BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Eesti keele А2+B1-taseme koolitus 03.04.24

2400,00 

Eesti keele А2+B1  14.02.24

Kogumahus: 400 akad.tundi, sisaldab auditiorse ja praktilise töö maht 310 akad.tundi ja iseseisva töö 90 akad.tundi

Koolituse aeg: 18.00-21.15

Курсы организуются поэтапно. Сначала обучение на категорию А2 (объем курса 200 акад. часов, из них аудиторная работа 160 акад. часов и самостоятельная работа 40 акад. часов), по окончании этого курса учащийся начинает обучение на категорию В1 (Объем курса 200 акад. часов, из них аудиторное обучение 150 акад. часов и самостоятельная работа 50 акад. часов)

 

 

Kategooria: Sildid: ,

Kooliuse aeg: 9.30-12.45

Eesti keele А2+B1 koolitus 03.04.24

Eesti keele А2+B1 koolitus 03.04.24. Kogumahus: 400 akad.tundi, sisaldab auditiorse ja praktilise töö maht 310 akad.tundi ja iseseisva töö 90 akad.tundi

Курсы организуются поэтапно. Сначала обучение на категорию А2 (объем курса 200 акад. часов, из них аудиторная работа 160 акад. часов и самостоятельная работа 40 акад. часов), по окончании этого курса учащийся начинает обучение на категорию В1 (Объем курса 200 акад. часов, из них аудиторное обучение 150 акад. часов и самостоятельная работа 50 акад. часов)

Esimene osa. Eesti keele А2+B1 koolitus 03.04.24

Koolituse A2 taseme lõpuks õppija:
• saab aru selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, mis seostuvad oluliste eluvaldkondadega (nt info perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
• loeb ennustatava sisuga, lihtsaid ja selgelt hääldatud ütluseid ja juhiseid ning lühikeste selgelt esitatud tekstide põhisisu;
• kirjutab lühikesi tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu, lühikesi isiklikke kirju, lihtsaid igapäevaseid juhiseid ning silte ja teateid avalikes kohtades;
• räägib kaasa lihtsas igapäevasuhtluses, kui vestlus seisneb lihtsas ja otseses infovahetuses tuttaval teemal (nt töö ja vaba aeg);
• saab kirjutada lühikesi sõnumeid, mis puudutavad igapäevaelu, väga lihtsaid isiklikke kirju, täidab lihtsaid isikuandmeid nõudvaid formulare.

Teine osa

Õppija esitab A2 taseme tunnistuse. Selle puudumisel sooritab ta koolitusifirmasisese keeleoskuse määramise testi tasemele A2. Kooli test koosneb kirjalikust testist, mille abil kontrollitakse kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, ning vestlusest õpetajaga, mille abil kontrollitakse rääkimisoskust. Test sooritatakse paberkandjal. Kuulamisülesannet kuulatakse arvutist või loeb selle ette testija. Ülesanded on koostatud koolitusfirma õpetaja poolt

Kirjutamine. Eesti keele А2+B1-taseme koolitus 03.04.24

Koostab nõuetekohaselt isiklikke ja poolametlikke kirju ja e -kirju, teateid, kuulutusi, CV’d, avaldusi, motivatsioonikirju, soovituskirju

Kuulamine
Saab aru põhilisest infost igapäevaelu teemadel (töö, kool, vaba aeg, teenindus jne).
– Mõistab kuuldud jutu, uudise, filmi, video, tele- või raadiosaate põhisisu kui teema on tuttav. Кõneldakse kirjakeeles, sõnadel otsene tähendus ja hääldus on selge.

Lugemine
Lugeb tekstist, mis põhineb näiteks esinevatest või õppija tööga seotud igapäevaeluga seotud sõnadest.

Rääkimine
Räägib ettevalmistuseta endast, oma perest, igapäevaelust ja tööstust, plaanidest ja kavatsustest, kirjeldab mõnda oma elu sündmust.
– Küsib ja edastab infot vestluskaardi põhjal (sellisel nagu B1 eksamil).
– Avaldab ja põhjendab oma arvamust ja teeb ettepanekuid õpitud teemade programmis.

Аadress ja kontaktinfo
+372 53957408
buseduc@buseduc.com