BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Eesti keele B1-taseme kursus ja ettevalmistus eksamiks

Eesti keele B2-taseme kursus ja ettevalmistus eksamiks

Eesti keele B1-taseme kursus ja ettevalmistus eksamiks

Kursuse hind
1400 €
Maht:
200 akad. tundi, sisaldab auditiorse ja praktilise töö maht 150 akad.tundi ja iseseisva töö 50 akad.tundi
Õppekavarühm:
Keeleõpe
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 10 inim

Üldine teave. Eesti keele B1-taseme kursus ja ettevalmistus eksamiks

Õppe kogumaht:
200 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorse töö 150 ak.tundi ja iseseisva töö osakaal 50 tundi

Õppekavarühm: Keeleõpe
Õppekeel: vene
Rühm kuni 10 inim

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 17.07.2020.a käskkirjaga number nr 1.1-3/20/175

Eesti keele tasemeeksamid

Õppe alustamise tingimused

B1 eesti keele kategooria õpingute alustamiseks peab õpilasel olema dokument, mis tõendab, et ta on läbinud A2 kategooria või ta peab sooritama sisseastumistesti ja testi tulemus peab olema positiivne. Eesti keeleoskuse testi saab sooritada lehel Eesti keele tasemetestid

Õppejõud

Ksenia Lõhmus, mitte-eesti kooli eesti keele õpetaja, suure töökogemusega.
Tia Vene, eesti keele õpetaja suure kogemusega, kes on töötanud eesti keele kursustel ja valmistanud õppijaid tasemeeksamiteks
Valeria Izmestjeva, tal on kõrgem pedagoogiline haridus. Ta on lõpetanud Talliinna Ülikooli (BA, eesti keel võõrkeelena ja kultuur, inglise keel ja kultuur) ning Tartu Ülikooli (MA, Mitme aine õpetaja mitmekeelses koolis (suund eesti keel ja inglise keel). Õpetamiskogemust üle 10 aasta koolis, keeltekoolis ja koolieelses õppeasutuses
Svetlana Kass, eesti filoloog, suurte kogemustega eesti keele õpetaja, kõrgkooli õpetaja
Anna Uleksina, fololoog, eesti keele õpetaja suure kogemusega
Darja Amelkina, filoloog ja eesti keele kui võõrkeele õpetaja, omab kogemusi  täiskasvanute kursustel, ettevalmistuseks eksamiteks 

Õppeprotsessi kirjeldus

Õppetöö toimub auditoorses vormis. Metoodika lähtub kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest. Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele.
Õppetöö käigus kasutatakse laia valikut erinevaid meetodeid toetamaks iga õppija õpistiili. Meetoditeks on:
1) aktiivõppemeetodid: rollimängud, lauamängud, sõnamängud, mosaiiklugemine, ristsõnade lahendamine ja koostamine, veebipõhised mälumängud (nt. Kahoot.it), videote vaatamine ja analüüsimine, plakatite tegemine.
2) traditsioonilised meetodid: frontaalne töö, lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja tõlkeharjutused, paaristöö, iseseisev töö tunnis ja kodus.

Õppematerjalide loend

Õppematerjalid on tasuta, nende maksumus sisaldub kursuse hinnas. Õppetöös kasutatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovitatud õppematerjale. Materjalide komplekt ostetakse enne kursuse algust ja väljastatakse igale õppurile

 Põhiõpik: 
1) Inga Magnus, Merge Simmul. Tere taas! Eesti keele õpik A2-B1 (B2). Kirjastus Kirjatark. Õppekomplekti “TERE TAAS!” kuulub:
õpik, helisalvestised, grammatikavideod, õppevideod.

Lisamaterjal:

1) Inga Magnus, Merge Simmul. Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2 (B1). Kirjastus Kirjatark.
2) Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. A1+A2+B1. Kiri-Mari Kirjastus, 2016 (2. trükk).
3) Mall Pesti, Katrin Kaev. Keelepildid 1-12. Kiri-Mari Kirjastus, 2016.
4) Jelena Kallas jt. Eesti keele põhisõnavara sõnastik. Eesti Keele Sihtasutus, 2014.
5) Tiiu Viirald, Eve Kork. Eesti linnad. Kirjastus Karrup OÜ, 2019.

Internetist:
• enagueesti.ee
•http://www.kultuuriklikk.ee/
•http://www.kutsekeel.ee/
•http://www.keeletee.ee
• http://www.err.ee
•http://www.miksike.ee
•https://keeleweb2.ut.ee
• www.koolielu.ee
•https://www.50languages.com/vocab/ru/et/
Kooli õpetajate poolt koostatud veebiharjutused veebilehtedel:
kahoot.it
https://learningapps.org/
jeopardilabs.com
Testid:
•http://www.innove.ee/eesti-keele-tasemeeksamid
•http://web.meis.ee/testest

Sõnaraamatud:
•http://www.eki.ee
•http://vrukah.info
•http://www.glosbe.com
Muud materjalid  Google и Youtube video.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav keskkond. Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Peterburi tee 50D, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid,tahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video-ja audiotehnika jm).

Lõpetamise tingimused 

Kursus lõpetatakse õppekava ja kursuse eksami sooritamisega. B1 eesti keele kursuse eksam toimub eksamitesti vormis vastavalt kursuse programmile. Kursuseeksam on sooritatud, kui õppija on sooritanud vähemalt 60% kõigist eksamitesti ülesannetest.

