BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Logistiku koolitus

Logistiku koolitus

Logistiku koolitus

Kursuse hind
2000 €
Köide:
184 akad.tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö 184 akad.tundi
Õppekavarühm:
Transporditeenus
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 10 inim

Üldine teave. Logistiku koolitus

Õppe kogumaht

184 akad.tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö 184 akad.tundi

Õppekavarühm:Transporditeenus
Õppekeel: Vene
Rühm kuni 10 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Õppejõud

Dmitri Tšelenkov, kõrgharidus (MBA Ärijuhtimine), kogemus tolliladu juhina üle 10 aasta;
Mihhail Smirnov, kõrgharidus logistika valdkonnas, veokorraldaja suure kogemusega, transpordiettevõtete juhataja;
Svetlana Koza, kõrgharidus, logistikaosakonna spetsialist;
Svetlana Saveljeva, kõrgharidus, tollimaakler, suur kogemus logistikaosakonnas;
Lilia Kožina, jurist, Magister (Õigusteadus), LKA Vestla OÜ ja LKA Teenindus OÜ juhatuse liige;
Jelena Postnikova, keskeri haridus, suur kogemus personaaliosakonna juhina;
Svetlana Tiganik, tollimaakler AMV Logistics OÜ, 20-aastane kogemus.

Kursuse programm põhineb kutsestandardil Logistik, tase 5

Kursus koosneb kümnest teemast (eraldi kursustest), mis vastavad kutsestndardile Logistik abi, tase 5 ja kompetentsile
Kutsestndardi Logistik, tase 5
Õppijal on võimalus läbida koolitus ühel teemal, mitmel teemal või läbida terve kursus (180 tundi)
Koolitus toimub rühmas. Õppija saab valida endale sobiva koolituse ajakava

Õppematerjalide loend. Logistiku koolitus

Õpilased on varustatud trükitud loengukonspektidega.
Praktiliste tööde teemadele vastavad praktiliste ülesannete töövihikud (trükitud kujul). Blanketid ja näidisdokumendid (trükitud kujul).
Õpilastele luuakse seadusandlik baas, mis sisaldab kursusel õpitavate seaduste tekste (mälupulgal). Õpilastele pakutakse kursuse teemadel kasulikke linke Internetis olevatele saitidele ja portaalidele.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Peterburi tee 50D, Tallinn.
Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid,tahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video-ja audiotehnika jm).

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õppekava täitmine tähendab õppekavas ette nähtud õppeainete läbimist õppekavas ette nähtud viisil ja mahus.
Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse või tõiendi koolituse läbimise kohta väljastamisega.
Koolituse edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 80% õppetundides ning lisaks tuleb täita vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd. Lõputunnistus väljastatakse kui õppija osales vähemalt 80% õppetundides ning täitis vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd
Õppija saab tõendi koolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui koolituse käigus osales vähem kui 80% õppetundides ning tal on täitnud vähem kui 80% kodu- ja iseseisvat tööd. Tõendile märgitakse õppekava läbitud teemad ja maht ning teised Täienduskoolituse standardiga kindlaksmääratud andmed .
Õppija täidab koolituse lõpus vastava kursuse tagasiside.

Kursuse läbinuna mõistab õpilane veoste transportimise ja laoarvestuse korraldamise põhimõtteid, oskab korraldada veoste transporti, rakendab arvestus- ja kontrollmeetodeid, vormistab veo- ja laodokumente, teab pakendi- ja jäätmeseaduse põhinõudeid, oskab koostada tollidokumente ja jäätme- ning pakendideklaratsioone

Logistika kursused on ette nähtud isikutele, kellel on vähemalt keskharidus ja kes on vähemalt 18-aastased.

Kvalifikatsiooni tõstmise eesmärgil logistika kursused sobivad ka isikutele, kellel on müügi ja turustuse osakonnas töökogemusi, transpordi ettevõtetes töökogemusi, kaubanduses, tootmises ja teeninduse alal töökogemusi, kes soovivad saada logistikaalaseid teadmisi ning alustavad õpinguid nullist.

