BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Eesti keele B2-taseme kursus ja ettevalmistus eksamiks

Курс эстонского языка B2

Eesti keele B2-taseme kursus ja ettevalmistus eksamiks

Kursuse hind
2000 €
Maht:
450 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorse töö 200 ak.tundi ja iseseisva töö osakaal 250 tundi
Õppekava rühm:

keeleõppe
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 8 inim

Eesti keele B2-taseme kursus ja ettevalmistus eksamiks

Kogumahus

450 akad. tundi, sisaldab auditiorse ja praktilise töö maht 200 akad.tundi ja iseseisva töö 250 akad.tundi

Õpperühm: keeleõppe
Õppekeel: vene
Rühm kuni 8 inim.

Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba – 1.1-3/21/150

Eesti keele tasemeeksamid

Õppe alustamise tingimused

B2 eesti keele kategooria õpingute alustamiseks peab õpilasel olema dokument, mis tõendab, et ta on läbinud B1 kategooria või ta peab sooritama sisseastumistesti ja testi tulemus peab olema positiivne. Eesti keeleoskuse testi saab sooritada lehel Eesti keele tasemetestid

Õppejõud

Ireen Veltbach, eesti fololoog, eesti keele õpetaja
Aarne Ruben, eesti keele fololoog, magister, eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis suure kogemusega
Anna Uleksina, fololoog, eesti keele õpetaja suure kogemusega

Õppeprotsessi kirjeldus

Õppetöö toimub auditoorses vormis. Metoodika lähtub kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest. Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele.
Õppetöö käigus kasutatakse laia valikut erinevaid meetodeid toetamaks iga õppija õpistiili. Meetoditeks on:
1) aktiivõppemeetodid: rollimängud, lauamängud, sõnamängud, mosaiiklugemine, ristsõnade lahendamine ja koostamine, veebipõhised mälumängud (nt. Kahoot.it), videote vaatamine ja analüüsimine, plakatite tegemine.
2) traditsioonilised meetodid: frontaalne töö, lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja tõlkeharjutused, paaristöö, iseseisev töö tunnis ja kodus.
Kursust korraldatakse kahes vormis: kolm akadeemilist tundi neli korda nädalas või neli tundi kolm korda nädalas.

Õppematerjalide loend

Õppematerjalid on tasuta, nende maksumus sisaldub kursuse hinnas. Õppetöös kasutatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovitatud õppematerjale. Materjalide komplekt ostetakse enne kursuse algust ja väljastatakse igale õppurile

Baasõpikud:
1. Mall Pesti “K nagu Kihnu. Eesti keele õpik B2”. 2020
2. Eesti keele lisamaterjal tasemele B2, E.Peial, A.Sinelnikova. Materjal on mõeldud nii eesti keele B2-/C1- taseme kursuse mitmekesistamiseks, kui ka iseseisvaks õppimiseks. Materjali abil saab harjutada kirjade koostamist, disskusioonide läbiviimist, kõnedega esinemist, õppida analüüsima statistilisi andmeid ning arutlema tulemuste. Õpime õigesti kasutama sageli esinevaid verbe. On toodud mitu näidist, kus leidub kasulikke fraase ja huvitavaid mõtteid. Kuulamisülesanded põhinevad raadio- ja videosalvestustel tänapäevastel teemadel. Lisaks linkidele on iga harjutuse juures QR-code.
3. Valmistu eksamiks. Eesti keel teise keelena. Riigieksam ja B2-taseme eksam. H.Oidekivi

