BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Eesti keele A1-taseme kursus

Eesti keele A1-taseme kursus

Eesti keele A1-taseme kursus

Kursuse hind
850 €
Maht:
140 akadeemilist tundi, millest 100 akadeemilist tundi klassiruumis ja 40 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm:
Keeleõpe
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 10 inim

Üldine teave. Eesti keele A1-taseme kursus

Õppe kogumaht
140 akadeemilist tundi, millest 100 akadeemilist tundi klassiruumis ja 40 tundi iseseisvat tööd

Õppekavarühm: Keeleõpe
Õppekeel: vene
Rühm kuni 10 inimest

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Õppejõud

Jelena Allas, filoloog, väga kogenud eesti keele õpetaja, kes on töötanud eesti keele kursustel ja valmistanud õppijaid tasemeeksamiteks;
Tia Vene, eesti keele õpetaja suure kogemusega, kes on töötanud eesti keele kursustel ja valmistanud õppijaid tasemeeksamiteks;
Jevgenia Keeroja, väga kogenud eesti keele õpetaja, kes on töötanud eesti keele kursustel;
Darja Amelkina, filoloog ja eesti keele kui võõrkeele õpetaja, omab kogemusi  täiskasvanute kursustel, ettevalmistuseks eksamiteks; 
Ksenia Lõhmus, mitte-eesti kooli eesti keele õpetaja, suure töökogemusega
Svetlana Jastrebova, filoloog, mitte-eesti kooli eesti keele õpetaja, suure töökogemusega;
Anna Uleksina, fololoog, eesti keele õpetaja suure kogemusega;
Diana Vender, sai magistrikraadi eesti keele teise keelena õpetamise alal ning jätkab õpinguid doktoriõppes. Praegu on ta nooremteadur Tartu Ülikooli Eesti ja üldkeeleteaduse instituudis, samuti õpetab ta eesti keelt koolis teise keelena;
Marina Sinitsõna, pedagoogiline kõrgharidus, valdab keelt kõrgtasemel. Tal on töökogemus koolis.

Eesti keele A1 taseme eksami sooritamine Keeleinspektsioonis ei ole vajalik

Tunni ülesehitus – 4 akadeemilist tundi

Õppeprotsessi kirjeldus

Õppetöö käigus kasutatakse erinevaid meetodeid, mis toetavad kõikide õppijate
õpistiilid: rollimängud, videovaatamine ja arutamine, lugemis-, kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö. Õppetöö toimub auditoorses vormis ja online. Metoodika lähtub kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest. Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele. Kõnepraktikat alustatakse kohe esimeses tunnist.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav keskkond. Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Peterburi tee 50D, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid,tahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video-ja audiotehnika jm)

Õppematerjalide loend

Õppematerjalid on tasuta, nende maksumus sisaldub kursuse hinnas. Õppetöös kasutatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovitatud õppematerjale. Materjalide komplekt ostetakse enne kursuse algust ja väljastatakse igale õppurile

Põhiõpik:
1. Inga Magnus, Merge Simmul. Tere! Eesti keele õpik 0-A1. Kirjastus Kirjatark. Õppekomplekti “TERE!” kuulub: õpik, helisalvestised, sõnakaardid.

Lisamaterjalid:
ÕPIK:Mall Peste, õpik E nagu Eesti
ÕPIK: A. Metsa, Õpime suhtlema eesti keeles 1-2
Eesti-vene /vene-eesti sõnaraamat: http://www.sonaveeb.ee
Keelealased infomaterjalid:
http://portaal.eki.ee/keelekogud.html
www.keeleklikk.ee
www.miksike.ee

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Peterburi tee 50D, Tallinn.
Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid,tahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video-ja audiotehnika jm).

Lõpetamise tingimused 

Kursus lõpetatakse õppekava ja kursuse eksami sooritamisega. A1 eesti keele kursuse eksam toimub eksamitesti vormis vastavalt kursuse programmile. Kursuseeksam on sooritatud, kui õppija on sooritanud vähemalt 60% kõigist eksamitesti ülesannetest.

Väljastatavad dokumendid

Kursuse läbimise tunnistus väljastatakse, kui õpilane on sooritanud vähemalt 60% testist. Kui õppija on sooritanud vähem kui 60% testist, väljastatakse kursuse lõpus tõend kursuse läbimise kohta.

