BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Eesti keele B1-taseme kursus online 20.05.2024

1400,00 

200 akadeemilist tundi, millest 150 akadeemilist tundi klassiruumis ja 50 tundi iseseisvat tööd. Koolituse päevad: esmaspäev, kolmapäev. Koolituse aeg: 9.30-12.45

Kategooria: Sildid: ,

Eesti keele B1-taseme kursus 20.05.2024

Kogumahus: 200 akad. tundi, sisaldab auditiorse ja praktilise töö maht 150 akad.tundi ja iseseisva töö 50 akad.tundi

Õppija esitab A2 taseme tunnistuse. Selle puudumisel sooritab ta koolitusifirmasisese keeleoskuse määramise testi tasemele A2. Kooli test koosneb kirjalikust testist, mille abil kontrollitakse kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, ning vestlusest õpetajaga, mille abil kontrollitakse rääkimisoskust. Test sooritatakse paberkandjal. Kuulamisülesannet kuulatakse arvutist või loeb selle ette testija. Ülesanded on koostatud koolitusfirma õpetaja poolt

Õpiväljundid

Kirjutamine
Koostab nõuetekohaselt isiklikke ja poolametlikke kirju ja e -kirju, teateid, kuulutusi, CV’d, avaldusi, motivatsioonikirju, soovituskirju

Kuulamine
Saab aru põhilisest infost igapäevaelu teemadel (töö, kool, vaba aeg, teenindus jne).
– Mõistab kuuldud jutu, uudise, filmi, video, tele- või raadiosaate põhisisu kui teema on tuttav, kõneldakse kirjakeeles, sõnadel otsene tähendus ja hääldus on selge.

Lugemine
Saab aru tekstist, mis põhineb näiteks esinevatest või õppija tööga seotud igapäevaeluga seotud sõnadest.

Rääkimine
Räägib ettevalmistuseta endast, oma perest, igapäevaelust ja tööstust, plaanidest ja kavatsustest, kirjeldab mõnda oma elu sündmust.
– Küsib ja edastab infot vestluskaardi põhjal (sellisel nagu B1 eksamil).
– Avaldab ja põhjendab oma arvamust ja teeb ettepanekuid õpitud teemade programmis.

Õppejõud
Jelena Walz, fololoog, eesti keele õpetaja, suure kogemusega, kõrgema haridus
Jelena Feklistova, fololoog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis, suure kogemusega, magister

Kursuse teemad
1. Minu pere;
2. Kodu;
3. Töö;
4. Haridus;
5. Loodua ja ilm;
6.Vaba aeg;
7. Teeenindus;
8. Toit;
9. Liikmine linnas;
10. Tervis;
11. Sisseostud;
12. Eesti ühiskond ja kultuur;
13. Inimsuhted;

Grammatika

Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
⦁ Asesõna. Isikulised, enesekohased, näitavad, omastavad, siduvad, umbmäärased asesõnad ja nende põhivormid (Omastav, Osastav, Alaleütlev, Alalütlev, Alaltütlev, Kaasaütlev, Ilmaütlev).
⦁ Omadussõna.  Ühildumine nimisõnaga, -ni, -na, -ta, -ga reegel. Omadussõna võrdlusastmed. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
⦁ Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine.
⦁ Tegusõna. Pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv
kõneviis. Tegevusnimed, ühendtegusõnad. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
⦁ Muutumatud sõnad. Kaassõnad. Sidesõnad. Määrsõnad. Määrsõnade võrdlusastmed.
⦁ Küsisõnad.

Sõnavara
Töö sõnaraamatutega. Sõnavara vastavalt teemale. Audio materjal. Töö audio / video failidega.

Kõne
Audio / video materjalide kuulamine / vaatamine, dialoogid, ümberjutustamine, jutustamine piltide järgi, teksti ettelugemine, rollimängud, hääldus, töö õppematerjalidega, suhtlemise rühmad.

Õppemeetod
1) aktiivõppemeetodid: rollimängud, lauamängud, sõnamängud, mosaiiklugemine, ristsõnade lahendamine ja koostamine, veebipõhised mälumängud (nt. Kahoot.it), videote vaatamine ja analüat tempine, plakite.
2) traditsioonilised meetodid: frontaalne töö, lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja
3) tõlkeharjutused, paaristöö, iseseisev töö tunnis ja kodus.

Iseseisev töö
sisaldab kirjalikke töid, õppetükkide sõnade harjutamist, ülesannete sooritamist platvormis keeletee.ee, https://keeleweb2.ut.ee/ ja https://learningapps.org. Samuti innustatakse õppijaid vaatama eestikeelseid telesaateid, eriti uudiseid.

Аadress ja kontaktinfo

+372 53957408
buseduc@buseduc.com
online koolitus в ZOOM