Lisamaterjalid:
1. Roman Kallas „Kõik on korras“. 2001
2. Inga Mangus, Merge Simmul “Tere taas!” 2017
3. Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp “Avatud uksed”. 2004
4. Krista Kerge „Eesti süntaks keeleőppe praktikule: käsiraamat“. 2001
5. Tiiu Erelt „Eesti ortograafia“. 2016
6. Aavo Valmis „Eesti keele ortograafia harjutuste ja võtmetega.“ 2012.
7. Raili Pool „Eesti keele sihitise ja rektsiooni harjutusi.“ 2019.
8. Aino Siirak, Annelii Juhkama „Kõnele ja kirjuta õigesti“
9. Pille Reins „Eesti keele B-2 taseme eksam“. 2011
Filmid: “Seenelkäik”, “Mandariinid”, “1944”, „Nullpunkt“
Veebiressursid:
• http://kohanemisprogramm.tlu.ee/
• http://www.efant.ee/std/
• http://www.kutsekeel.ee/eestikeel
• http://www.meis.ee/raamatukogu
• http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid
• http://web.meis.ee/testest/
Kooli õpetajate poolt koostatud veebiharjutused veebilehtedel:
quizlet.com
quizizz.com
jeopardylabs.com
https://learningapps.org/
Tasemetestid:
https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid
http://web.meis.ee/testest/
Sõnastikud internetis:
http://www.eki.ee/dict/evs/
https://sonaveeb.ee/
http://portaal.eki.ee/sonaraamatud/2034-terminoloogia.html
http://www.eki.ee/dict/qs/
http://keeleabi.eki.ee

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav keskkond. Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Peterburi tee 50D, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid,tahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video-ja audiotehnika jm).

Lõpetamise tingimused 

Kursus lõpetatakse õppekava ja kursuse eksami sooritamisega. B2 eesti keele kursuse eksam toimub eksamitesti vormis vastavalt kursuse programmile. Kursuseeksam on sooritatud, kui õppija on sooritanud vähemalt 60% kõigist eksamitesti ülesannetest.

Väljastatavad dokumendid

Kursuse läbimise tunnistus väljastatakse, kui õpilane on sooritanud vähemalt 60% testist. Kui õppija on sooritanud vähem kui 60% testist, väljastatakse kursuse lõpus tõend kursuse läbimise kohta.

Kursuse läbimise lõputunnistus sisaldab õpilase isiku- ja kooliandmeid, õpiväljundeid (teadmised ja praktilised oskused, mille õpilane on koolituse tulemusena omandanud), õppekava mahtu, õppeaega, kutsestandardit, andmeid tegevusloa ja registreerimise kohta ettevõtlusregistris, õpetajate nimekirja.

Tõend sisaldab õpilase isiku- ja kooliandmeid ning õpilase poolt läbitud akadeemiliste tundide arvu, õppeperioodi, litsentsi andmeid ja registreeringut majandustegevuse registris ning õpetajate loetelu.

Euroopa keeleõppe raamdokument

Euroopa keeleõppe raamdokumendi näol on tegemist ühtse alusega, mille põhimõtteid peaksid silmas pidama ja arvesse võtma kõik keeleõppega seotud inimesed. Originaali koostamiseks kulus enam kui kümme aastat, töös osales arvu kalt Euroopa Nõukogu 41 liikmesriigi rakenduslingviste ja haridus teaduste asjatundjaid.

Eesti keele B2 tase kirjeldus

Tase B2 järgneb tasemele B1 (suhtluslävi) ja on sellest sama kaugel, kui tase A2 (esmane keeleoskus) on tasemest B1. B2 vastab edasijõudnu taseme kirjeldusele. Sellele taseme saavutanud
õppija on läbinud aega mööda, kuid kindlalt kesktaseme ja näeb nüüd, et ta on kuhugi jõudnud, et asjad tunduvad teistsugused, et tema ees on uus väljavaade ja et ta saab enda ümber ringi vaadata hoopis teise pilguga. Sellist tõlgendust toetavad suurel määral sellele tasemele skaleeritud kirjelduskriteeriumid, mis väljendavad varasemate tasemetega võrreldes teatud murrangut.Järgmine tasemevahemik on eduka edasijõudnu tase (B2+). Seal kesken dutakse jätkuvalt argumenteerimisele, tulemuslikule sotsiaalsele suhtlu sele ja keeleteadlikkusele, mida vaadeldi tasemel B2. Siiski võib argumen teerimist ja sotsiaalset suhtlust tõlgendada siin vestlusoskuse uue tahuna.

Eesti keele oskajal tasemel B2 on järgmised teadmised ja oskused

On võimeline õigesti mõistma üksikasjalikke juhtnööre.
Oskab kaasa aidata töö edenemisele, kutsudes teisi liituma, küsides nende arvamust jne.
Oskab anda selge ülevaate probleemist, arutledes võimalike põhjuste ja tagajärgede üle ning kaaludes eri lähenemisviiside eeliseid ja puudusi.

