BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Eesti keele A2-taseme kursus online 23.04.2024

1300,00 

Kogumahus: 200 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorse töö 160 ak.tundi ja iseseisva töö osakaal 40 tundi
Koolituse aeg: 18.00 – 21.15.

Kategooria: , Sildid: ,

Eesti keele A2-taseme kursus 23.04.2024

Kogumahus: 200 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorse töö 160 ak.tundi ja iseseisva töö osakaal 40 tundi

Sihtrühm

Täiskasvanud, kes soovivad alustada või jätkata eesti keele õppimist, et
omandada keeleoskuse tase, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates
suhtlusolukordades.

Õppejõud, eesti keele A2 täienduskoolitus 23.04.2024

Katerina Murru, filoloog ja eesti keele kui võõrkeele lingvist. Omab suur kogemusi eesti keele õpetamisel, kogemusi täiskasvanute kursustel, ettevalmistuseks eksamiteks A2, B1, B2 kategoorias.

Natalja Beljakova, filoloog, mitte-eesti kooli eesti keele õpetaja, suure töökogemusega

Õpiväljundid

Kursuse lõpus üliõpilane:

mõistab selgelt ja aeglaselt öeldud fraase ja lauseid, mis on seotud oluliste eluvaldkondadega (näiteks teave perekonna, ostude, kodulinna, töö kohta);
– prognoositavaid, lihtsaid ja selgeid väiteid ja juhiseid ning lühikeste, selgelt esitatud tekstide olemust;

– lühikesi tekste, mis sisaldavad sageli kasutatavaid sõnu, lühikesi isiklikke kirju, lihtsaid igapäevaseid juhiseid ning märke ja kuulutusi avalikes kohtades;
teab, kuidas suhelda lihtsates igapäevastes olukordades, kui vestlus koosneb lihtsast ja otsesest teabevahetusest tuttaval teemal (näiteks töö ja puhkus);
kirjutab igapäevaeluga seotud lühisõnumeid, väga lihtsaid isiklikke kirju, täidab lihtsaid isiklikke andmeid nõudvaid vorme.

Kursuse õppekava.Eesti keele A2 täienduskoolitus 23.04.2024

Kursuse teemad
1. Isiklikud andmed;
2. Keel;
3. Ilm;
4. Kodu, perekond, lähikond (sõbrad, kolleegid, naabrid);
5. Igapäevane elu;
6. Vaba aeg ja hobid;
7. Reisid;
8. Suhtlemine eri inimestega;
9. Tervis ja hügieen;
10. Haridus;
11. Poeskäik;
12. Söögid ja joogid;
13. Meeldejäävad kohad.

Grammatika
Asesõnad ainsuses ja mitmuses. Käänded. Nimisõnad. Nimisõnad ainsuses ja mitmuses. Morfoloogia. Loendatud ja loendamatud nimisõnad. Nimisõnade käänamine. Omadussõnad ja võrdlusastmed. Ülivõrre. Arvsõnad. Tegusõnad. Olevik ja mineviku vormid. Ma-, Da- infinitiiv. Tegusõna. Kaudne kõneviis. -V, -TUD, -TAV kesksõnad. Eitav kõneviis. Sidesõnad. Hüüdsõnad. Eessõnad ja kaassõnad.

Sõnavara
Töö sõnaraamatutega. Sõnavara vastavalt teemale. Audio materjal. Töö audio / video failidega.

Kõne
Audio / video materjalide kuulamine / vaatamine, dialoogid, ümberjutustamine, jutustamine piltide järgi, teksti ettelugemine, rollimängud, hääldus, töö õppematerjalidega, suhtlemise rühmad.

Õppemeetod
Ettekanded kursuse teemadel. Töövihiku harjutused. Dialoogid, ümberjutustamine, suulised ja kirjalikud ülesanded, rollimängud. Eriülesanded vastavalt kursuse teemale. Teksti kuulamine. Töö õppematerjalidega auditooriumis.

Iseseisev töö
Töövihiku harjutused. Eriülesanded vastavalt kursuse teemale. Audio / video materjalide kuulamine / vaatamine, ümberjutustamine, tekstide tõlkimine, teised kirjalikud ja suulised ülesanded.

Аadress ja kontaktinfo
+372 53957408
buseduc@buseduc.com
online обучение в ZOOM