BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Äriplaani koostamise kursus

Курсы по составлению бизнес-плана

Äriplaani koostamise kursus

Kursuse hind
650 €
Maht:
120 akad. tundi, sealhulgas auditoorne töö 56 akad. tundi ja iseseisev töö 64 akad. tundi
Учебная группа:
Ärindus ja haldus
Язык обучения:
vene
Группа:
kuni 8 inimest

Üldine teave. Äriplaani koostamise kursus

Õppe kogumaht

120 akad.tundi, sealhulgas auditoorne töö 56 akad.tundi ja iseseisev töö 64 akad.tundi.

Õppekavarühm: Ärindus ja haldus
Õppekeel: Vene
Rühm kuni 10 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Õppejõud

Natalia Rogovaja, on omandanud kõrghariduse majanduse erialal. Tal on aastatepikkune kogemus müügiosakonnas, sealhulgas müügi juhtimise kogemus Euroopa turunduskampaanias, mis on Eesti suurim ja edukaim teleturunduse ettevõte.

Õppeprotsessi kirjeldus

Äriplaani koostamise kursused koosnevad 5 erinevast teemast:
I. Väikeettevõtte asutamine
II. Äriplaani väljatöötamine
III. Finantsprognoosi koostamine
IV. Finantseerimise allikad
V. Äriidee kohandamine ettevõtte arenguprotsessis

Äriplaani koostamise kursuste koolituse struktuur on järgmine:
– iseseisva töö kontrollimine
– uue materjali arutelu
– praktiline töö uuel teemal

Äriplaani koostamise kursused sisaldavad 56 akadeemilist tundi loenguid. Enne iga loengu algust antakse õpilastele loengumärkmed trükitud kujul. Kursus sisaldab 64 akadeemilist tundi praktilist tööd, mis viiakse läbi koolituskeskuse auditooriumis. Praktiline töö kaasneb II. ja III. teemaga. Praktiline töö toimub õppejõu juhendamisel. II. teema praktilise töö tulemusena omandavad õpilased oskused äriplaani kirjutamiseks ja äriidee arendamise võimaluste uurimiseks. III. teema praktilise töö käigus teevad õpilased finantsprognoosi, analüüsivad saadud andmeid ja koostavad saadud andmete põhjal aruande.
Äriplaani koostamise kursused sisaldavad 64 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. Iseseisev töö on jätk praktilisele tööle, mida õpilased teostavad auditooriumis õppejõu juhendamisel. Iseseisva tööna koostab õpilane oma äriplaani. Iga praktiline ja iseseisev töö hõlmab äriplaani ühe või mitme elemendi ettevalmistamist.
Auditoorse õppetöö ajal kontrollib õppejõud iseseisvat tööd, arutab tulemusi õpilastega ja annab vajadusel parandussoovitusi.
Kursuse lõpus kaitsevad õpilased oma äriplaane. Hindamiskomisjoniks kutsutakse äriplaanide kaitsmisele kursuse õpetajaid.

Õppematerjalide loend. Äriplaani koostamise kursus

Õpilased on varustatud trükitud loengukonspektidega. Blanketid ja näidisdokumendid (trükitud kujul).
Õpilastele luuakse seadusandlik baas, mis sisaldab kursusel õpitavate seaduste tekste (mälupulgal). 

Õppekeskkonna kirjeldus. Äriplaani koostamise kursus

Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav keskkond. Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Peterburi tee 50D, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video-ja audiotehnika jm).

Lõpetamise tingimused

Kursus lõpeb õppekava läbimise ja kursuseeksami sooritamisega. Õppekava läbimiseks on vaja läbida õppekavas ettenähtud õppeained. Kursuse lõpus kaitsevad õpilased oma äriplaane. Eksamikomisjoniks kutsutakse äriplaanide kaitsmisele kursuse õpetajad.
Üliõpilane loetakse eksami sooritanuks ja kursuse eksami tulemust peetakse positiivseks, kui äriplaani kaitsmisel hindas eksamikomisjon positiivselt 70% äriplaanis sisalduvatest punktidest.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Tunnistus kursuse läbimise kohta väljastatakse, kui õpilane on osalenud vähemalt 70% tundidest, täitnud vähemalt 70% kodutöödest ja iseseisvatest töödest ja/või sooritanud kursuse eksami. Kui õpilane on osalenud vähem kui 70% tundidest, täitnud vähem kui 70% kodutöödest ja/või sooritanud kursuse eksami ebaõnnestunult, väljastatakse kursuse lõpus tõend kursuse läbimise kohta.

