BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Praktikum Pakendite arvestus, utiliseerimine ja deklareerimine

Logistika kursused

Praktikum Pakendite arvestus, utiliseerimine ja deklareerimine

Kursuse hind
200 €
Maht:
12 akad.tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö 12 akad.tundi
Õppekavarühm:
Transporditeenus
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 8 inim

Õppe kogumaht:
12 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorse töö 12 ak.tundi
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade 214280
Õppekavarühm: Transporditeenus
Õppekeel: Vene
Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Mis on kutsestandard?
Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

Milleks on kutsestandardit vaja?
Kutsestandard on
– aluseks tööturu nõudmistele vastavate
– õppekavade, koolitusprogrammide koostamisel;
– aluseks kompetentsuse hindamisel;
– abiks tööandjale ametite kirjeldamisel-tutvustamisel, töötajate värbamisel, ametijuhendite koostamisel, töötajate kutsenõuete määratlemisel, koolituse planeerimisel;
– abiks töötajale, kes soovib saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel, annab võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning loob aluse elukestavale õppimisele;
– abiks koolitajale, õppurile, lapsevanemale, nõustajale ja teistele info hankimisel selle kohta, millist töötajat tööturul vajatakse;
aluseks kutsetunnistuste rahvusvahelisel võrdlemisel.

Kursuse läbimise tulemusena tunneb õppija Eesti pakendiseaduse ja jäätmeseaduse nõudeid, oskab pidada pakendamise ja jäätmete arvestust ning koostab vajalikke aruandeid ja deklaratsioone

Praktikum on mõeldud neile, kes soovivad õppida arvestama pakendamise aktsiisi ja täitma vastavat deklaratsiooni.

Praktikumi lõppedes õppija:

  • teab pakendamise tüüpe ja aktsiisimäärasid;
  • teab pakendamise aktsiisimaksu maksmise tingimusi ja määrasid;
  • oskab arvutada aktiisimaksu pakendamise kohta;
  • oskab koostada deklaratsiooni pakendamise kohta.
Praktikum Pakendite arvestus, utiliseerimine ja deklareerimine
 
Kursuse õppekava

1. Ettevõtte pakendatud kauba ja valmistoodete väljalase Eesti turule. Pakendi kasutamine teenindussektoris ja transpordis. Paketi omaniku kohustused. Tagastatav ja tagastamatu taara. Jäätmeseadus.
2. Jäätmete likvideerimise kord ja jäätmete omaniku vastutus nende likvideerimiseks. „Jäätmete“ mõiste. Ohtlikud jäätmed. Taaskasutus ja kõrvaldamine.
3. Jäätmeseaduse määratluse järgi probleemsed tooted: autotransport ja selle osad. Rehvid. Patareid ja akud. Elektriseadmed ja elektroonika. Ohtlike jäätmete arvestus ja ohtlike jäätmete aruandlus.
4. Pakendiseadus. Pakendi mõiste. Pakendi liigid ja materjalid. Pakendi klassifikatsioon. Pakendi märgistamine. Pakendi komponendid. Pakendi deposiit.
5. Pakendi ja pakendijäätmete ladustamise ja töötlemise põhinõuded. Võimalused täita tagasivõtmise ja korduvkasutuse kohustusi. Eesti turule lastud pakendite hulga arvestus.
6. Akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonid.
7. Pakendi aktsiisimäärad ja taaskasutamise kulud tootja jaoks. Ettevõtte kohustused pakendamise osas. Andmete esitamine pakendiregistrisse. Aruandlus.
8. Teistest EL-i riikidest ja kolmandatest riikidest pärit tootmisjäätmete tarnimine Eestisse. „Tootmisjäätmete“ müük väljaspool Eestit.

Registreeri kursusele


    Sisestage nädalapäeva number (1–7):