Провести обучение и одготовить учащихся к сдаче экзамена  на категорию B2

Tõendatud B1 keele tase
• B1 taseme tunnistuse puudumisel testi sooritamine
Kooli test koosneb kirjalikust testist, mille abil kontrollitakse kuulamis-, lugemis- ja
kirjutamisoskust, ning vestlusest õpetajaga, mille abil kontrollitakse rääkimisoskust. Test sooritatakse paberkandjal. Kuulamisülesannet kuulatakse arvutist või loeb selle ette testija.
Ülesanded on koostatud koolitusfirma õpetaja poolt B1-taseme diagnoostestide eeskujul.
https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/b1/
https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2020/01/B1_Ki1A_kysimustik.pdf
https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2020/01/B1_Ki1B_teade.pdf
https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2020/01/B1_Ku1_yl_2020.pdf

Kursuse lõpuks õppija:
• saab aru tekstidest ja erialastest artiklitest;
• väljendab oma seisukohti selgelt, täpselt ja ladusalt, pőhjendab ja arendab teemat nii
kőnes kui ka kirjas;
• koostab allikmaterjalidele põhinedes kokkuvőtteid ja presenteerib neid suuliselt;
• loob selget, hea ülesehitusega teksti juba keerulisemal teemal;
• analüüsib erialaga seotud teemavaldkondi.
• mõistab tekstide ja mõttevahetuse tuuma; koostab kokkuvõtet, teeb ülevaadet;
• väljendab sobivas registris ladusalt oma arvamust erialastel teemadel nii suuliselt kui
ka kirjalikult;
• selgitab oma vaatenurka ning toob välja nähtuste tugevaid ja nõrku külgi.

Eesti keele B2-taseme kursus ja ettevalmistus eksamiks

TeemaAlateemadKirjutamineGrammatika
Lugemine, kuulamine, rääkimine
Haridussüsteem

• Õppe- ja päevakava, vajalike őppevahendite, koduülesannete sisu ja vormi kohta info andmine

• Küsimustele ja kaebustele vastamine

• Vestlus pedagoogiga lapse arengust, edasijőudmisest, käitumisest, suhtlusoskusest

• Väitlus haridust puudutavatel üldhuvitavatel vői päevateemadel • Vajadusel pedagoogidele ettepaneku, kaebuste, nõudmiste esitamine ja pőhjendus

• Aruanne läbitud kursuse kohta

• Arutlus “Tänapäeva ühiskonnas on edukas vaid see, kes valdab võõrkeeli”

• Arutlus „Erakoolides saavad lapsed parema hariduse kui riiklikes õppeasutustes“

Grammatika

• Kõneetikett. Sobiva kõneregistri valik. Vestluse edasiviimine

Nimisõna: sõnamoodustusvahendite kasutamine, moodustades näiteks automaatseid tuletisi liidetega -mine, -us, -lt; tagasõnafraasid, i-mitmus, erinevad sõnatüübid, sõna- ja vormimoodustus, sünonüümid, antonüümid, fraseologismid

• Tegusõna: ühendverbid, ühendeid tuumverbidega, näiteks: refleksiiv- ja kausatiivverbid (arenema – arendama, moodustuma – moodustama, tekkima – tekitama); liht-, ühend- ja väljendverbid (lugema, läbi lugema, kaarti lugema) muud ühendid tuumverbidega (pidu pidama, loomi pidama, nõu pidama, dieeti pidama); verbi käändelised vormid, rektsioonid, umbisikuline tegumood, kaudne kõneviis, tegusõna käändelised vormid.

Omadussõna: erisugused omaduste ja seisundite kirjeldusvõimalused (sh ka fraasi- ja lausetasandil):

• suurus: Mulle meeldib see suur ümmargune laud ja see väiksem samakujuline ka.

• maitse: See tort on nii maitsev, et viib lihtsalt keele alla. Magus ja hapukas maitse täiendavad teineteist suurepäraselt.

• lõhn: See maikellukese lõhnaga deodorant on kõige parem. Mis siin nii vastikult haiseb?

• struktuur: Ostame selle karedama kattega diivani. Järve vesi oli peegelsile.

