BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Logistika kursused 12.06.2024

2000,00 

Õppe kogumaht: 184 akad. tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 184 akad.tund. Koolituse aeg 18:00-21:15;  Koolituse päevad: esmaspäev, kolmapäev, neljapäev.

Kursuse programm põhineb kutsestandardil Logistik, tase 5

Kategooria: , Sildid: ,

Logistika kursused 12.06.2024

Õppe kogumaht

Õppe kogumaht: 184 akad. tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 184 akad.tund. Koolituse aeg 18:00-21:15;  Koolituse päevad: esmaspäev, kolmapäev, neljapäev.

Kursuse programm põhineb kutsestandardil Logistik, tase 5

Õppejõud. Logistika kursused 12.06.2024

Svetlana Zahharova, kõrgharidus, logistikaosakonna juht
Dmitri Tselenkov, kõrgharidus (MBA Ärijuhtimine), kogemus tolliladu juhina üle 10 aasta
Mihhail Smirnov, kõrgharidus logistika valdkonnas, veokorraldaja suure kogemusega, transpordiettevõtete juhataja
Dmitri Popov, kõrgharidus logistika valdkonnas, veokorraldaja suure kogemusega, transpordiettevõtete juhataja
Jelena Postnikova, keskeri haridus, suur kogemus personaaliosakonna juhina
Svetlana Tiganik, tollimaakler AMV Logistics OÜ, 20-aastane kogemus

Eesmärk

Kursuse läbinuna mõistab õpilane veoste transportimise ja laoarvestuse korraldamise põhimõtteid, oskab korraldada veoste transporti, rakendab arvestus- ja kontrollmeetodeid, vormistab veo- ja laodokumente, teab pakendi- ja jäätmeseaduse põhinõudeid, oskab koostada tollidokumente ja jäätme- ning pakendideklaratsioone

Sihtrühm

Logistiku koolitus on mõeldud neile, kes:

omavad töökogemust logistika valdkonnas ja sooviksid tõsta enda kvalifikatsiooni;
kellel on töökogemust müügijuhi või müügi-, turundus-, kliendi- ja tarneosakonna töötajana või juhatajana;
kes omab töökogemus veoteenuses ja muud transporditeenuses ja soovivad omandada uue eriala või tõsta kvalifikatsioon;
olemas töökogemust laonduse ja kaubanduse vallas ning sooviksid ennast täiendada aruannete, hangete, laohalduse ja samuti ka transpordilogistika vallas;
inimesed keskeri või kõrgharidusega (tranpoport, majandusarvestus, juhtimine) ja soovivad omandada uue eriala – logistika;
teised inimesed, kes soovivad omandada uue eriala – logistika.

Õpiväljundid

Koolituse lõppedes õppija:
teab, kuidas organiseerida saadetiste väljasaatmist;
tunneb erinevate transpordivahenditega transportimise iseärasusi;
analüüsib olukorda ja lahendab transportimise ajal tekkinud probleemid;
vormistab transpordidokumente;
vormistab lihtsamaid tollideklaratsioone;
oskab hinnata lasti transpordi ja ladustamise riskitegureid ja rakendab meetodeid riskitegurite minimeerimiseks;
esitab pakendamise ja jäätmete deklaratsioone;
tunneb lao töö organiseerimise põhialuseid;
vormistab laovarude dokumente;
teab inventuuri tegemise põhimõtteid ja oskab rakendada meetodeid selle läbiviimiseks;

Õppekava. Logistika kursused 12.06.2024

1.Transpordilogistika 28 akad.tund

Transpordilogistika funktsioonid, roll riigi ja maailma ökonoomikas.
Peamiste transpordikonventsioonide nõuded.
Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) autokaubaveo üldtingimustes kinnitatud nõuded
ELEA autokaubaveo üldtingimustes kasutatud põhimõistete käsitlemine
Logistika tekkimise põhjused ja eeldused. INCOTERMS 2020
Transpordilogistika põhiülesanne.
Transpordilogistika töötajate tööülesanded logistikaosakonna juhataja, logistik, ekspediitor, kaubalugeja (talman).
Sürveiori funktsioonid ja esitamise reeglid.
Autotransport. Meretransport. Jõetransport. Õhutransport. Torutransport.

2.Töö klientidega 12 akad.tund

Töö püsiklientidega, nende nõudmised ja pakutavad teenused
Tagasiside ja klientide päringud
Igapäevane suhtlus kliendiga. Ametialase pädevuse ja suhtluskontrolli roll
Suhtluskanalite mitmekesisus
Klientide nõustamine ja informeerimine pakutavatest logistikateenustest.
Teenindamine vastavalt kliendisegmentidele ja teenindusstandarditele.
Klientide teenindamise protsessi juhtimine
Puuduste tuvastamine ja kõrvaldamine
Suhtlemise eetika ja etikett
Pöördumine ja tervitus. Riietus. Ärikõnelused.

3. Laologistika 16 akad.tund

Laonduse nõuded vastavalt võlaõigusseadusele
Laonduse nõuded, mis on kinnitatud vastavalt veoste üldtingimustele
Laologistika põhitõed, laotehnika, laonduse protsessid.
Kaupade töötlemine, jaotamine ja pakkimine laos.
Dokumentatsioon. Vormistamine.Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) nõuded
Laonduse ettevõtetele esitatavad nõuded vastavalt tolliseadusele

4.Transpordigeograafia ja transpordi marsruudi väljatöötamine (praktikum)

Töö kaartidega. Veose kohaletoimetamisaadressi otsing ja optimaalse marsruudi väljatöötamine.
Eesti sotsiaal-majanduslik portree. Veoste vedu Eestis.
Veoste vedu Euroopas. Veoste vedu maailmas.
Geo informatsiooni tehnoloogiad
Praktilised ülesanded marsruudi paika panemiseks Eestist Euroopasse ja kaugematesse maadesse
Autokaubaveo marsruudi planeerimine
Vedude marsruutide tüübid
Marsruutide väljatöötamine logistikute poolt
Vedude regulaarsed marsruudid
Ökonoomilised ja matemaatilised meetodid logistikas. Transportkulude parima jaotuse leidmine (transpordiülesannete lahendamine)
Valemid liikumisaja arvutamiseks ja praktilised ülesanded
Optimaalse marsruudi koostamine ja valimine. Valemid veokulude arvutamiseks erinevat liiki transpordite kohta.

