BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Kvaliteedi tagastamise alused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. BTEducation on erakool , mille asutas OÜ Business Technologies
1.2. BTEducation korraldab täiendkoolitusi täiskasvanutele
1.3. BTEducation lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ja õppekorralduse alustest
1.4. Info koolituste kohta avaldatakse veebilehel www.buseduc.com. Registreeruda koolitustele saab KOOLITUSKALENDRI vahendusel. KOOLITUSKALENDRIS avaldatakse info õppemaksu kohta, õpetamise alguskuupäev, õppimise periood, õppimise aeg. Lisainfot koolituse päevade kohta saab vajutades küsimärgiga nupule registreerimise kuulutuses KOOLITUSKALENDRIS.
1.5. Koolitusele registreerumisel tuleb täita registreerimisvormi (ees-ja perekonnanimi, isikukood, kontakttelefon)
1.6. Kõik muudatused õppetöös avaldatakse KOOLITUSKALENDRIS ning teatatakse neile, kes registreerus koolitusele.
1.7. Koolituse alustamisest teavitatakse koolitusele registreeritud inimesi e-maili või telefoni teel vähemalt nädal aega varem koolituse algust.

2. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1. Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav keskkond.
2.2. Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Peterburi tee 50D, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid,pabertahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video-ja audiotehnika jm).Klasside varustus uuendatakse iga 5 aasta järel ja rikke korral. Moe kooli jaoks on varustatud ateljee klass , kus on olemas nüüdisaegsed tootmisõmblusmasinad BROTHER, overlok JUKA, rätsepa laud, mitu kaasaegset elektrilist kompuuterõmblusmasinat.
2.3. IT-spetsialistide kursusele ja kursustele, kus on ettenähtud praktilised tööd, loodud arvutiklass, millel on 8 arvutit. Arvutid arvutiklassis uuendatakse iga 3 aasta.
2.4. Õppetöö võib toimuda individuaalõppena, minirühmades (2-4 inimest) või rühmatööna (4 või rohkem inimest). Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele.
2.5. Kui korraldatakse uus kursus, eelnevalt ostetakse vajalik bürootehnika ja klassi sisseseade.
2.6. BTEducation juhtkond uurib tagasiside abil, mis seadmeid tasuks veel osta.

3. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
3.2. BTEducation poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud kodulehel www.buseduc.com koolituse lühitutvustuse juures.
3.3. BTEducation õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppe eesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
8) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
9) õppe sisu;
10) õppekeskkonna kirjeldus;
11) õppemeetod;
12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

3.4. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppeeesmärgid.
3.5. Igale kursusele on ette valmistatud õppe-metoodiline materjal.
3.6. Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid paberkandjal kohapeal. Õppematerjalid sisaldavad ka praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku.
3.7. Õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
3.8. Õppekavad uuendatakse perioodiliselt, arvestades muutusi tegevusalal, millele õppekava kuulub. Materjalid maksude ja seaduste kohta uuendatakse vastavalt vajadusele, arvestades muudatusi maksukorralduses ja teistes seadustes.
3.9. Õppekavad muudetakse ja täiendatakse nii, et õppimine vastaks tööturu vajadustele ja vastava eriala kvalifikatsioonile .
3.10. Õppekavade muutmine, uuendamine ja täiendamine toimub kursuse õpetaja või BTEducation juhtkonna algatusel.

3.11. BTEducationi koolituskeskus teostab tundide salvestamist sisekasutuseks ja kontrolli eesmärgil. Helisalvestus tehakse koolituskeskuse mis tahes kursuste klassiruumis valikuliselt. Tunni helisalvestuse kestus on 5 minutit kuni 4 akad. tundi. Salvestamine toimub valikuliselt, koolituskeskuse juhtkonna otsusel

4. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

4.1. BTEducation poolt kaasatud koolitajad omavad kõrgharidust ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal ja soovitavalt täiskasvanute koolitaja kutset.
4.2. Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.
4.3 Vastavalt vajadusele koolitajad läbivad täiskasvanute õpetamise täienduskoolitusi ja osalevad seminarides seadusandluse ja maksustamise muudatustest.

5. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

5.1. Klientide rahulolu BTEducation tegevusega hinnatakse tagasisidelehtede abil, mis esitatakse õppijatele pärast koolituse/kursuse lõppemist ja õppijatega vestluste alusel koolituse käigus.
5.2. Iga kursuse lõpul täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, koolitajale ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.
5.3. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolitusjuhtidele ja koolitajatele. BTEducation juhtkond analüüsib saadud tagasisidet ning vajadusel muudab kursuse sisu, täiendavad korraldust või vestlevad koolitajaga.
5.4. Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist.