haridus, elukutse, amet ja töö
3. Teenindus. Sisseostud, hinnad
4. Reisimine, transport, vaatamisväärsused
5. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht
6. Söök ja jook
7. Enesetunne, tervis ja heaolu
8. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
9. Keskkond, kohad, loodus, ilm
10. Kultuur ja keeled, keelte õppimine

Grammatika

Eesti keele tähestik. Rõhk, hääldus ja intonatsioon. Asesõnad ainsuses ja mitmuses. Käänded. Nimisõnad. Nimisõnad ainsuses ja mitmuses. Morfoloogia. Loendatud ja loendamatud nimisõnad. Nimisõnade käänamine. Omadussõnad ja võrdlusastmed. Ülivõrre. Arvsõnad. Tegusõnad. Olevik ja mineviku vormid. Ma-, Da- infinitiiv. Tegusõna. Kaudne kõneviis. -V, -TUD, -TAV kesksõnad. Eitav kõneviis. Sidesõnad. Hüüdsõnad. Eessõnad ja kaassõnad.
Asesõnad ainsuses ja mitmuses. Käänded. Nimisõnad. Nimisõnad ainsuses ja mitmuses. Morfoloogia. Loendatud ja loendamatud nimisõnad. Nimisõnade käänamine. Omadussõnad ja võrdlusastmed. Ülivõrre. Arvsõnad. Tegusõnad. Olevik ja mineviku vormid. Ma-, Da- infinitiiv. Tegusõna. Kaudne kõneviis. -V, -TUD, -TAV kesksõnad. Eitav kõneviis. Sidesõnad. Hüüdsõnad. Eessõnad ja kaassõnad.

Sõnavara

Töö sõnaraamatutega. Sõnavara vastavalt teemale. Audio materjal. Töö audio / video failidega.

Kõne

Audio/video materjalide kuulamine/vaatamine, dialoogid, ümberjutustamine, jutustamine piltide järgi, teksti ettelugemine, rollimängud, hääldus, töö õppematerjalidega, suhtlemine grupis.

Iseseisev töö

Töövihiku harjutused. Eriülesanded vastavalt kursuse teemale. Audio / video materjalide kuulamine / vaatamine, ümberjutustamine, tekstide tõlkimine, teised kirjalikud ja suulised ülesanded.

Tunni ülesehitus - 4 akadeemilist tundi

Kursus koosneb 85 õppepäevast, iga õppepäeva kestab 4 akadeemilist tundi
Iga õppepäev sisaldab:
- Läbitud materjali kordamist
- Uut kursuse teemat ja vastavat grammatikat
- Vastavat sõnavara. Tööd elektrooniliste sõnaraamatutega
- Praktikat, dialoogid
- Iseseisvat tööd


    Sisestage nädalapäeva number (1–7):