BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Inglise keele A2-taseme kursus

Saksa keele kursus algajatele

Inglise keele A2-taseme kursus

Kursuse hind
1600 €
Maht:
160 akad. tundi, millest 120 akad. tundi klassiruumis ja 40 akad. tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm:
Keeleõpe
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 8 inim

Õppe kogumaht
160 akadeemilist tundi neist auditoorse ja praktilise töö 120 akadeemilist tundi ja iseseisevtöö 40 akad.tund

Õppekavarühm: Keeleõpe
Õppekeel: vene 
Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Kursuse õppejõud
Jelena Allas, filoloog, inglise keele õpetaja. Kõrgharidus: MRÜ, TÜ kvalifikatsiooni tõstamise kursused
Alisa Kondrashova, inglise keele õpetaja, Kõrgharidus: bakalaur Snt.-Peterburgi Riigi Ülikool, Bontš-Bruevitši nim. , маgistratuur ТÜ, Australian Centre for Education (Inglise keele õpetamine)
Õppematerjal pakutakse ja materjalide maksumus sisaldub kursuse hinnas

Mis on kutsestandard?
Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

Milleks on kutsestandardit vaja?
Kutsestandard on
– aluseks tööturu nõudmistele vastavate
– õppekavade, koolitusprogrammide koostamisel;
– aluseks kompetentsuse hindamisel;
– abiks tööandjale ametite kirjeldamisel-tutvustamisel, töötajate värbamisel, ametijuhendite koostamisel, töötajate kutsenõuete määratlemisel, koolituse planeerimisel;
– abiks töötajale, kes soovib saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel, annab võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning loob aluse elukestavale õppimisele;
– abiks koolitajale, õppurile, lapsevanemale, nõustajale ja teistele info hankimisel selle kohta, millist töötajat tööturul vajatakse;
aluseks kutsetunnistuste rahvusvahelisel võrdlemisel.

Оmandada inglise keele oskust A2 tasemel, mis võimaldaks suhelda igapäeva elus populaarsetel teemadel.

See kursus on mõeldud nendele inimestele, kellel on inglise keele alusteadmised ja nad kunagi alustasid inglise keele õppimist, aga kaua aega ei omanud keele praktilist rakendamist ja nüüd soovivad oma inglise keele taset parandada või enne saadud teadmisi värskendada ja täeindada.

Kirjutamine
Oskab kirjutada lihtsamaid fraase ja lauseid, ühendades neid lihtsate side sõnadega nagu „ja”, „aga” ning „sest”

Kuulamine
Mõistab selget ja aeglast seotud kõnet. Mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase jm väljendeid, mis seos tuvad esma tähtsate eluvaldkondadega (nt algeline isiku- ja pere teave, sisseostud, kodukoht, töö)

Lugemine
Mõistab lühikesi lihtsaid tekste tuttavatel teemadel, kui teksti keele kasutus sarnaneb tema igapäevaelus või -töös sageli ettetulevaga. Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasuta tavaid ja rah vus vahelise levikuga sõnu

Rääkimine
Oskab lihtsal viisil kirjeldada ja tutvustada inimesi, elu- ja töötingimusi ning igapäevatoiminguid, sõnastada, mis meeldib, mis mitte jne; tekst moodustub lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraasidest ja -lausetest

Õppekava

Kursuste teemad
1) Acquaintance: getting to know you. Speaking about yourself, giving personal information
2) Everyday life, daily routine, activities.
3) What’s in the news?
4) Eat, drink and be merry!
5) Looking forward. My plans for the future
6) The way I see it. Descriptions of people.
7) Human achievements, events, dates to remember.
8) Family and family relations.
9) Films and books. Time for a story .
10) Our interactive world. Technologies, telephone, internet.
11) Life as it is. Life’s what you make it!
12) Weather forecast. The Earth. The wonders of our universe

Grammatika
Tenses: present, past, future. Questions, question words. Present tenses: Present Simple, Present Continuous. Have/have got. Past Simple and Past Continuous. Expressions of quantity. Countable and uncountable nouns. Articles Verbs patterns. Future forms: will, going to, Present Continuous Comparative and superlative adjectives. Degrees of comparison Present Perfect. Unfinished past with for and since. Modal verbs: have to, should, must Past Perfect. Joining sentences, conjunctions Passive voice, active voice
Present Perfect, Present Perfect Continuous First and second conditionals

Sõnavara
Adjectives and nouns, prepositions, verbs of similar meanings. Things I like doing.
My favorite free-time activity. Regular and irregular verbs. Adverbs. Adverbs of frequency
Food. Verb +noun expressions. Types of shops. Phrasal verbs and their meanings
Synonyms and antonyms. Word endings, word building. Nouns and verbs
Possession and obligation, giving advice. Expressing feelings and emotions. Opinions
Words that go together: noun + noun, verb + noun, adverb + adjective. Birth, marriage, death. Phrasal verbs Prepositions with nouns, adjectives and verbs

Kõne
Everyday English. Social expressions. Dialogues. Making conversations, expressing interest, short answers. Saying when. Time expressions. Days of the week, dates
Requests, invitations, sharing experience. Expressing doubt and certainty. Expressing opinions. What’s on? Describing, asking for descriptions, comparing
Agreements, disagreements. Adding a comment. Things to wear, clothes, what things are made of Exclamations with so and such Saying phone numbers, talking on the telephone
Good news, bad news, congratulations Advice, warnings, threats. Thank you and goodbye!

Õppemeetod
Discussion, pair work, role play, explanation. Explanation, discussion, comparison, translation, filling in the blanks. Roleplay, dialogues, listening, explanation, brainstorm, mind map Illustration, explanation, discussion, conversation, worksheets Questions – answers, discussion, group work, individual work Discussion, explanation, filling in the blank, comparison, worksheets Discussion, explanation, brainstorm, word search, translation Explanation, roleplay, dialogues, discussion, worksheets Illustration, explanation, translation, work with dictionary, dialogues Pair work, roleplay, discussion, group work, explanation Discussion, explanation, pair work, filling in the blanks
Mind map, discussion, description, worksheets, roleplay

Iseseisev töö
Description of yourself (speaking and writing). Reading and translating the texts.
Description of an event. Recipe of my favorite disSpeaking about my future plans
Description of a person Presenting an achievement. Family tree. Writing a book/film review
A telephone conversation. Writing a post card My dreams and wishes

Registreeri kursusele


    Sisestage nädalapäeva number (1–7):