BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Koolituse korralduse alused

1. Üldsatted

1.1. BTEducation on erakool, mille asutas OÜ Business Technologies
1.2. BTEducation korraldab täiendkoolitusi täiskasvanutele
1.3. Käesolev dokument reguleerib BTEducation õppekorralduse tingimusi ja õppeprotsessi.
1.4. Õppekorralduse tingimused on koostatud  kehtivate seaduste ja õigusaktide alusel :erakooliseaduse, täiskasvanute koolituse seaduse ja  täienduskoolituse standardi alusel.
1.5. Kooli juhtkond omab õigust kehtestada õppekorralduse ja õppeprotsessi lisatingimusi kui nad ei ole vastuolus kehtivate seadustega  ja õigusaktidega.

2. Õppijate täenduskoolitusele vastuvõtt

Isik, kes on registreerunud koolitusele ja (või) sõlminud lepingu ning  maksnud õppemaksu, loetakse koolitusele vastuvõetud õppijaks

3. Õppija staatus, õigused ja kohustused

3.1. Õppija on isik, kes on vastu võetud BTEducation täienduskoolitusele.
3.2. Koolituse vastuvõtmise alused:
3.2.1. õppija registreerunud koolitusele
3.2.2. õppija maksis õppemaks
3.3. Õppija välja arvatud kui :
3.3.1. õppija esitanud vastava kirjaliku avalduse
3.3.2. õppija häirib oluliselt õppetööd ;
3.3.3. õppemaksu tasumata jätmine;
3.3.4. õpilane perioodiliselt ei täida koduseid ülesandeid;
3.3.5. seaduslik esindaja on esitanud vastava kirjaliku avalduse
3.4. Kooli lõpetamist tõendab kooli poolt väja antav tunnistus või tõend.
3.5. Koolituse  lõpetamisel väljastatakse lõputunnistus kui õppija on edukalt lõpetanud õppe ning tal on täidetud vähemalt tingimused kirjeldatud  käesoleva dokumendi punktis 12.3. Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse  juhul, kui koolituse käigus õppija mingil põhjusel ei  suutnud täita punktis 12.3 tingimusi, kuid on läbinud koolituse osaliselt või täielikult.Tõendile märgitakse õppekava läbitud teemad ja maht  ning teised täenduskoolituse standardiga  kindlaksmääratud andmed .

3.6. Õppijal on õigus:
3.6.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;
3.6.3. saada teavet kooli õppekorralduse ja õppekava kohta;
3.6.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
3.7. Õppija on kohustatud:
3.7.1. järgima kooli sisekorra eeskirju ja kooli tegevust reguleerivaid õigusakte;
3.7.2. osalema õppetöös;
3.7.3. täitma kooli ja õppija vahel sõlmitud lepingu tingimusi.

4. Koolitaja staatus, õigused ja kohustused

4.1. BTEducation koolitajatel  peab olema kõrgharidus või kutseharidus ja/või analoogse kursuse või õppeaine  õpetamise kogemus vähemalt 5 aastat.
4.2. Töösuhted koolitajatega  reguleeritakse  töölepingu seadusega, tööseaduse õigusaktidega või võlaõigusseadusega.
4.3. Koolitajate õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepingutega või toovõtulepinguga.
4.4. Koolitajatel on õigus:
4.4.1. saada kooli õppeosakonnast teavet õppetöö korraldusest ja esitada oma ettepanekud õppetöö korralduse parandamiseks või muutmiseks;
4.4.2. saada õppetöö korraldamiseks vajalikud õppevahendid, et tagada turvalised

5. Teiste töötajate õigused ja kohustused

Teistel töötajatel on kõik töösuhted reguleeritud õigusaktidega, kus on sätestatud nii nende õigused kui ka kohustused.

6. Õppekeeled

BTEducation toimub õppetöö eesti ja vene keeles.

7. Õppemaks

7.1. Kõigi kursuste maksumuse tasumine toimub ettemaksuna täissuuruses või osaliselt enne õppetöö alustamist. Makse sooritamine on kinnituseks õppija osalemisest õppetöös.
7.2. Õppemaksu suurus on määratletud kooli ja õpilase vahel sõlmitud lepingus.
7.3. Õppijaga kokkulepel on võimalik järelmaksuga tasumine. Järelmaksuga tasumine toimub kinnitatud graafiku alusel, kus määratakse maksmisele kuuluvad summad ja tähtpäevad.
7.4. Maksega viivitamise korral on BTEducation õigus mitte lubada õppija õppetööle.
7.5. Koolituse eest tasumine võib toimuda ka arve alusel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Mittetähtajalisel maksmisel BTEducation arvestab viivist 0,1% suuruses iga viivitatud päeva eest.
7.6. BTEducation koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.
7.7. Õppemaksust kedagi ei vabastata, soodustusi ja õppetoetusi ei anta. Soodsam koolitushind pakutakse juhul, kui on tellitud soovitud kursus kogu grupile.

8. Õppemaksu tagastamise tingimused ja kord 

8.1. Tasu koolituse eest tagastatakse juhul, kui koolitus tühistatakse BTEducation algatusel.
8.2. Tasu koolituse eest tagastatakse 3 päeva jooksul alates koolituse tühistamisest õpilase poolt makstud ettemaksu summas.
8.3. Tasu koolituse eest ei tagastata, kui õpilane katkestab koolitust vastavalt põhjustele, mis on loetletud punktis 3.3.
8.4. Ettemaks koolituse eest tagastatakse vastavalt õpilase poolt esitatud avaldusele juhul, kui koolitus lükatakse edasi hilisemale kuupäevale.

