BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Eesti keele kursus A2+B1 ja ettevalmistus B1 eksamiks

Eesti keele A2 täienduskoolitus online

Eesti keele kursus A2+B1 ja ettevalmistus B1 eksamiks

Kursuse hind
2400 €
Maht:
400 akadeemilist tundi, millest 310 akadeemilist tundi klassiruumis ja 90 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm:
Keeleõpe
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 10 inim

Üldine teave. Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus

Õppe kogumaht:
400 akadeemilist tundi, millest 310 akadeemilist tundi klassiruumis ja 90 tundi iseseisvat tööd

Õppekavarühm: Keeleõpe
Õppekeel: vene
Rühm kuni 10 inim

Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba – 1.1-3 / 19/181
Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba – 1.1-3/20/175

Õppe alustamise tingimused

A2+B1 eesti keele kategooria õpingute alustamiseks peab õpilasel olema dokument, mis tõendab, et ta on läbinud A1 kategooria või ta peab sooritama sisseastumistesti ja testi tulemus peab olema positiivne. Eesti keeleoskuse testi saab sooritada lehel Eesti keele tasemetestid  

Õppejõud

Kadri Siller, filoloog, eesti keele õpetaja suure kogemusega
Ksenia Lõhmus, mitte-eesti kooli eesti keele õpetaja, suure töökogemusega
Darja Amelkina,  filoloog ja eesti keele kui võõrkeele õpetaja, omab kogemusi  täiskasvanute kursustel, ettevalmistuseks eksamiteks
Ireen Veltbach, filoloog, eesti keele õpetaja suure kogemusega, kes on töötanud eesti keele kursustel ja valmistanud õppijaid tasemeeksamiteks
Anna Uleksina, fololoog, eesti keele õpetaja suure kogemusega
Monika Jurs-Hellamaa, eesti filoloog, suurte kogemustega eesti keele õpetaja
Svetlana Kass, eesti filoloog, suurte kogemustega eesti keele õpetaja, kõrgkooli õpetaja
Kristi Kotkas, eesti filoloog, eesti keele õpetaja koolis. omab laialdasi töökogemusi eesti keele kursustel

Õppeprotsessi kirjeldus

Õppetöö toimub auditoorses vormis. Metoodika lähtub kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest. Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele.
Õppetöö käigus kasutatakse laia valikut erinevaid meetodeid toetamaks iga õppija õpistiili. Meetoditeks on:
1) aktiivõppemeetodid: rollimängud, lauamängud, sõnamängud, mosaiiklugemine, ristsõnade lahendamine ja koostamine, veebipõhised mälumängud (nt. Kahoot.it), videote vaatamine ja analüüsimine, plakatite tegemine.
2) traditsioonilised meetodid: frontaalne töö, lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja tõlkeharjutused, paaristöö, iseseisev töö tunnis ja kodus.

Õppematerjalide loend

Õppematerjalid on tasuta, nende maksumus sisaldub kursuse hinnas. Õppetöös kasutatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovitatud õppematerjale. Materjalide komplekt ostetakse enne kursuse algust ja väljastatakse igale õppurile
Põhiõpik:
Inga Magnus, Merge Simmul. Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2. Kirjastus Kirjatark. Õppekomplekti “TERE JÄLLE!” kuulub: õpik, helisalvestised, sõnakaardid.
Inga Magnus, Merge Simmul. Tere taas! Eesti keele õpik A2-B1 (B2). Kirjastus Kirjatark. Õppekomplekti “TERE TAAS!” kuulub:õpik, helisalvestised, grammatikavideod, õppevideod.

Lisamaterjalid:

Mare Kitsnik, „Kirjuta mulle.“ Eesti keele materiaal A2, Tallinn, 2012.
Mare Kitsnik,Leelo Kingisepp „Naljaga pooleks.“ Eesti keele õppekomplekt algtasemele,Tallinn,2006.
S.Rammo, M.Teral „Keel selgeks!“ Eesti keele õpik täiskasvanutele, Tallinn, 2012.
Lihtne eesti keele grammatika. Aavo Valmis, Lembetar Valmis, TEA,2008.
Eesti keele grammatika tabelites. Aino Siirak, Pangloss,1998.
Eesti-vene /vene-eesti sõnaraamat: http://www.sonaveeb.ee
Inga Magnus, Merge Simmul. Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2 (B1). Kirjastus Kirjatark.
Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. A1+A2+B1. Kiri-Mari Kirjastus, 2016 (2. trükk).
Mall Pesti, Katrin Kaev. Keelepildid 1-12. Kiri-Mari Kirjastus, 2016.
Jelena Kallas jt. Eesti keele põhisõnavara sõnastik. Eesti Keele Sihtasutus, 2014.
Tiiu Viirald, Eve Kork. Eesti linnad. Kirjastus Karrup OÜ, 2019.
Keelealased infomaterjalid:
http://portaal.eki.ee/keelekogud.html
www.keeleklikk.ee
www.miksike.ee
enagueesti.ee
kultuuriklikk.ee
keeletee.ee
keeleweb2.ut.ee
koolielu.ee
50languages.com/vocab/ru/et/
Kooli õpetajate poolt koostatud veebiharjutused veebilehtedel:
kahoot.it
https://learningapps.org/
jeopardilabs.com
Tasemetestid:
innove.ee/eesti-keele-tasemeeksamid
web.meis.ee/testest

Sõnastikud internetis:
eki.ee
vrukah.info
glosbe.com
Muud materjalid Google и Youtube video.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav keskkond. Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Peterburi tee 50D, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid,tahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video-ja audiotehnika jm).