Koolituse lõppedes õppija:
teab, kuidas organiseerida saadetiste väljasaatmist;
tunneb erinevate transpordivahenditega transportimise iseärasusi;
analüüsib olukorda ja lahendab transportimise ajal tekkinud probleemid;
vormistab transpordidokumente;
vormistab lihtsamaid tollideklaratsioone;
oskab hinnata lasti transpordi ja ladustamise riskitegureid ja rakendab meetodeid riskitegurite minimeerimiseks;
oskab vormistada ja esitada pakendamise ja jäätmete deklaratsioone;
tunneb lao töö organiseerimise põhialuseid;
oskab vormistada laovarude dokumente;
teab inventuuri tegemise põhimõtteid ja oskab rakendada meetodeid selle läbiviimiseks;

Õppekava. Logistiku koolitus

1.Transpordilogistika 28 akad.tund

Transpordilogistika funktsioonid.
Transpordilogistika roll riigi ja maailma ökonoomikas.
Peamiste transpordikonventsioonide nõuded.
Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) autokaubaveo üldtingimustes kinnitatud nõuded
ELEA autokaubaveo üldtingimustes kasutatud põhimõistete käsitlemine
Logistika tekkimise põhjused ja eeldused. INCOTERMS 2020
Transpordilogistika põhiülesanne.
Transpordilogistika töötajate tööülesanded logistikaosakonna juhataja, logistik, ekspediitor, kaubalugeja (talman).
Sürveiori funktsioonid ja esitamise reeglid.
Autotransport. Meretransport. Jõetransport. Õhutransport. Torutransport.

2.Töö klientidega 12 akad.tund

Töö püsiklientidega, nende nõudmised ja pakutavad teenused
Tagasiside ja klientide päringud
Igapäevane suhtlus kliendiga. Ametialase pädevuse ja suhtluskontrolli roll
Suhtluskanalite mitmekesisus
Klientide nõustamine ja informeerimine pakutavatest logistikateenustest.
Klientide teenindamine vastavalt kliendisegmentidele ja teenindusstandarditele.
Klientide teenindamise protsessi juhtimine
Puuduste tuvastamine ja kõrvaldamine
Suhtlemise eetika ja etikett
Pöördumine ja tervitus. Riietus. Ärikõnelused.

3. Laologistika 16 akad.tund

Laonduse nõuded vastavalt võlaõigusseadusele
Laonduse nõuded, mis on kinnitatud vastavalt veoste üldtingimustele
Laologistika põhitõed, laotehnika, laonduse protsessid.
Kaupade töötlemine, jaotamine ja pakkimine laos.
Laonduse dokumentatsioon. Vormistamine.Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) nõuded
Laonduse ettevõtetele esitatavad nõuded vastavalt tolliseadusele

4.Transpordigeograafia ja transpordi marsruudi väljatöötamine (praktikum)

Töö kaartidega. Veose kohaletoimetamisaadressi otsing ja optimaalse marsruudi väljatöötamine.
Eesti sotsiaal-majanduslik portree. Veoste vedu Eestis.
Veoste vedu Euroopas. Veoste vedu maailmas.
Geo informatsiooni tehnoloogiad
Praktilised ülesanded marsruudi paika panemiseks Eestist Euroopasse ja kaugematesse maadesse
Autokaubaveo marsruudi planeerimine
Vedude marsruutide tüübid
Marsruutide väljatöötamine logistikute poolt
Vedude regulaarsed marsruudid
Ökonoomilised ja matemaatilised meetodid logistikas. Transportkulude parima jaotuse leidmine (transpordiülesannete lahendamine)
Valemid liikumisaja arvutamiseks ja praktilised ülesanded
Optimaalse marsruudi koostamine ja valimine. Valemid veokulude arvutamiseks erinevat liiki transpordite kohta.

5. Hankelogistika ja varude logistika 16 akad.tund

Hankelogistika peamised eesmärgid ja ülesanded. Hankelogistika infoülesanded. Varustamise korraldamine ettevõtetes. Varustajatega töötamise põhimõtted
Varude konseptsioon ja tänapäevased varude haldamise viisid
Varude tekitamise põhjused
Varude haldamise kulustruktuur
Varude haldamise süsteemid
Varude haldamise mudelid ja nende klassifikatsioon
Wilsoni valem: optimaalse tellimuse suurus
Ladustamise süsteemi koostamine
АВС analüüs, XYZ analüüs, АВС-XYZ maatriks
Varude haldamise põhinäitajad
Kvaliteedi haldamine logistikas. Riskide haldamine