9. Õppekavad

9.1. Õppetöö toimub õpiväljundipõhiste õppekavade alusel.
9.2. Õppekava on õpingute alusdokument, mis määrab kindlaks korraldatava õppe üldeesmärgid ja õppeaja kestus, õppekava nimetus, õppekavarühm, õppe alustamise tingimused, õppekeel, õpiväljundid, õpiväljundite hindamise viisid, õppekava maht (sealhulgas iseseisva töö osakaal), õppeainete loetelu, mahu, lühikirjeldused koos koolitajate nimedega, õppe lõpetamise tingimused ning lõpetamisel väljastatavad dokumendid.
9.3. Õppekava maht määratakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile.
9.4. Õppekavale esitatavad nõuded on kehtestatud täienduskoolituse- ja kutsestandardis.
9.5. Õppekava on struktureeritud õppeainete moodulitena või üksikute õppeainetena/teemadena. Moodul on õppekava eesmärkidest lähtuvalt moodustatud õppeainete rühm, erandjuhul ka üks õppeaine.

10. Õppetööd

10.1. Õppetöö toimub kontaktõppe, praktiline too (praktikum) ja iseseisva töö vormis. Õppetöövormide osakaal määratakse kindlaks õppekavas.
10.2. Kontaktõpe on õpiväljundite saavutamiseks õppekeskkonnas, sealhulgas e-õppes toimuv õppetöö loengu või individuaaltunni vormis. Kontaktõppes osalevad nii õppija kui ka koolitaja.
10.3. Praktiline töö või praktikum  toimub, kui õppijad modelleerivad igapäevast tööd töökeskkonnas, vormistavad dokumente või  täidavad teisi praktilisi  ülesandeid,  mis  tulevikus nad   täidavad  töökohal.
10.4. Iseseisev töö on õpiväljundite saavutamiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine iseseisvalt vastavalt koolitaja antud ülesannetele.

10.5. Kohvi, teed, küpsiseid ja muid maiuseid pakutakse ainult enne tundide algust ja vahetunni ajal. Kohvi, tee ja muude maiuste kaasavõtmine klassiruumi, joomine ja söömine tundide ajal on rangelt keelatud.

11. Õppetöö planeerimine

11.1. Koolitusele saate registreeruda kasutades järgmisi võimalusi: täites registreerumisvormi koolituskalendrile  www.buseduc.com
saates oma registreerumissoovi  bus-tech@hotmail.com (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, e-mail, sobiv koolitus, õppimise periood ja  aeg) helistades telefonil +37253957408
kohapeal Peterburi tee 50A, Tallinn
11.2. BTEducation toimub õppetöö koolitustena aastaringselt õppekavas määratud mahus tunniplaani alusel või kinnitatud individuaalplaani alusel.
11.3. Õppetöö toimub järgmiselt: individuaalõppena; minirühmades (2-4 inimest) või rühmatööna (5 või rohkem inimest). Minimaalse rühma suuruse määrab BTEducation sõltuvalt õppija poolt valitud kursusest. Minirühmades õppe hind tõuseb 20-50% võrra sõltudes kursuse mahust. Individuaalse õppe hind moodustab 300% ettenähtud hinnast. 
11.4. Erandina BTEducation’il on õigus muuta koolituse ajakava juhul, kui õppejõud on haige, viibib töölähetuses, ei ole võimeline koolitust läbi viima muul mõjuval põhjusel või juhul, kui õppejõud elab ja töötab teises riigis (ei ole Eesti kodanik). Ülaltoodud asjaolude korral BTEducation asendab õppejõudu, kui see on antud juhul võimalik. 

11.5. BTEducationi koolituskeskus teostab tundide salvestamist sisekasutuseks ja kontrolli eesmärgil. Helisalvestus tehakse koolituskeskuse mis tahes kursuste klassiruumis valikuliselt. Tunni helisalvestuse kestus on 5 minutit kuni 4 akad. tundi. Salvestamine toimub valikuliselt, koolituskeskuse juhtkonna otsusel

12. Õppekava täitmine

12.1. Õppekava täitmine tähendab õppekavas ette nähtud õppeainete läbimist õppekavas ette nähtud viisil ja mahus.
12.2. Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse või tõiendi koolituse läbimise kohta väljastamisega.
12.3. Koolituse  edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 80% õppetundides ning lisaks tuleb täita  vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd.
12.4. Lõputunnistus väljastatakse kui õppija on edukalt lõpetanud koolituse ning tal on täidetud  tingimused kirjeldatud  käesoleva dokumendi punktis 
12.5. Õppija saab tõendi koolituses osalemise või selle läbimise kohta  juhul, kui koolituse käigus osales vähem kui  80% õppetundides ning tal on  täitnud  vähem kui  80% kodu- ja iseseisvat tööd. Tõendile märgitakse õppekava läbitud teemad ja maht  ning teised Täienduskoolituse standardiga  kindlaksmääratud andmed .
12.6. Õppija täidab koolituse lõpus vastava kursuse tagasiside.

13. Õpiväljundite hindamine

13.1. Õppija teadmiste ja oskuste hindamine toimub õpiväljundipõhiselt.
13.2. Õppeaine loetakse läbituks pärast õpiväljundite hindamisel positiivse tulemuse saamist. Positiivne tulemus on „arvestatud”, negatiivne tulemus on „mittearvestatud