• värvitoonid:

Homme panen selga sinakashalli eest lõhikuga seeliku.

• vanus: Mul on veel paar aastat täisealiseks saamisest puudu.

• füüsiline seisund: Selle firma telerid on kehva kvaliteediga ja lähevad tihti rikki. Miks su tuba on segi ja asjad igal pool laiali, tee kohe tuba korda. juurdepääsuvõimalused: Uks oli praokil, aga aken pärani lahti.

• puhtus: Kus sa enda saapad nii poriseks oled teinud, mine ja pese need kohe puhtaks!

• Omadussõnaliidete kaudu edasi antavaid tähendusi: -lik kui võrdluse näitaja (eestlaslik käitumine, lapselik ilme); -kas, -jas ja -ldane kui omaduse vähest määra näitavad liited (nt hapukas, valkjas, vanaldane) • liitomadussõnad, liitelaadsete osiste abil moodustatud omadussõnad ja määra stereotüübiga võrdlevate kinnistüvede abil moodustatud omadussõnad (nt vaarikavärvi, mereroheline, sulgkerge, siidpehme, imeilus, tulikuum, pooltühi, pooltäis; mürarikas, lumerohke, soolavaene; jahedavõitu; vanavõitu¸ suurepoolne; vanapoolne; lühikursus, üliilus, alakaaluline)

• nimisõnavormide ja verbi kesksõnavormide abil kirjeldatavad omadused ja seisundid, nt lukuga saapad, salvestatud info

• Arvsõna: arvsõnade kokku/ lahku kirjutamine, käänamine

• Määrsõna: määrsõnade ja asesõnade kasutamine ruumi- ja ajasuhete väljendamiseks (Nt Võta siit need paberid ja vii sinna! Tal on igal pool palju sõpru. Me kohtume aegajalt). Kohaja ajamäärsõnade kasutamine

• Asesõnad: omastavad, siduvad, vastastikused, ümbmäärased

• Kaassõnad: kaassõnaade kasutamine ruumisuhete väljendamiseks (nt Kass ronis puu otsa. Kinnitasin mobiili külge väikese kellukese)

• Tegusõna käändeliste vormidega väljendamine kohta ja aega: ma-, mas-, mast-vormiga, des-vormiga, kesksõnadega (Ta on söömas. Rattaga sõites puhkan ma kõige paremini. Töö tehtud, võib pisut puhata.)

• Ajavormid: Mineviku ajavormid, tuleviku väljendamise võimalused.

• Süntaks: Grammatiliste vormide abil edasi antavad tähendused, käänete ja kaassõnafraaside funktsioonid

• Kirjavahemärkide korrektne kasutamine (koolon ja mõttekriips) Iseseisev töö hõlmab kirjalikke töid, sõnade ja väljendite õppimist, ülesannete sooritamist platvormis quizlet.com. Samuti innustatakse õppijaid vaatama eestikeelseid telesaateid, eriti uudiseid.

Elukutse, amet ja töö

• Ametit, elukutset, tööd ja töö kindlat valdkonda puudutavad küsimused

• Töökoosoleku, läbirääkimiste ülesehituse kirjeldus

• Töö probleemsed olukorrad ja lahendamised

• Vestluspartnerile oma ameti, elukutse vői töö vajalikkuse, huvitavuse, iseloomu ja omaduste selgitamine

• Teade oma firma töötajatele ürituse kohta

• Motivatsioonikiri organisatsioonile soovist osaleda rahvusvahelises koolitusprogrammis

• Arutlus „Töökoha valikul on kõige tähtsam selle lähedus kodule“

•Arutlus „Iga viie aasta järel peaks töökohta vahetama

Teenindus

• Oma vaadete esitamine teenindusele

• Teeninduse teemal vestlemine ja väitlemine

• Kaebuse esitamine ja vastamine sellele, pakkudes lahendusvariante

•Vastus järelepärimisele oma firma pakkuvate teenuste kohta

• Arutlus „Teaduse ja tehnika saavutused (aatompomm, telefon, televiisor arvuti, tolmuimeja, lennuk) toovad inimkonnale üksnes kasu