6. Kvaliteedi mõiste. Riskid ja riskijuhtimine

Erinevad kvaliteedi käsitlused
Kvaliteedijuhtimissüsteem
Kvaliteedi standardid
Kvaliteedi määratlemine logistikas
Riskid ja riskijuhtimine
Riskide liigid
õimalike riskide määratlemine
Riskide vähendamise võimalused
Riskianalüüs
Riskid logistikas
Riskide liigid logistikas ja nende vähendamise teed

7.Tagastuslogistika haldamine 12 akad.tund

Kaupade tagastamise põhjuste väljaselgitamine ja põhjendamin
Tagastamise saadetiste vormistamine
Ettevõtte pakendatud kauba ja valmistoodete väljalase Eesti turule. Paketi omaniku kohustused. Tagastatav ja tagastamatu taara. Jäätmeseadus.„Jäätmete“ mõiste. Ohtlikud jäätmed. Ringlussevõtt/Taaskasutus ja kõrvaldamine.
Jäätmeseaduse määratluse järgi probleemsed tooted: autotransport ja selle osad. 
Pakendiseadus. Pakendi mõiste. Pakendi liigid ja materjalid. Pakendi klassifikatsioon. Pakendi märgistamine. Pakendi ja pakendijäätmete ladustamise ja töötlemise põhinõuded. Võimalused täita tagasivõtmise ja korduvkasutuse kohustusi. Eesti turule lastud pakendite hulga arvestus.
Akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonid.
Pakendi aktsiisimäärad ja taaskasutamise kulud tootja jaoks. Ettevõtte kohustused pakendamise osas. Andmete esitamine pakendiregistrisse. Aruandlus.
Teistest EL-i riikidest ja kolmandatest riikidest pärit tootmisjäätmete tarnimine Eestisse. „Tootmisjäätmete“ müük väljaspool Eestit
Praktikum „Pakendite arvestus/arvelevõtt, utiliseerimine/ringlussevõtt"

8. Tollidokumentide korrektne vormistamine (praktikum) 20 akad.tund

Müügikaupade ja valmistoodangu Dokumentide korrektne vormistamine.
Tollioperatsioonide ja -eeskirjade kirjeldused ning vormistamine. Tollideklaratsioonide tüübid.
Nõuded deklaratsioonide vormistamiseks ja sageli esinevad vead.
Deklaratsioonide praktiline vormistamine.
Kaupade transport
Transpordi liigi valik
Transpordi dokumentide (CMR, TIR, T1) täitmine
Kaupade ajutine sissevedu Eestisse.
Nende vormistamiseks kehtestatud nõuded ja sageli esinevad vead vormistamisel.
erinevat liiki transpordite kohta.

9. Logistikateenuste ostu-müügitehingud 16 akad.tund

Turundusoperatsioonid logistikas
Turunduse põhitõed
Töö klientidega
Teenuse kujundamine
Teenuse hinnapakkumise ettevalmistus
Transporditeenuse ostmistaotluse vormistamine6. Riskianalüüs

10.Seadused logistika valdkonnas 20 akad.tund

Veoleping. Veolepingu sõlmimine ja veoteenuse tellimine.
Veoteenuse tellimuse vormistamise reeglid, tellimuse sisu.
Veose kindlustamine. Üksikobjektide veo eritingimused.
Kaubasaatja kohustused, vastutus ja õigused. Veosesaatja kohustused.
Veose pakendamine ja markeerimine. Pakendile esitatavad nõuded.
Nõuded pakendi markeeringule. Laadimistingimused, laadimistingimuste tagamine. Transpordivahendile esitatavad nõuded.
Vedaja kohustused, vastutus ja õigused. Veo eest tasumine. Nõuete esitamine
Rahvusvahelise kaubaveolepingu konventsioon - CMR Euroopa kokkulepe rahvusvahelise tähtsusega olulisemate siseveeteede kohta
Euroopa kokkulepe rahvusvaheliste kombineeritud vedude tähtsamate liinide ja vastavate objektide kohta
ÜRO rahvusvaheliste segavedude konventsioon
Euroopa rahvusvaheliste automagistraalide konventsioon
Maanteeliikluse konventsioon koos selle täienduste ja lisadega
Rahvusvahelise maantee kaubaveolepingu konventsioon

Registreeri kursusele


    Täna on selle nädala päev: