BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Kursus „Personalitöö ja personaliarvestuse korraldamine“

Kursus „Personalitöö ja personaliarvestuse korraldamine“

Kursus „Personalitöö ja personaliarvestuse korraldamine“

Kursuse hind
500 €
Maht:
44 akad.tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö 44 akad.tundi.
Õppekavarühm:
Ärindus ja haldus
Õppekeel:
eesti ja vene keel
Rühm:
kuni 10 inim
Üldine teave

Õppe kogumaht
44 akadeemilist tundi, millest klassiruumi ja praktiline töö – 44 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: Ärindus ja haldus
Õppekeel: eesti ja vene keel
Rühm kuni 10 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursusemaksumusest tagasi saada.

Kursuse õppejõud

Natalja Muraško, ta omab kõrgharidus ja paljude aastate pikkune kogemus suurettevõtte personaliarvestuse osakonna spetsialistina

Kaupo Süvaoja, ta omab juriidiline kõrgharidus, pikaajaline töökogemus ja kliendi huvide esindamise kohtus ning tööinspektsioonis kogemus 

Mis on kutsestandard?

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

Milleks on kutsestandardit vaja?

Kutsestandard on
– aluseks tööturu nõudmistele vastavate
– õppekavade, koolitusprogrammide koostamisel;
– aluseks kompetentsuse hindamisel;
– abiks tööandjale ametite kirjeldamisel-tutvustamisel, töötajate värbamisel, ametijuhendite koostamisel, töötajate kutsenõuete määratlemisel, koolituse planeerimisel;
– abiks töötajale, kes soovib saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel, annab võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning loob aluse elukestavale õppimisele;
– abiks koolitajale, õppurile, lapsevanemale, nõustajale ja teistele info hankimisel selle kohta, millist töötajat tööturul vajatakse;
aluseks kutsetunnistuste rahvusvahelisel võrdlemisel.

Kursuse läbimise tulemusena teab õppija seaduste ja õigusaktide põhinõudeid ettevõtte töötajate töökorraldusele, personali koolitusele,  töötervishoiule, tööhügieenile ja tööohutusele.

Kursus on mõeldud neile, kes soovivad õppida personaliarvestust ja ettevõtte töö organiseerimist nullist. Samuti neile, kes on omandanud eriala, kuid pole kaua aega või üldse kunagi töötanud erialaselt. 

Kursuse lõppedes õppija:
teab ettevõtte töökorralduse ja personaliarvestuse põhimõtteid;
oskab vormistada äridokumentatsiooni;
teab töötajate koolituse korraldamise põhimõtteid;
korraldab ettevõttes hügieeni ja tööohutuse tagamise

Kursuse õppekava

1. Personalitöö alused
1.1. dokumentide vormistamist ja säilitamist käsitlevad õigusaktid;
1.2. Töösuhete sõlmimisel vormistatavad dokumendid
1.3. Ametijuhendi koostamine, kohustuslikud punktid ja nende sisu
1.4. Organisatsiooni sisekorraldus, selle otstarve ja sisu
1.5. Ohutustehnika instruktsioonid

2. Suhtekorralduse alused
- personaliotsing ja –valik
töö internetiressurssidega
foorumid ja teadetetahvlid
töö tööagentuuridega
- intervjuu kandidaatidega
- ankeedid ja testid

3. Personali andmebaasid
-personaliarvestuse korraldus
-arvestusdokumendid
-kartoteek

4.Тööõigus
4.1. Töölepingu vormistamine.
-töötaja andmed
-tööandja andmed
-lepingu kehtivusaeg
-katseaeg
4.2. Töötaja kohustused.
4.3. Tööandja kohustused.
4.4.Tööaeg ja puhkuse aeg
-tööaeg
-tööaeg vastavalt töölepinguseadusele,
-alaline töö
-töötamine öisel ajal
-töötamine pühade
-ületunnitöö
4.4. Puhkuse liigid ja töövõimetuslehed
4.5. Materiaalne vastutus
varalise vastutuse lepingule esitatavad nõuded
varalise vastutuse objekt
hüvitis varalise vastutuse eest
4.6. Töölepingu muutmine ja lõpetamine
töölepingusse muudatuste sisseviimise kord
töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel
töölepingu lõpetamine tööandja algatusel
töölepingu lõpetamine töötaja algatusel
4.7. Töövaidluskomisjon
- tööinspektsioonis vaidluste läbivaatamise kord
-kõige sagedamini esinevad probleemid ja konfliktide põhjused

Registreeri kursusele


    Sisestage nädalapäeva number (1–7):