Kursuse läbimise lõputunnistus sisaldab õpilase isiku- ja kooliandmeid, õpiväljundeid (teadmised ja praktilised oskused, mille õpilane on koolituse tulemusena omandanud), õppekava mahtu, õppeaega, kutsestandardit, andmeid tegevusloa ja registreerimise kohta ettevõtlusregistris, õpetajate nimekirja.

Tõend sisaldab õpilase isiku- ja kooliandmeid ning õpilase poolt läbitud akadeemiliste tundide arvu, õppeperioodi, litsentsi andmeid ja registreeringut majandustegevuse registris ning õpetajate loetelu.

Kursuse läbimise põhjal mõistab õppija äriplaani koostamise protsessi ja omab vajalikke oskusi.

Äriplaani koostamise kursused on mõeldud alustavatele ja aktiivsetele ettevõtjatele, kes soovivad kirjutada äriplaani, et saada Eesti Töötukassalt toetust või arendada oma äri.

 

Kursuse lõpus õpilane:
tunneb äriidee valimise kriteeriume;
koostab äriplaanis sisalduva müügiprognoosi ja muud prognoosid;
koostab SWOT-analüüsi;
mõistab äriplaani koostamise põhimõtteid;
tunneb võimalusi saada rahastust erinevatest fondidest;
mõistab laenamise riske.

Kursuse õppekava. Äriplaani koostamise kursus

 

1. Väikeettevõtte asutamine
1.1. Kaasaegse ettevõtluse arengu suundumused. Ettekujutus ja tegelikkus.
1.2. Ettevõtte äritegevus. Omanikud ja partnerid.
1.3. Tegevusvaldkonnad, teenuste üldine kirjeldus. Teenuste staatus (müügivalmiduse aste). Võrdlus konkureerivate teenustega (plussid ja miinused).

Õppemetoodika
Loengumaht - 4 akadeemilist tundi

2. Äriplaani koostamine
2.1. Äriidee valimise kriteeriumid. Äriidee analüüs. Äriidee hindamise peamised kriteeriumid.
2.2. Ettevõtte eesmärgid ja missioon.
2.4. SWOT analüüs ja strateegia
2.5. Kaupade/teenuste turg ja konkurents. Toote/teenuste loomine ja arendamine
2.6. Turundus. Turundustegevuse plaan ja ettevõtte turustrateegia arendamine
2.7. Toote/teenuse hind. Ettevõtte hinnapoliitika arendamine.
2.8. Juhtkond ja personal. Ettevõtte ametliku struktuuri loomine ja ametikohustuste väljatöötamine.
2.9. Põhiprotsessi kirjeldus (tootmis- või teenindusprotsess)
2.10. Reklaamitegevuse planeerimine
2.11. Müügiprognoosi koostamine

Õppemetoodika
Loengumaht - 36 akadeemilist tundi
1. Praktiline töö. Äriidee analüüs (auditoorse töö maht: 2 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 8 akadeemilist tundi)
2. Praktiline töö. Reklaamürituste plaani koostamine ja ettevõtte turustrateegia kujundamine (auditoorse töö maht: 4 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 12 akadeemilist tundi)
3. Praktiline töö. Ettevõtte hinnastrateegia väljatöötamine (auditoorse töö maht: 2 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 4 akadeemilist tundi)
4. Praktiline töö. Ettevõtte ametliku struktuuri ja tööülesannete arendamine (auditoorse töö maht: 2 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 8 akadeemilist tundi)
5. Praktiline töö. Põhiprotsessi kirjeldus (auditoorse töö maht: 2 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 4 akadeemilist tundi)
6. Praktiline töö. Reklaamürituste plaani väljatöötamine (auditoorse töö maht: 2 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 8 akadeemilist tundi)
7. Praktiline töö. Müügiprognoosi koostamine (auditoorse töö maht: 2 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 4 akadeemilist tundi)

3. Finantsprognoosi koostamine
3.1. Finantsanalüüs
3.2. Finantsriskid ja riskianalüüs

Õppemetoodika
Loengumaht - 4 akadeemilist tundi
Praktiline töö. Finantsprognoosi koostamine ja riskianalüüs (auditoorse töö maht: 4 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 16 akadeemilist tundi)

4. Finantseerimise allikad
4.1. Toetused
4.2. Omakapital ja laenatud kapital
4.3. Laenuandmise riskid

Õppemetoodika
Loengumaht - 4 akadeemilist tundi

5. Äriidee kohandamine ettevõtte arenguprotsessis
5.1. Äriidee arendamine
5.2. Äri mitmekesistamine.

Õppemetoodika
Loengumaht - 4 akadeemilist tundi

Registreeri kursusele


    Sisestage nädalapäeva number (1–7):