5. Hankelogistika ja varude logistika 16 akad.tund

Hankelogistika peamised eesmärgid ja ülesanded. Hankelogistika infoülesanded. Varustamise korraldamine ettevõtetes. Varustajatega töötamise põhimõtted
Varude konseptsioon ja tänapäevased varude haldamise viisid
Varude tekitamise põhjused, haldamise kulustruktuur, haldamise süsteemid, haldamise mudelid ja nende klassifikatsioon
Wilsoni valem: optimaalse tellimuse suurus
Ladustamise süsteemi koostamine
АВС analüüs, XYZ analüüs, АВС-XYZ maatriks
Varude haldamise põhinäitajad
Kvaliteedi haldamine logistikas. Riskide haldamine

6. Kvaliteedi mõiste. Riskid ja riskijuhtimine

Erinevad kvaliteedi käsitlused
Kvaliteedijuhtimissüsteem
Kvaliteedi standardid
Kvaliteedi määratlemine logistikas
Riskid ja riskijuhtimine
Riskide liigid
Võimalike riskide määratlemine
Riskide vähendamise võimalused
Riskianalüüs
Riskid logistikas
Riskide liigid logistikas ja nende vähendamise teed

7.Tagastuslogistika haldamine 12 akad.tund

Kaupade tagastamise põhjuste väljaselgitamine ja põhjendamin
Tagastamise saadetiste vormistamine
Ettevõtte pakendatud kauba ja valmistoodete väljalase Eesti turule. Paketi omaniku kohustused. Tagastatav ja tagastamatu taara. Jäätmeseadus.„Jäätmete“ mõiste. Ohtlikud jäätmed. Ringlussevõtt/Taaskasutus ja kõrvaldamine.
Jäätmeseaduse määratluse järgi probleemsed tooted: autotransport ja selle osad.
Pakendiseadus. Pakendi mõiste. Pakendi liigid ja materjalid. Pakendi klassifikatsioon. Pakendi märgistamine. Pakendi ja pakendijäätmete ladustamise ja töötlemise põhinõuded. Võimalused täita tagasivõtmise ja korduvkasutuse kohustusi. Eesti turule lastud pakendite hulga arvestus.
Akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonid.
Pakendi aktsiisimäärad ja taaskasutamise kulud tootja jaoks. Ettevõtte kohustused pakendamise osas. Andmete esitamine pakendiregistrisse. Aruandlus.
Teistest EL-i riikidest ja kolmandatest riikidest pärit tootmisjäätmete tarnimine Eestisse. „Tootmisjäätmete“ müük väljaspool Eestit
Praktikum „Pakendite arvestus/arvelevõtt, utiliseerimine/ringlussevõtt”

8. Tollidokumentide korrektne vormistamine (praktikum) 20 akad.tund

Müügikaupade ja valmistoodangu Dokumentide korrektne vormistamine.
Tollioperatsioonide ja -eeskirjade kirjeldused ning vormistamine. Tollideklaratsioonide tüübid.
Nõuded deklaratsioonide vormistamiseks ja sageli esinevad vead.
Deklaratsioonide praktiline vormistamine.
Kaupade transport
Transpordi liigi valik
Transpordi dokumentide (CMR, TIR, T1) täitmine
Kaupade ajutine sissevedu Eestisse.
Nende vormistamiseks kehtestatud nõuded ja sageli esinevad vead vormistamisel.
erinevat liiki transpordite kohta.

9. Logistikateenuste ostu-müügitehingud 16 akad.tund

Turundusoperatsioonid logistikas
Turunduse põhitõed
Töö klientidega
Teenuse kujundamine
Teenuse hinnapakkumise ettevalmistus
Transporditeenuse ostmistaotluse vormistamine6. Riskianalüüs

10.Seadused logistika valdkonnas 20 akad.tund

Veoleping. Veolepingu sõlmimine ja veoteenuse tellimine.
Veoteenuse tellimuse vormistamise reeglid, tellimuse sisu.
Veose kindlustamine. Üksikobjektide veo eritingimused.
Kaubasaatja kohustused, vastutus ja õigused. Veosesaatja kohustused.
Veose pakendamine ja markeerimine. Pakendile esitatavad nõuded.
Nõuded pakendi markeeringule. Laadimistingimused, laadimistingimuste tagamine. Transpordivahendile esitatavad nõuded.
Vedaja kohustused, vastutus ja õigused. Veo eest tasumine. Nõuete esitamine
Rahvusvahelise kaubaveolepingu konventsioon – CMR Euroopa kokkulepe rahvusvahelise tähtsusega olulisemate siseveeteede kohta
Euroopa kokkulepe rahvusvaheliste kombineeritud vedude tähtsamate liinide ja vastavate objektide kohta
ÜRO rahvusvaheliste segavedude konventsioon
Euroopa rahvusvaheliste automagistraalide konventsioon
Maanteeliikluse konventsioon koos selle täienduste ja lisadega
Rahvusvahelise maantee kaubaveolepingu konventsioon

Aadress ja kontaktinfo

+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50d, 11415 Tallinn, Eesti