Väljastatavad dokumendid

Kursuse läbimise tunnistus väljastatakse, kui õpilane on sooritanud vähemalt 60% testist. Kui õppija on sooritanud vähem kui 60% testist, väljastatakse kursuse lõpus tõend kursuse läbimise kohta.

Kursuse läbimise lõputunnistus sisaldab õpilase isiku- ja kooliandmeid, õpiväljundeid (teadmised ja praktilised oskused, mille õpilane on koolituse tulemusena omandanud), õppekava mahtu, õppeaega, kutsestandardit, andmeid tegevusloa ja registreerimise kohta ettevõtlusregistris, õpetajate nimekirja.

Tõend sisaldab õpilase isiku- ja kooliandmeid ning õpilase poolt läbitud akadeemiliste tundide arvu, õppeperioodi, litsentsi andmeid ja registreeringut majandustegevuse registris ning õpetajate loetelu.

Euroopa keeleõppe raamdokument

Euroopa keeleõppe raamdokumendi näol on tegemist ühtse alusega, mille põhimõtteid peaksid silmas pidama ja arvesse võtma kõik keeleõppega seotud inimesed. Originaali koostamiseks kulus enam kui kümme aastat, töös osales arvu kalt Euroopa Nõukogu 41 liikmesriigi rakenduslingviste ja haridus teaduste asjatundjaid.

Eesti keele B1 tase kirjeldus

Raamdokumendi üldskaalas kirjeldatakse B1-taset järgmiselt:
mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm;
saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse;
oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;
oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.

Koolituse lõpuks on õppija motiveeritud ja omandanud vajalikku keeleoskust eesti keelt
B1-taseme eksami sooritamiseks

Täiskasvanud, kelle keeleoskuse taseme järgi A2-tasemele ja kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppija esitab A2 taseme tunnistuse. Selle puudumisel sooritab ta koolitusifirmasisese keeleoskuse määramise testi tasemele A2. Kooli test koosneb kirjalikust testist, mille abil kontrollitakse kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, ning vestlusest õpetajaga, mille abil kontrollitakse rääkimisoskust. Test sooritatakse paberkandjal. Kuulamisülesannet kuulatakse arvutist või loeb selle ette testija. Ülesanded on koostatud koolitusfirma õpetaja poolt

Koostab nõuetekohaselt isiklikke ja poolametlikke kirju ja e-kirju, teateid, kuulutusi, CV-d, avaldusi, motivatsioonikirju, soovituskirju.

Mõistab kuuldud jutu, uudise, filmi, video, tele- või raadiosaate põhisisu, kui teema on tuttav, kui kõneldakse kirjakeeles, kui sõnade otsene tähendus ja hääldus on selge.

Saab aru tekstist, mis koosneb sagedasti esinevatest sõnadest või õppija töö ja igapäevaeluga seotud sõnadest.

Räägib ettevalmistuseta endast, oma perest, igapäevaelust ja tööst, plaanidest ja kavatsustest, kirjeldab mõnda oma elu sündmust.

Küsib ja edastab infot vestluskaardi põhjal (sellisel nagu B1-taseme eksamil).
Avaldab ja põhjendab oma arvamust ja teeb ettepanekuid õpitud teemade kohta.

Õppekava

Kursuse teemad
1. Minu pere;
2. Kodu;
3. Töö;
4. Haridus;
5. Loodua ja ilm;
6.Vaba aeg;
7. Teeenindus;
8. Toit;
9. Liikmine linnas;
10. Tervis;
11. Sisseostud;
12. Eesti ühiskond ja kultuur;
13. Inimsuhted;

Grammatika
Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
- Asesõna. Isikulised, enesekohased, hyv, omastavad, siduvad, umbmäärased asesõnad ja nende põhivormid (Omastav, Osastav, Alaleütlev, Alalütlev, Alaltütlev, Kaasaütlev, Ilmaütlev).
- Omadussõna. Ühildumine nimisõnaga, -ni, -na, -ta, -ga reegel. Omadussõna võrdlusastmed. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
- Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine.
- Tegusõna. Pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv
kõneviis. Tegevusnimed, ühendtegusõnad. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
- Muutumatud sõnad. Kaassõnad. Sidesõnad. Määrsõnad. Määrsõnade võrdlusastmed.
- Küsisõnad.

Sõnavara
Töö sõnaraamatutega. Sõnavara vastavalt teemale. Audio materjal. Töö audio / video failidega.

Kõne
Audio / video materjalide kuulamine / vaatamine, dialoogid, ümberjutustamine, jutustamine piltide järgi, teksti ettelugemine, rollimängud, hääldus, töö õppematerjalidega, suhtlemise rühmad.

Õppemeetod
1) aktiivõppemeetodid: rollimängud, lauamängud, sõnamängud, mosaiiklugemine, ristsõnade lahendamine ja koostamine, veebipõhised mälumängud (nt. Kahoot.it), videote vaatamine ja analüat tempine, plakite.
2) traditsioonilised meetodid: frontaalne töö, lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja
3) tõlkeharjutused, paaristöö, iseseisev töö tunnis ja kodus.

Iseseisev töö
sisaldab kirjalikke töid, õppetükkide sõnade harjutamist, ülesannete sooritamist platvormis keeletee.ee, https://keeleweb2.ut.ee/ ja https://learningapps.org. Samuti innustatakse õppijaid vaatama eestikeelseid telesaateid, eriti uudiseid.

Registreeri kursusele


    Sisestage nädalapäeva number (1–7):