• Seletuskiri raamatukokku laenatud tagastamata raamatute kohta

Igapäevaelu, kodu ja kodukoht

• Kaebused, küsimused ja nõuded elamisega seotud teenuse pakkujale

• Probleemse situatsiooni kirjeldus elukohas ning oma ettepaneku esitamine selle lahendamiseks

• Arutlus „Maal on parem elada kui linnas“

• Järelepärimine maamaja ostmise kohta

• Tellimiskiri puhastusfirmale nende puhastusteenuste kohta

Enesetunne ja tervis

• Vestlus ja väitlemine ning küsimuste esitamine tervise ja enesetunde teemadel

• Õnnetusjuhtumi kirjeldus, arstiabi ning kindlustustoetuse taotlus, võimalusel lisateabe esitamine

• Oma tervist ja tervishoidu puudutavaid vaadte esitamine ja kirjeldus

• Pöördumine oma tervise asjus arsti poole ja oma häda talle kirjeldamine

• Arutlus „Inimese tervis sõltub ainult inimesest endast“

• Arutlus „Kiire elutempo mõjutab tervist“

Vaba aeg ja meelelahutus

• Oma huvide, harrastuste ja meelelahutuse viiside põhjendamine ja propageerimine

• Oma eelistustest rääkimine ja nende põhjendamine

• Vestlemine raamatust, filmist, kultuuri- ja spordiüritusest diskuteerimine vaba aja veetmisega seotud aja- või rahakulu üle

• Järelepärimine peoagentuuri esindajale teenuste kohta

• Arutlus „Parim viis vaba aja veetmiseks on sportimine“

• Arutlus „Inimese huvid muutuvad koos vanusega. Endast noorema või vanema inimesega ei ole millestki rääkida“

Sisseostud, hinnad

• Eelistuste selgitus-põhjendus poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas või vastumeelsus nende suhtes

• Diskuteerimine reklaami ja reklaamiviisi üle

• Arutlus „Kauba valikul on kõige määravam selle kvaliteet“ • Teenuse või kauba tutvustava reklaami koostamine
Söök ja jook

• Pere, kodukandi ja elukoha igapäevaste ja pidulike toitumisharjumuste kirjeldus • Söögi- ja joogivalik, lauakombed

• Oma seisukohtade selgitus-põhjendus söögi-joogi valiku, alkoholi tarbimise, toitumistavade jms teemadel • Oma toitumisharjumuste, lemmiktoidu või ‑joogi, maitseelamuste, argi‑ ja pidulaua, lemmikrestorani vms kirjeldus

• Söögi ja joogiga seonduvate nõuannete, oma retseptide jagamine vms

• Kaebuste esitamine ja nende põhjendamine

• Arutlus “Inimeste toitumisharjumusi mõjutab kõige enam reklaam”

• Arutlus „Konkurents viib paremate tulemusteni“

Reisimine, transport, vaatamisväärsused• Oma reisieelistuste põhjendamine • Pretensioonide, nõuete, kaebuste esitamine reisibüroo, transpordifirma või hotelli halva teenuse korral.

• Järelepärimine turismifirma esindajale pakutavate reiside ja reisitingimuste kohta

• Kaebus bussifirma teenuste kohta

• Arutlus „ Inimesed peaksid käima kaugetes maades“

Inimeste suhted ühiskonnas

• Eesti kui osa Euroopa Liidust, Eesti haldusjaotus ja juhtimine

• Poliitika ja õigus. Eesti erakonnad

• Valimised Eestis. Seaduslik ja täidesaatev võim

• Kodanku ja inimõigused

• Arutlus „ Riik peaks tööpuuduse vähendamiseks toetama ettevõtlikke inimesi“

• Arutlus „Internetis võib igal pool ja igal teemal oma arvamust väljendada“

Majandus- ja õigussuhted

• Eesti majandussüsteem ja õiguskord

• Majandus, maksed, ettevõtlusvormid

• Rahandus ja pangad

• Politsei, kohtusüsteemi tegevus

•Arutlus „Et normaalselt elada, tuleks kondlasti võtta pangast laenu“

• Arutlus „Inimesed on ise süüdi, kui nad ei suuda endale tööd leida“

• Arutlus „Meie heaolu on otseses sõltuvuses meie tööst“

Registreeri kursusele


    Sisestage nädalapäeva number (1–7):