Kursuse läbimise lõputunnistus sisaldab õpilase isiku- ja kooliandmeid, õpiväljundeid (teadmised ja praktilised oskused, mille õpilane on koolituse tulemusena omandanud), õppekava mahtu, õppeaega, kutsestandardit, andmeid tegevusloa ja registreerimise kohta ettevõtlusregistris, õpetajate nimekirja.

Tõend sisaldab õpilase isiku- ja kooliandmeid ning õpilase poolt läbitud akadeemiliste tundide arvu, õppeperioodi, litsentsi andmeid ja registreeringut majandustegevuse registris ning õpetajate loetelu.

Euroopa keeleõppe raamdokument

Euroopa keeleõppe raamdokumendi näol on tegemist ühtse alusega, mille põhimõtteid peaksid silmas pidama ja arvesse võtma kõik keeleõppega seotud inimesed. Originaali koostamiseks kulus enam kui kümme aastat, töös osales arvu kalt Euroopa Nõukogu 41 liikmesriigi rakenduslingviste ja haridus teaduste asjatundjaid.

Eesti keele A1 tase kirjeldus

Tase A1 (läbimurre) – üldise keelekasutuse madalaim [mõõdetav] aste, staadium, kus õppija ei piirdu enam lihtsalt väga piiratud päheõpitud situatsioonikesksete fraasidega, vaid oskab suhelda lihtsas keeles, esitada lihtsaid küsimusi ja vastata samalaadsetele küsimustele (kus ta elab, keda ta tunneb, mis tal olemas on), moodustada lihtsaid lauseid, mis puudutavad tema vajadusi või tuttavat kõneainet, ja vastata samalaadsetele lausetele.

Omandada eesti keele oskus A1 tasemel, mis võimaldab toime tulla igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.

Täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega. Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel.

Kursuse lõppedes õppija:
Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning küsida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata samadele küsimustele. 

Õppekava. Eesti keele A1-taseme kursus

Kursuse teemad
1. Endast ja teistest rääkimine
2. Haridus, elukutse, amet ja töö
3. Teenindus. Sisseostud, hinnad
4. Reisimine, transport, vaatamisväärsused
5. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht
6. Söök ja jook
7. Enesetunne, tervis ja heaolu
8. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
9. Keskkond, kohad, loodus, ilm
10. Kultuur ja keeled, keelte õppimine

Grammatika
Eesti keele tähestik. Rõhk, hääldus ja intonatsioon. Asesõnad ainsuses ja mitmuses. Käänded. Nimisõnad. Nimisõnad ainsuses ja mitmuses. Morfoloogia. Loendatud ja loendamatud nimisõnad. Nimisõnade käänamine. Omadussõnad ja võrdlusastmed. Ülivõrre. Arvsõnad. Tegusõnad. Olevik ja mineviku vormid. Ma-, Da- infinitiiv. Tegusõna. Kaudne kõneviis. -V, -TUD, -TAV kesksõnad. Eitav kõneviis. Sidesõnad. Hüüdsõnad. Eessõnad ja kaassõnad.

Sõnavara
Töö sõnaraamatutega. Sõnavara vastavalt teemale. Audio materjal. Töö audio / video failidega.

Kõne
Audio/video materjalide kuulamine/vaatamine, dialoogid, ümberjutustamine, jutustamine piltide järgi, teksti ettelugemine, rollimängud, hääldus, töö õppematerjalidega, suhtlemine grupis.

Õppemeetod
Ettekanded kursuse teemadel. Töövihiku harjutused. Dialoogid, ümberjutustamine, suulised ja kirjalikud ülesanded, rollimängud. Eriülesanded vastavalt kursuse teemale. Teksti kuulamine. Töö õppematerjalidega auditooriumis.

Iseseisev töö
Töövihiku harjutused. Eriülesanded vastavalt kursuse teemale. Audio / video materjalide kuulamine / vaatamine, ümberjutustamine, tekstide tõlkimine, teised kirjalikud ja suulised ülesanded.

Tunni ülesehitus - 4 akadeemilist tundi

Kursus koosneb 40 õppepäevast, iga õppepäeva kestab 4 akadeemilist tundi

Iga õppepäev sisaldab:

  • Läbitud materjali kordamist
  • Uut kursuse teemat ja vastavat grammatikat
  • Vastavat sõnavara. Tööd elektrooniliste sõnaraamatutega
  • Praktikat, dialoogid
  • Iseseisvat tööd
Registreeri kursusele


    Sisestage nädalapäeva number (1–7):