BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Inglise keele B1-taseme kursus

Inglise keele B1-taseme kursus

Inglise keele B1-taseme kursus

Kursuse hind
1700 €
Maht:
180 akad. tundi, millest 120 akad. tundi klassiruumis ja 60 akad. tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm:
Keeleõpe
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 8 inim

Общий объем обучения
180 академических часов, из них аудиторных и практических занятий 120 акад. часов и самостоятельная работа 60 акад. часов

Учебная группа: keeleõppe
Язык обучения: Русский
Группа до 8 человек

После подачи налоговой декларации физического лица возможно получить 20% стоимости курса.

Преподаватели

Наталья Журомская, филолог, преподаватель английского языка, имеет большой опыт подготовки к экзаменам на языковую категорию
Елена Аллас, филолог, преподаватель английского языка высшее образование – МГУ, курсы повышения квалификации курсы Тартуский университет
Алиса Кондрашова, преподаватель английского языка. Образование: бакалавриат Санкт-Петербургский государственный университет им.проф. М.А.Бонч-Бруевича, магистратура Таллинский университет, международные отношения
Australian Centre for Education (обучение английскому языку)

Что такое профессиональный стандарт
Профессиональный стандарт – это документ, который описывает профессиональную деятельность и компетенцию, необходимые для работы по соответствующей профессии, то есть набор навыков, знаний и подходов, необходимых для успешного выполнения работы

Для чего нужен профессиональный стандарт
– В качестве основы для составления учебных планов и программ обучения, отвечающих требованиям рынка труда;
– Профессиональный стандарт – это основа для оценки компетентности;
– Помощь работодателю в описании и представлении профессий, подборе сотрудников, составлении должностных инструкций, определении профессиональных требований к сотрудникам, планировании обучения;
– Помощь работнику, который хочет выяснить между существующими и отсутствующими навыками, спланировать свое развитие и карьеру и запланировать обучение на продолжительный период;
– Помощь в организатору обучения, студенту, родителю, консультанту и другим лицам в получении информации о том, какой работник требуется на рынке труда;
– Основа для составления международных профессиональных сертификатов.

Оmandada inglise keele oskust B1 tasemel

Täiskasvanud, kelle keeleoskuse taseme järgi A2-tasemele ja kes soovivad jätkata inglise keele õppimist.

Kirjutamine
Koostab nõuetekohaselt isiklikke ja poolametlikke kirju ja e -kirju, teateid, kuulutusi, CV'd, avaldusi, motivatsioonikirju, soovituskirju

Kuulamine
Saab aru põhilisest infost igapäevaelu teemadel (töö, kool, vaba aeg, teenindus jne).
- Mõistab kuuldud jutu, uudise, filmi, video, tele- või raadiosaate põhisisu kui teema on tuttav, kõneldakse kirjakeeles, sõnadel otsene tähendus ja hääldus on selge.

Lugemine
Saab aru tekstist, mis põhineb näiteks esinevatest või õppija tööga seotud igapäevaeluga seotud sõnadest.

Rääkimine
Räägib ettevalmistuseta endast, oma perest, igapäevaelust ja tööstust, plaanidest ja kavatsustest, kirjeldab mõnda oma elu sündmust.
- Küsib ja edastab infot vestluskaardi põhjal (sellisel nagu B1 eksamil).
- Avaldab ja põhjendab oma arvamust ja teeb ettepanekuid õpitud teemade programmis.

Õppekava

Kursuse teemad
1. Isikuandmed.
2. Kodu, pere, lähim keskkond.
3. Igapäevaelu.
4. Vaba aeg ja hobid.
5. Reisimine.
6. Suhtlemine teiste inimestega.
7. Tervis ja hügieen
8. Ostureis.
9. Toit ja joogid.
10. Teenused.
11. Meeldejäävad kohad.
12. Keel.
13. Haridus.
14. Ilm

Grammatika
Küsimuste vormid, abimaterjalid. Esitlus Lihtsad, sageduse määrsõnad ja fraasid. Lihtne olevik vs olevik pidev. Olevik täiuslik vs Lihtminevik. Peaks/ei peaks. Saab / ei saa, peab / ei pea Küsimuste läbivaatamine Lähen / tahaks / plaanib / pigem Tahab / võitis '. Present Perfect Continuous vs Present Perfect Lihtsad kajaküsimused
Taotluste ja loa küsimise keel. Minevik Pidev. Kasutatakse lihtsa passiivi esitamiseks. Lihtne passiivne minevik. Täiuslik minevik. Narratiivi ajavormide ülevaade. Ettepanekute tegemine imperatiivid. Kohustusviisid olevikus (peab / ei saa / pole lubatud)
Kohustusviisid minevikus. Võib / võib / kindlasti jne. Kui- ja millal-klauslid (1st Conditionals) Artiklite kvantorid. Kas ma saan ..? Kas oleksite selle vastu, kui ma ..? Kas see on OK, kui ma ..? Kas sa...? jne.
Tahab / peab. Ennustuste tegemine 2. tingimus oleks võinud / oleks pidanud olema / pidi olema 3. tingimus

Sõnavara
Sõnavara kursuse teemadel. Töö sõnastikega

Kõne
Igapäevane inglise keel. Sotsiaalsed väljendid. Dialoogid. Vestluste pidamine, huvi väljendamine, lühivastused. Öeldes millal. Ajaväljendid. Nädalapäevad, kuupäevad
Taotlused, kutsed, kogemuste jagamine. Kahtluse ja kindluse väljendamine. Arvamuste avaldamine. Mis toimub? Kirjeldamine, kirjelduste küsimine, võrdlemine
Kokkulepped, lahkarvamused. Kommentaari lisamine. Asjad, mida selga panna, riided, millest on tehtud Hüüusõnad nii ja sellisega Telefoninumbrite ütlemine, telefoniga rääkimine
Head uudised, halvad uudised, õnnitlused Nõuanded, hoiatused, ähvardused. Aitäh ja head aega!

Õppemeetod
Audio- ja videomaterjalide kuulamine ja vaatamine. Arutelu ja ümberjutustamine
Tekstide lugemine ja parafraas. Viktoriinid. Loo koostamine. Töö paarides ja minigruppides
Dialoogide kuulamine uute kõnemustrite kasutuselevõtuga

Iseseisev töö
harjutused uue materjali konsolideerimiseks
harjutus uue leksikaalse materjali konsolideerimiseks
harjutused uue grammatilise materjali konsolideerimiseks
Tekstide lugemine ja kuulamine. Ristsõnade täitmine. Ettekanded, esseed, parafraasid miniuuringud

Registreeri kursusele


    Sisestage nädalapäeva number (1–7):