Lõpetamise tingimused 

Kursus lõpetatakse õppekava ja kursuse eksami sooritamisega. A2+B1 eesti keele kursuse eksam toimub eksamitesti vormis vastavalt kursuse programmile. Kursuseeksam on sooritatud, kui õppija on sooritanud vähemalt 60% kõigist eksamitesti ülesannetest.

Väljastatavad dokumendid

Kursuse läbimise tunnistus väljastatakse, kui õpilane on sooritanud vähemalt 60% testist. Kui õppija on sooritanud vähem kui 60% testist, väljastatakse kursuse lõpus tõend kursuse läbimise kohta.

Kursuse läbimise lõputunnistus sisaldab õpilase isiku- ja kooliandmeid, õpiväljundeid (teadmised ja praktilised oskused, mille õpilane on koolituse tulemusena omandanud), õppekava mahtu, õppeaega, kutsestandardit, andmeid tegevusloa ja registreerimise kohta ettevõtlusregistris, õpetajate nimekirja.

Euroopa keeleõppe raamdokument

Euroopa keeleõppe raamdokumendi näol on tegemist ühtse alusega, mille põhimõtteid peaksid silmas pidama ja arvesse võtma kõik keeleõppega seotud inimesed. Originaali koostamiseks kulus enam kui kümme aastat, töös osales arvu kalt Euroopa Nõukogu 41 liikmesriigi rakenduslingviste ja haridus teaduste asjatundjaid.

Eesti keele A2 ja B1 tase kirjeldus

Tase A2 vastab esmase keeleoskuse taseme kirjeldusele. Selle taseme kirjelduskriteeriumid hõlmavad enamikku keelekasutuse sotsiaalsetest funktsioonidest. Siin võib leida ka igapäevaste toimingutega seotud kirjeldus kriteeriu meid. See on lihtsustatud versioon suhtlusläve tasemel pakutud toimin gukirjeldustest täiskasvanute jaoks, kes elavad välismaal. Järgmine tasemevahemik on hea esmane keeleoskus (A2+). Selle juures võib märgata palju aktiivsemat osalemist vestluses, kuigi vajatakse mõningast abi ja esineb teatud takistusi.
Raamdokumendi üldskaalas kirjeldatakse B1-taset järgmiselt:
mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm;
saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse;
oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;
oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane, või tuttavas keelevariandis.

Selle kursuse eesmärk on valmistada õpilast järk-järgult ette eksami sooritamiseks, esmalt A2 kategooria ja seejärel B1 kategooria jaoks
A2+B1 kategooria eesti keele kursused on mõeldud inimestele, kes valdavad eesti keelt A1 kategooria tasemel ja soovivad jätkata õpinguid, et sooritada B1 kategooria eksam.

Koolituse lõpuks õppija:
mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm;

saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse;

oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;

oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane, või tuttavas keelevariandis.

Eesti keele kursuse A2+B1 programm ja ettevalmistus B1 eksamiks

Kursuse teemad
1. Isiklikud andmed;
2. Keel;
3. Ilm;
4. Kodu, perekond, lähikond (sõbrad, kolleegid, naabrid);
5. Igapäevane elu;
6. Vaba aeg ja hobid;
7. Reisid;
8. Suhtlemine eri inimestega;
9. Tervis ja hügieen;
10. Haridus;
11. Poeskäik;
12. Söögid ja joogid;
13. Meeldejäävad kohad.

Grammatika

Asesõnad ainsuses ja mitmuses. Käänded. Nimisõnad. Nimisõnad ainsuses ja mitmuses. Morfoloogia. Loendatud ja loendamatud nimisõnad. Nimisõnade käänamine. Omadussõnad ja võrdlusastmed. Ülivõrre. Arvsõnad. Tegusõnad. Olevik ja mineviku vormid. Ma-, Da- infinitiiv. Tegusõna. Kaudne kõneviis. -V, -TUD, -TAV kesksõnad. Eitav kõneviis. Sidesõnad. Hüüdsõnad. Eessõnad ja kaassõnad.
Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
- Asesõna. Isikulised, enesekohased, hyv, omastavad, siduvad, umbmäärased asesõnad ja nende põhivormid (Omastav, Osastav, Alaleütlev, Alalütlev, Alaltütlev, Kaasaütlev, Ilmaütlev).
- Omadussõna. Ühildumine nimisõnaga, -ni, -na, -ta, -ga reegel. Omadussõna võrdlusastmed. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
- Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine.
- Tegusõna. Pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv
kõneviis. Tegevusnimed, ühendtegusõnad. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
- Muutumatud sõnad. Kaassõnad. Sidesõnad. Määrsõnad. Määrsõnade võrdlusastmed.
- Küsisõnad.

Sõnavara

Töö sõnaraamatutega. Sõnavara vastavalt teemale. Audio materjal. Töö audio / video failidega.

Kõne

Audio/video materjalide kuulamine/vaatamine, dialoogid, ümberjutustamine, jutustamine piltide järgi, teksti ettelugemine, rollimängud, hääldus, töö õppematerjalidega, suhtlemine grupis.

Iseseisev töö

Töövihiku harjutused. Eriülesanded vastavalt kursuse teemale. Audio / video materjalide kuulamine / vaatamine, ümberjutustamine, tekstide tõlkimine, teised kirjalikud ja suulised ülesanded.

Tunni ülesehitus - 4 akadeemilist tundi

Kursus koosneb 78 õppepäevast, iga õppepäeva kestab 4 akadeemilist tundi
Iga õppepäev sisaldab:
- Läbitud materjali kordamist
- Uut kursuse teemat ja vastavat grammatikat
- Vastavat sõnavara. Tööd elektrooniliste sõnaraamatutega
- Praktikat, dialoogid
- Iseseisvat tööd

Registreeri kursusele


    Täna on selle nädala päev: